На Ін­те­рАгро 2018

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк -

Ма­ши­ни та агре­га­ти про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків та ефе­ктив­ні те­хно­ло­гії їх за­сто­су­ва­н­ня

MASCHIO GASPARDO: ре­во­лю­ція у то­чно­му ви­сі­ві

Іта­лій­ський ви­ро­бник тра­ди­цій­но про­по­нує для укра­їн­ських агра­рі­їв ті те­хно­ло­гії й агре­га­ти, які іде­аль­но під­хо­дять для на­шо­го рин­ку. І, зви­чай­но ж, це сто­су­є­ться го­лов­ної но­вин­ки MASCHIO GASPARDO на Ін­те­рАгро-2018 — ре­во­лю­цій­но­го ви­сів­но­го апа­ра­ту CHRONO. Впер­ше сві­то­во­му за­га­лу ця роз­роб­ка бу­ла пред­став­ле­на рів­но рік то­му у Ган­но­ве­рі. Сьо­го­дні во­на до­сту­пна для ви­ко­ри­ста­н­ня в Укра­ї­ні.

Те­хно­ло­гія CHRONO дає змо­гу про­ва­ди­ти то­чний ви­сів куль­тур без втра­ти яко­сті на швид­ко­сті від 15–16 км/год, а за пев­них умов — зна­чно ви- щій. За­па­тен­то­ва­на те­хно­ло­гія за­без­пе­чує пе­ре­мі­ще­н­ня на­сі­нин все­ре­ди­ні транс­пор­те­ра під ви­со­ким ти­ском. На­сі­н­ня спря­мо­ву­є­ться у бо­ро­зну під по­ту­жним по­ві­тря­ним по­то­ком, зав­дя­ки чо­му ви­клю­ча­є­ться по­тра­пля­н­ня йо­го убік. Швид­кість па­ді­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу кон­тро­лю­є­ться за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них фо­то­еле­мен­тів, а спе­ці­аль­не м’яке пре­су­валь­не ко­ле­со до­вер­шує за­кла­да­н­ня на­сі­нин. Це дає змо­гу під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність сів­би май­же в пів­то­ра ра­зи, при­чо­му те­хно­ло­гія CHRONO до­сту­пна для вста­нов­ле­н­ня май­же на всіх мо­де­лях сі­ва­лок.

Ві­дзна­чи­мо та­кож при­чі­пну 8-ря­дну сі­вал­ку із мо­жли­ві­стю одно­ча­сно­го вне­се­н­ня мін­до­брив MASCHIO GASPARDO RENATA. Агре­гат осна­ще­ний скла­да­ною ра­мою і при­зна­че­ний для то­чно­го ви­сі­ву на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, ку­ку­ру­дзи, сої та ін­ших про­са­пних куль­тур за тра­ди­цій­ною чи мі­ні­маль­ною те­хно­ло­гі­єю обро­бі­тку ґрун­ту. Са­ме скла­да­на, а не жорс­тка ра­ма є одні­єю із клю­чо­вих пе­ре­ваг кон­стру­кції RENATA, оскіль­ки із ро­бо­чої ши­ри­ни 6 м во­на лег­ко пе­ре­во­ди­ться у транс­порт­не по­ло­же­н­ня ши­ри­ною 3 м. Та­кі агре­га­ти сьо­го­дні є осо­бли­во за­тре­бу­ва­ни­ми в Укра­ї­ні.

На ви­сів­ний апа­рат сі­вал­ки RENATA вста­нов­ле­ний еле­ктро­при­вод. Ва­ку­ум­на си­сте­ма при­ти­ска­н­ня на­сі­н­ня до ви­сів­но­го ди­ску за­без­пе­чує най­то­чні­шу роз­клад­ку у ряд­ку і мі­ні­мі­зує кіль­кість двій­ни­ків. Гли­би­на ви­сі­ву на­сі­н­ня ста­но­вить від 1 до 12 см, при цьо­му ре­гу­лю­є­ться до­сить зру­чним спосо­бом — ме­ха­ні­чно, за до­по­мо­гою вен­ти­ля. Тиск со­шни­ка на ґрунт ста­но­вить від 120 до 180 кг, чо­го ціл­ком до­ста­тньо для ви­сі­ву за будь-яких умов. Ва­жли­во та­кож, що для нор­маль­ної ро­бо­ти із MASCHIO GASPARDO RENATA до­ста­тньо тра­кто­ра по­ту­жні­стю від 100 к.с.

Ще одна дав­но очі­ку­ва­на но­вин­ка укра­їн­сько­го рин­ку — ви­со­ко­про­ду­ктив­на про­са­пна сі­вал­ка MASCHIO GASPARDO JULIA. Агре­гат має скла­да­ну ра­му та роз­ра­хо­ва­ний на які­сну сів­бу за те­хно­ло­гі­єю ну­льо­во­го або мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку грун­ту. Зокре­ма, цьо­му спри­яє по­ту­жний тиск на ко­жен со­шник (до 260 кг!), пе­ред ко­жною се­кці­єю вста­нов­лен­ні тур-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.