Ви­ро­щу­ва­н­ня ама­ран­ту. Бі­знес-план

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Юлія На­за­рен­ко Ан­на Го­роб­чук

Ама­рант — ро­сли­на, яка ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­ким вмі­стом ко­ри­сних ре­чо­вин. Та го­лов­ною при­на­дою її є уні­каль­на за сво­їм скла­дом олія. Най­ближ­чим ча­сом во­на мо­же скла­сти гі­дну кон­ку­рен­цію сої.

Ама­рант має ряд лі­ку­валь­них вла­сти­во­стей, то­му йо­го ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ють у ме­ди­ци­ні, зе­лень — як кор­мо­ву до­бав­ку, осо­бли­во у пта­хів­ни­цтві та тва­рин­ни­цтві. Цін­ною вла­сти­ві­стю ама­ран­ту є те, що йо­го фі­то­ма­са про­тя­гом двох мі­ся­ців мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на у сві­жо­му ви­гля­ді, а пі­сля су­шки або си­ло­су­ва­н­ня і зна­чно дов­ше. На­сі­н­ня ама­ран­ту ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­ким вмі­стом лег­ко­за­сво­ю­ва­но­го біл­ка, зба­лан­со­ва­ним скла­дом амі­но­ки­слот, ви­со­кою кон­цен­тра­ці­єю не­на­си­че­них жир­них ки­слот.

Пер­спе­ктив­ним є на­прям ви­ко­ри­ста­н­ня на­сі­н­ня ама­ран­ту у ви­ро­бни­цтві.

Олія йо­го є уні­каль­ною за сво­їм жир­но­ки­сло­тним скла­дом, а та­кож мі­стить ряд біо­ло­гі­чно актив­них ком­по­нен­тів. Бо­ро­шно ама­ран­ту має ви­со­ку по­жив­ну цін­ність та ви­ня­тко­вий біо­хі­мі­чний склад. Ва­жли­вою ха­ра­кте­ри­сти­кою є від­су­тність у йо­го скла­ді глю­те­ну. Шрот. У ньо­му за­ли­ша­ю­ться май­же всі ко­ри­сні ре­чо­ви­ни, що мі­стя­ться у са­мій ро­сли­ні. У шро­ті зна­чно мен­ша кон­цен­тра­ція, про­те до­ста­тня для то­го, аби про­дукт був ко­ри­сним і за­сто­со­ву­вав­ся у рі­зних сфе­рах. Зокре­ма, шрот гра­ну­льо­ва­ний мо­же ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­тись як хар­чо­ва до­бав­ка за ра­ху­нок ви­со­ко­го вмі­сту по­жив­них ре­чо­вин. В Укра­ї­ні ама­рант по­ча­ли ви­ро­щу­ва­ти у 1989–1992 ро­ках. На­ра­зі куль­ти­ву­ва­н­ням за­йма­є­ться більш як 30 під­при­ємств. То­рік ним бу­ло за­сі­я­но близь­ко 250 га, а цьо­го­річ по­сів­ні пло­щі зро­сли до 800 га.

Ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал рин­ку зу­мов­ле­ний пе­ред­усім по­стій­но зро­сталь­ним по­пи­том як в Укра­ї­ні, так і за кор­до­ном. Так, вра­хо­ву­ю­чи пе­ре­ро­бні по­ту­жно­сті під­при­ємств, в Укра­ї­ні мо­жна за­сі­я­ти близь­ко 20 тис. га.

Ор­га­ні­за­ція бі­зне­су

Ор­га­ні­за­ція під­при­єм­ства з пе­ре­роб­ки ама­ран­ту — це су­ку­пність ря­ду по­слі­дов­них дій. Тре­ба за­зна­чи­ти, що ор­га­ні­за­цій­ний про­цес є клю­чо­вим фа­кто­ром для подаль­шої успі­шної йо­го ді­яль­но­сті.

Пер­шо­чер­го­во, як для ре­а­лі­за­ції будь-яко­го бі­зне­су, є ре­є­стра­ція юри­ди­чної осо­би. Для ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня най­більш опти­маль­ним ва­рі­ан­том є ство­ре­н­ня юри­ди­чної осо­би з ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вою фор­мою ді­яль­но­сті — То- ва­ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю (ТОВ).

Дру­гий етап — ви­бір зе­мель­ної ді­лян­ки, що мі­стить ряд не­об­хі­дних до­го­во­рів і отри­ма­н­ня до­звіль­ної до­ку­мен­та­ції на зем­лю (орен­до­ва­ну чи ку­пле­ну). Да­лі мо­жна по­чи­на­ти ре­монт на­яв­них бу­ді­вель­них спо­руд, але пе­ред цим не­об­хі­дно та­кож роз­ро­би­ти прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію. Окрім ви­ще­за­зна­че­них під­го­тов­чих за­хо­дів, не­об­хі­дно отри­ма­ти на­сту­пну до­ку­мен- та­цію, що до­зво­ляє здій­сне­н­ня по­ді­бної ді­яль­но­сті: до­звіл від ор­га­нів по­же­жно­го на­гля­ду МНС; до­звіл са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної слу­жби (СЕС); сер­ти­фі­ка­ція ISO 22000 — си­сте­ми управ­лі­н­ня Без­пе­кою хар­чо­вих про­ду­ктів.

Ва­жли­во пам’ята­ти, що бу­дья­ка ді­яль­ність, пов’яза­на з хар­чо­вою про­ми­сло­ві­стю, по­тре­бує до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гі­чних про­це­сів, пра­вил по­во­дже­н­ня

Та­бли­ця 1. Хі­мі­чний склад на­сі­н­ня ама­ран­ту та ін­ших зер­но­вих куль­тур (іно­зем­ної се­ле­кції)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.