Як до­не­сти «зер­но бо­гів» до сто­лу укра­їн­ця

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Дав­ні ме­шкан­ці Аме­ри­ки на­зи­ва­ли ама­рант «зер­ном бо­гів» — ця ро­сли­на бу­ла осно­вою їх хар­чу­ва­н­ня. Ни­ні ама­рант і про­ду­кція з ньо­го ши­ро­ко роз­по­всю­дже­ні в усьо­му сві­ті. В Укра­ї­ні він до­сі вва­жа­є­ться ні­ше­вою куль­ту­рою. Про­те Оле­ксандр Ду­да, го­ло­ва Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків ама­ран­ту та ама­ран­то­вої про­ду­кції, вва­жає, що на­став час впу­сти­ти йо­го до ра­ціо­ну ко­жно­го укра­їн­ця.

От­же, уні­каль­ні хар­чо­ві та лі­ку­валь­ні яко­сті ці­єї ле­ген­дар­ної ро­сли­ни, спосо­би її ви­ро­щу­ва­н­ня та ви­ко­ри­ста­н­ня — те­ма ін­терв’ю, яке очіль­ник Асо­ці­а­ції дав «Агро­бі­зне­су Сьо­го­дні».

— Па­не Оле­ксан­дре, як ви осо­би­сто «при­йшли» до ама­ран­ту?

— Тро­хи біль­ше двох ро­ків ми­ну­ло з тих пір, ко­ли я ді­знав­ся про лі­ку­валь­ні вла­сти­во­сті ці­єї куль­ту­ри. Ви­про­бу­вав йо­го дію на со­бі та чле­нах сво­єї ро­ди­ни. Ре­зуль­та­ти бу­ли при­го­лом­шли­ві. Сер­це, цукро­вий ді­а­бет, шкір­ні за­хво­рю­ва­н­ня, зір, імун­на си­сте­ма — на всіх цих на­пря­мах я по­ба­чив по­зи­тив­ні змі­ни.

Пі­сля цьо­го ми ство­ри­ли Ін­тер­нет-ма­га­зин про­ду­кції з ама­ран­ту, на­ла­го­ди­ли кон­та­кти з її ви­ро­бни­ка­ми, по­ча­ли бра­ти участь у ви­став­ках.

На­ве­сні ми­ну­ло­го ро­ку я впер­ше ви­сі­яв ама­рант кіль­кох сор­тів на сво­їй при­са­ди­бній ді­лян­ці. Цьо­го ро­ку ми за­кла­ли до­слі­дну ді­лян­ку пло­щею близь­ко 0,2 га, де ви­вча­ли вплив сти­му­ля­то­рів ро­сту на роз­ви­ток ро­слин ама­ран­ту. Ду­маю, в подаль­шо­му я зо­се­ре­джу­ся на ор­га­ні­за­цій­них пи­та­н­нях ді­яль­но­сті Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків ама­ран­ту та ама­ран­то­во­го про­ду­кції.

— Роз­ка­жіть про ко­ри­сні яко­сті ці­єї куль­ту­ри.

— За ці­лю­щою си­лою ама­рант мо­жна по­рів­ня­ти хі­ба що із жень­ше­нем. За по­жив­ною цін­ні­стю він пе­ре­вер­шує усі ро­сли­ни. Це бу­ла основ­на хар­чо­ва куль­ту­ра ін­ків, ацте­ків і майя. Йо­го ви­ро­щу­ють уже по­над 8 000 ро­ків. У їжу вжи­ва­ють зе­лень (сві­же ли­стя до­да­є­ться до са­ла­тів, су­ше­не за­па­рю­є­ться окро­пом та вжи­ва­є­ться як чай), бо­ро­шно й олію із на­сі­н­ня. Про­ду­кти з ама­ран­ту змі­цню­ють дух і ті­ло, по­кра­щу- ють на­стрій, очи­щу­ють і омо­ло­джу­ють ор­га­нізм, змі­цню­ють іму­ні­тет. Це най­силь­ні­ший ан­ти­о­кси­дант, який тіль­ки існує у при­ро­ді.

