140 цен­тне­рів у су­хо­му за­лі­ку

Agrobusiness Segodni - - Подія - Ігор Пав­люк

На по­лях ФГ «Агро­фір­ма «Ба­зис» но­вий гі­брид ку­ку­ру­дзи СИ Фо­тон із лі­ній­ки «Син­ген­та» про­де­мон­стру­вав ди­во­ви­жну вро­жай­ність за до­ста­тньо бю­дже­тної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня

Роз­та­шо­ва­не в Уман­сько­му ра­йо­ні ФГ «Агро­фір­ма «Ба­зис» та йо­го ке­рів­ник Во­ло­ди­мир Осад­чий ві­до­мі не ли­ше на Чер­ка­щи­ні, але й у су­сі­дніх ре­гіо­нах. Пе­ре­до­ві ме­то­ди сіль­го­спви­ро­бни­цтва тут по­єд­ну­ю­ться зі справ­жньою тур­бо­тою про со­ці­аль­ну ін­фра­стру­кту­ру, а фут­боль­ний клуб го­спо­дар­ства став справ­де­шньою ві­зи­тів­кою ама­тор­сько­го фут­бо­лу за­га­лом. Втім, про фут­бол ми із Во­ло­ди­ми­ром Оле­ксі­йо­ви­чем спіл­ку­ва­ли­ся ли­ше по­бі­жно, бо го­лов­на те­ма роз­мо­ви — ре­кор­дні вро­жаї ку­ку­ру­дзи — на­про­шу­ва­ла­ся са­ма со­бою…

— У ви­бо­рі по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу та за­со­бів за­хи­сту ро­слин ми від­да­є­мо пе­ре­ва­гу ви­ня­тко­во пе­ре­ві­ре­ним брен­дам. Від­по­від­но, біль­ша ча­сти­на площ під ку­ку­ру­дзою та со­ня­шни­ком у нас від­ве­де­на під гі­бри­ди «Син­ген­ти». Так са­мо як і ар­се­нал за­хи­сту цих та ін­ших куль­тур. Та­кож чу­до­во се­бе по­ка­зав син­ген­тів­ський ози­мий рі­пак Мар­тен і Те­хнік, — ствер­джує ке­рів­ник ФГ «Агро­фір­ма «Ба­зис». — Однак ми що­ро­ку ви­про­бо­ву­є­мо но­ві гі­бри­ди, по­кла­да­ю­чись на по­ра­ди кон­суль­тан­тів, ме­не­дже­рів «Син­ген­ти». І му­шу при­зна­ти­ся, жо­дно­го ра­зу не про­га­да­ли: цьо­го ро­ку гі­брид СИ Фо­тон за­без­пе­чив по 140 ц/га ку­ку­ру­дзи в су­хо­му за­лі­ку, — про­дов­жує він.

Слід ро­зу­мі­ти, що май­же від­ра­зу на пів­день за Уман­ським ра­йо­ном по­чи­на­є­ться щи­рий Степ. То­му там­те­шні агра­рії на­ма­га­ю­ться оби­ра­ти гі­бри­ди, орі­єн­ту­ю­чись пер­шо­чер­го­во на по­ка­зни­ки по­су­хо­стій­ко­сті. Як ві­до­мо, ця осо­бли­вість гі­бри­дів да­ле­ко не зав­жди по­єд­ну­є­ться із ви­со­ким по­тен­ці­а­лом уро- жай­но­сті, однак не у ви­пад­ку із Фо­то­ном та ін­ши­ми гі­бри­да­ми «Син­ген­та». Йо­го пе­ре­ва­гою є по­єд­на­н­ня опти­маль­них ха­ра­кте­ри­стик рен­та­бель­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи: ви­со­кої уро­жай­но­сті, по­су­хо- і стре­со­стій­ко­сті, а та­кож швид­кої во­ло­го­від­да­чі.

Фо­тон — це се­ре­дньо­ран­ній (ФАО 260) уні­вер­саль­ний гі­брид ін­тен­сив­но­го ти­пу зі швид­кою во­ло­го­від­да­чею. Ра­зом із тим, він є стій­ким не ли­ше до по­су­шли­вих умов ве­ге­та­ції, але й до гель­мін­то­спо­рі­о­зу, сте­бло­вих і ко­ре­не­вих гни­лей. Ре­ко­мен­до­ва­на гу­сто­та ви­сі­ву у зо­ні Сте­пу для Фо­то­ну ста­но­вить 45-55 тис. на­сі­нин, а у Лі­со­сте­пу — 60-75 тис. Хо­ча у ФГ «Агро­фір­ма «Ба­зис» ви­сі­я­ли по 80 тис./га на­сі­нин і, як ба­чи­мо, не про­га­да­ли.

— Якість є якість! Цей рік ку­ку­ру­дза, в прин­ци­пі, вро­ди­ла май­же скрізь, однак та­ко­го ви­со­ко­го ре­зуль­та­ту ми не че­ка­ли, тим па­че, що за­кла­да­є­мо мін­до­бри­ва у роз­ра­хун­ку на 10 т/га зер­на. Ана­ло­гі­чно чу­до­во по­ка­за­ли се­бе й ін­ші гі­бри­ди «Син­ген­ти», ска­жі­мо Ко­бальт 128 ц/га. Ми доби­ра­є­мо гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи у ме­жах ФАО 260-350, аби по­тім не ма­ти мо­ро­ки зі зби­ра­н­ням по сні­гу та пі­зні­ми стро­ка­ми до­сти­га­н­ня. Ра­зом із тим, про­ва­ди­мо своє­рі­дний вну­трі­шній від­бір: до­бу­ва­є­мо у су­сі­дів за­ли­шки на­сі­н­ня рі­зних гі­бри­дів, ви­сі­ва­є­мо на не­ве­ли­чких ді­лян­ках, і ди­ви­мо­ся, як во­ни се­бе по­ка­зу­ють, — по­яснює Во­ло­ди­мир Осад­чий.

Те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи в го­спо­дар­стві ба­зу­є­ться на чі­тко­му до­три­ман­ні сі­во­змі­ни та еле­мен­тар­них агро­но­мі­чних ви­мог. У стру­кту­рі по­сів­них площ ФГ «Агро­фір­ма «Ба­зис» «ко­ро­ле­ва по­лів» по-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.