Пе­ре­пов­не­ні еле­ва­то­ри ста­ли при­чи­ною не­до­збо­ру ку­ку­ру­дзи з по­лів

Agrobusiness Segodni - - У номері - E-mail: agro-business.com.ua

Агра­рії не мо­жуть за­вер­ши­ти збір вро­жаю ку­ку­ру­дзи, оскіль­ки не­має віль­но­го мі­сця для збе­рі­га­н­ня зер­на — еле­ва­то­ри не ма­ють змо­ги від­ван­та­жу­ва­ти зер­но на про­даж че­рез сер­йо­зні ло­гі­сти­чні про­бле­ми. Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро Груп» із по­си­ла­н­ням на Аgronews, про це роз­по­вів на­ро­дний де­пу­тат, пре­зи­дент Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­рен­ції Ле­о­нід Ко­за­чен­ко.

«Є про­бле­ми з ло­гі­сти­кою. Ми ще не за­кін­чи­ли зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи. В істо­рії Укра­ї­ни ще та­ко­го не бу­ло. То­чно сьо­го­дні ще ні­хто не мо­же ска­за­ти: хтось го­во­рить про 8%, де­хто — 5% ку­ку­ру­дзи за­ли­ши­лось у по­лі, але її не мо­жуть зі­бра­ти, не­має мо­жли­во­сті ви­ван­та­жи­ти зі­бра­ний уро­жай, бо еле­ва­то­ри пе­ре­ван­та­же­ні. То­му що не мо­жна екс­пор­ту­ва­ти», — по­ві­до­мив чи­нов­ник.

«Агро­бі­знес Cьо­го­дні». Пе­рі­о­ди­чне ви­да­н­ня з пи­тань еко­но­мі­ки та бі­зне­су

вул. Мар­ша­ла Гре­чка, 13, Ки­їв-136, 04136 (044) 494-09-52, [email protected] (044) 494-09-51,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.