Ві­та­лий Бор­тун

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк -

ке­рів­ник гру­пи про­дукт-ме­не­джмен­ту та де­мон­стра­цій те­хні­ки ком­па­нії «Кла­ас Укра­ї­на»

На цій ви­став­ці ми по­ка­зу­є­мо, крім усьо­го ін­шо­го, мо­де­лі тра­кто­рів AXION 900 та 800 се­рій. Во­ни по­єд­ну­ють у со­бі усе най­кра­ще, що мо­же очі­ку­ва­ти фер­мер. Ця те­хні­ка вті­лює опти­маль­ні рі­ше­н­ня з пе­ре­да­чі по­ту­жно­сті від дви­гу­на до ко­ліс. На­ші тра­кто­ри слав­ля­ться сво­єю па­лив­ною еко­но­мі­чні­стю. За все це фер­ме­ри їх по­лю­бля­ють. Зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни теж пред­став­ле­ні: на­ша то­по­ва мо­дель LEXION 770 на на­пів­гу­се­ни­чно­му ру­шії TERRA TRAC. Мен­ше ущіль­не­н­ня для ґрун­ту, біль­ша еко­но­мі­чність і про­ду­ктив­ність — усе це дає наш ком­байн фер­ме­ру. Та­кож ми пре­зен­ту­є­мо TELEMATICS — си­сте­му від­да­ле­но­го мо­ні­то­рин­гу ма­шин. На від­ста­ні че­рез свій смар­тфон або комп’ютер вла­сник мо­же ді­зна­ти­ся про свою те­хні­ку все: від мі­сце­зна­хо­дже­н­ня до кон­кре­тних на­ла­шту­вань, ви­тра­ти па­ли­ва й уро­жай­но­сті.

За­ува­жи­ли ми на цьо­му осін­ньо­му те­хно­вер­ні­са­жі ще одну еле­ктрон­ну ці­ка­вин­ку від ком­па­нії CLAAS: но­ві­тню си­сте­му ди­стан­цій­ної сер­ві­сної під­трим­ки від ди­ле­рів REMOTE SERVICE. Во­на дає мо­жли­вість від­да­ле­ної ді­а­гно­сти­ки. Не­справ­ність ком­бай­на чи тра­кто­ра ін­же­нер змо­же роз­пі­зна­ти на від­ста­ні, у сво­є­му смар­тфо­ні чи комп’юте­рі. На­сту­пно­го ро­ку REMOTE SERVICE, як обі­ця­ють ме­не­дже­ри ком­па­нії, вста­нов­лю­ва­ти­ме­ться на всіх по­ту­жних са­мо­хі­дних ма­ши­нах ви­ро­бни­цтва CLAAS.

Ком­па­нія CLAAS та­кож пред­ста­ви­ла ко­ри­сну для фер­ме­рів про­гра­му First CLAAS Used. Суть її в то­му, що агра­рії змо­жуть ку­пу­ва­ти вжи­ва­ну те­хні­ку CLAAS в офі­цій­них ди­ле­рів. Во­ни га­ран­ту­ють які­сний сер­віс та швид­кі по­став­ки по­трі­бних зап­ча­стин.

У рам­ках ви­став­ки «Ін­те­рАгро» про­йшов Між­на­ро­дний те­хні­чний кон­курс InterAGRO Innovation Award 2018. На ньо­му у но­мі­на­ції «Са­мо­хі­дні зби­раль­ні ма­ши­ни» ком­па­нія CLAAS за кла­ві­шний ком­байн LEXION із си­сте­мою AUTO CROP FLOW ви­бо­ро­ла зо­ло­ту ме­даль. Ще у но­мі­на­ції «Ву­зли та агре­га­ти для сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки» ком­па­нія отри­ма­ла по­че­сний ди­плом ла­у­ре­а­та за си­сте­му кон­тро­лю ти­ску в ши­нах CTIC.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.