Пер­пе­ту­ум мо­бі­ле, рух за обрій

Agrobusiness Segodni - - Подія - Ігор Пе­трен­ко

Про­тя­гом Між­на­ро­дної ви­став­ки «Ін­те­рАгро 2018» у рам­ках Дня Ні­меч­чи­ни 31 жов­тня про­йшла кон­фе­рен­ція «Су­ча­сні та май­бу­тні трен­ди у сіль­сько­му го­спо­дар­стві ФРН». На ній, крім ін­шо­го, бу­ло при­ді­ле­но ува­гу те­хно­ло­гі­ям пе­ре­роб­ки аграр­ної си­ро­ви­ни.

Як ві­до­мо, ви­став­ка сіль­гос­пте­хні­ки і те­хно­ло­гій «Ін­те­рАгро» вже не пер­ший рік про­хо­дить за сут­тє­вої під­трим­ки Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки Ні­меч­чи­ни (VDMA). На те­хні­чній ім­пре­зі цьо­го ро­ку екс­по­ну­ва­ло­ся 30 ні­ме­цьких ком­па­ній. Ти­по­ва кар­ти­на: на будь-яко­му Дні по­ля чи агро­ви­став­ці нім­ці зав­жди пред­став­ле­ні яскра­во й пе­ре­кон­ли­во.

В Укра­ї­ні зро­ста­н­ня про­да­жів ні­ме­цької те­хні­ки в остан­ні ро­ки йшло по­мі­тни­ми тем­па­ми, в де­яких се­гмен­тах де­мон­стру­ю­чи 5–30% зро­ста­н­ня у рік.

Крім окре­мих екс­по­зи­цій за­во­дів-ви­ро­бни­ків і ко­ле­ктив­но­го ні­ме­цько­го стен­ду, що був ор­га­ні­зо­ва­ний на за­хо­ді за під­трим­ки Фе­де­раль­но­го Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства і про­до­воль­ства Ні­меч­чи­ни, VDMA про­ве­ла ряд за­хо­дів, на­прав­ле­них на про­па­ган­ду і про­су­ва­н­ня ні­ме­цької сіль­гос­пте­хні­ки. Зокре­ма, По­сол ФРН в Укра­ї­ні Ернст Рай­хель за­про­сив від­ві­ду­ва­чів на кон­фе­рен­цію «Су­ча­сні та май­бу­тні трен­ди у сіль­сько­му го­спо­дар­стві ФРН», що від­бу­ла­ся на дру­гий день ви­став­ки.

Ди­ре­ктор між­на­ро­дно­го де­пар­та­мен­ту VDMA Оле­ксандр Ха­ус окре­слив за­галь­ну кар­ти­ну про­да­жів ні­ме­цької сіль­гос­пте­хні­ки в Укра­ї­ну за остан­ні кіль­ка ро­ків. Що­рі­чно об­сяг та­ких про­да­жів ся­гає у се­ре­дньо­му €7 млрд. Крім то­го, ні­ме­цькі ви­ро­бни­ки те­хні­ки ство­рю­ють ро­бо­чі мі­сця у ди­лер­ських ком­па­ні­ях та сер­ві­сних цен­трах, про­ва­дять на­вча­н­ня укра­їн­ських аграр­них фа­хів­ців, ін­ве­сту­ють ко­шти у роз­роб­ку но­ві­тніх рі­шень у сіль­сько­го­спо­дар­ській те­хні- ці, так зва­ні за­хо­ди R&D, 4,5% від сво­їх при­бу­тків.

Сто­сов­но рин­ку сіль­гос­пте­хні­ки в Укра­ї­ні — він від на­си­че­н­ня ще ду­же да­ле­кий. За­ли­ша­є­ться ди­ву­ва­ти­ся, чо­му так ма­ло си­стем­них грав­ців вжи­ва­ної те­хні­ки. То­му уча­сни­кам кон­фе­рен­ції бу­ло ці­ка­во по­слу­ха­ти Рай­не­ра Фу­ге, пред­став­ни­ка ком­па­нії «Райф­фай­зен Ва­рен» (Raiffeisen Waren), який си­стем­но за­йма­є­ться та­ки­ми ма­ши­на­ми й агре­га­та­ми. Во­на має 2000 офі­сів у Ні­меч­чи­ні і обо­рот при­бли­зно €1 млрд, а те­пер шу­кає під­хо­ди до укра­їн­ських ви­ро­бни­ків, які ці­ну­ють ні­ме­цьку те­хні­ку. У порт­фе­лі ком­па­нії — кра­щі брен­ди: «Фендт», «Мас­сей Фер­гю­сон», «Валь­тра», «Ка­тер­піл­лер», «Ама­зо­не» та ін. Ці ма­ши­ни до­зво­ля­ють зеко­но­ми­ти ко­шти, не над­то йду­чи на ком­про­міс що­до яко­сті та на­дій­но­сті. Во­ни від­ре­мон­то­ва­ні, про­йшли те­хпе­ре­вір­ку, за­без­пе­че­ні га­ран­тій­ним сер­ти­фі­ка­том і пі­сля­про­да­жною під­трим­кою.

На кон­фе­рен­ції про­лу­на­ла ці­ка­ва ци­фра: близь­ко 70% то­вар­ної про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства Ні­меч­чи­ни за­без­пе­чує тва­рин­ни­цтво, вклю­чно з пта­хів­ни­цтвом. То­му ці­ка­во бу­ло по­чу­ти пре­зен­та­цію фір­ми Big Dutchman, лі­де­ра на рин­ку обла­дна­н­ня для пта­хів­ни­цтва та сви­нар­ства, яку пред­ста­вив її ме­не­джер Олег Не­де­ря. Він роз­по­вів про ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки у га­лу­зі утри­ма­н­ня ку­рей-не­су­чок. Пта­хи мі­стя­ться у клі­тках від­по­від­но до гу­ман­них ви­мог ЄС. Big Dutchman має та­ке обла­дна­н­ня, де пта­хи у во­льє­рах пе­ре­су­ва­ю­ться віль­но. Ба­га­то­яру­сні си­сте­ми до­зво­ля­ють збіль­шу­ва­ти щіль- ність по­сад­ки пти­ці. Вза­га­лі ме­та про­гре­сив­но обла­што­ва­них пта­шни­ків — до­сяг­ти збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва яєць ви­щої та пер­шої ка­те­го­рій, за­сто­со­ву­ю­чи при­йо­ми ав­то­ма­ти­за­ції ви­ро­бни­цтва та ра­ціо­наль­но­го ме­не­джмен­ту.

Ясар Д і рх а м , м е н еджер-те­хнік фір­ми «Гу­мін­тех» (Humintech), яка про­дає свою про­ду­кцію у 54 кра­ї­ни сві­ту, ви­сві­тлив те­му за­сто­су­ва­н­ня гу­ма­тів у сіль­сько­му го­спо­дар­стві. Гу­мі­но­ві ре­чо­ви­ни — чу­до­ві ре­гу­ля­то­ри ро­сту ро­слин, з них ви­го­тов­ля­ють ан­ти­стре­со­ві пре­па­ра­ти. В Укра­ї­ні ви­ро­бля­є­ться чи­ма­ло гу­мі­но­вих пре­па­ра­тів, про які вже по­ві­дом­ляв «Агро­бі­знес Сьо­го­дні» — «Гу­мі­філд», «Фуль­ві­тал» та по­хі­дні від них. Це ви­со­ко­які­сні за­со­би під­трим­ки ро­слин із низь­ки­ми нор­ма­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.