Бі­лок ама­ран­ту за сво­єю які­стю та цін­ні­стю пе­ре­вер­шує всі ро­слин­ні й тва­рин­ні про­те­ї­ни. На ньо­го ба­га­ті як на­сі­н­ня, так і зе­лень. Ама­рант мі­стить та­кож ба­га­то ві­та­мі­нів і мі­не­раль­них ре­чо­вин, осо­бли­во каль­цію та фо­сфо­ру.

Зе­ле­на ма­са йо­го зго­до­ву­є­ться свій­ським тва­ри­нам і пти­ці в зе­ле­но­му кон­ве­є­рі та си­ло­су­є­ться із ку­ку­ру­дзою. Із су­ше­но­го ли­стя та су­цвіть ви­го­тов­ля­ють ду­же ко­ри­сні фі­то­чаї. На­віть ба­га­та на бі­лок су­ха ма­са ама­ран­ту, яка за­ли­ша­є­ться пі­сля обмо­ло­ту ро­слин, мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для го­дів­лі ве­ли­кої та дрі­бної ро­га­тої ху­до­би.

Ама­ран­то­ва ма­ку­ха — це най­цін­ні­ший ін­гре­ді­єнт ком­бі­кор­мів, во­на має ви­со- ку енер­ге­ти­чну й по­жив­ну цін­ність, під­ви­щує іму­ні­тет тва­рин, пти­ці та ри­би, при­ско­рює обмін­ні про­це­си в ор­га­ні­змі, нор­ма­лі­зує лі­пі­дний і ву­гле­во­дний обмі­ни, має про­ти­па­ра­зи­тар­ні, про­ти­гриб­ко­ві та про­ти­ві­ру­сні вла­сти­во­сті, зні­має за­па­ле­н­ня вну­трі­шніх ор­га­нів, по­кра­щує стан шкі­ри.

Ама­рант, крім то­го, що є ду­же рен­та­бель­ною куль­ту­рою, є й від­мін­ним по­пе­ре­дни­ком, бо зба­га­чує грунт ор­га­ні­кою та азо­том. Ко­ри­сною осо­бли­ві­стю йо­го та­кож є вла­сти­вість від­нов­лю­ва­ти за­со­ле­ні ґрун­ти. До­слі­да­ми до­ве­де­но, що за 2–3 ро­ки ви­ро­щу­ва­н­ня ама­рант зда­тен зна­чно по­кра­щи­ти ро­дю­чість та­ких зе­мель.

— Які йо­го осо­бли­во­сті ви­ро­щу­ва­н­ня?

— Ця ро­сли­на бо­ї­ться при­мо­роз­ків і ду­же стій­ка до по­су­хи та рі­зних за­хво­рю­вань. Ама­рант по­віль­но ро­сте про­тя­гом пер- ших 20 днів, про­те по­тім йо­го при­ро­сти ся­га­ють 10 см на до­бу.

Ви­ро­щу­ва­ти ама­рант мо­жна в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни. В пів­ден­них, цен­траль­них і схі­дних обла­стях він від­мін­но пе­ре­но­сить по­су­ху та зав­дя­ки ви­со­ким тем­пе­ра­ту­рам і до­ста­тньо­му со­ня­чно­му опро­мі­ню­ван­ню дає най­кра­ще за які­стю на­сі­н­ня, у більш во­ло­гих ре­гіо­нах кра­ї­ни — кра­щі вро­жаї зе­ле­ної ма­си.

Ама­рант не лю­бить ки­слих (pH < 5,5) та бі­дних на по­жив­ні ре­чо­ви­ни ґрун­тів. На ро­дю­чих йо­го мо­жна ви­ро­щу­ва­ти без вне­се­н­ня до­брив, то­му що зав­дя­ки роз­га­лу­же­ній та гли­бо­кій ко­ре­не­вій си­сте­мі ро­сли­на в до­ста­тній кіль­ко­сті за­без­пе­чує се­бе ма­кро- та мі­кро­еле­мен­та­ми. Але, як ко­жна куль­ту­ра, ама­рант від­мін­но ре­а­гує на вне­се­н­ня до­брив (нор­ми для ко­жно­го по­ля ін­ди­ві­ду­аль­ні та за­ле­жать від да­них ана­лі­зу ґрун­ту). Спів­від­но­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня ма­кро-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.