Ва­силь Мун­жиу

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

ди­ре­ктор ком­па­нії «Ро­ско Агро»

Ві­дві­дав­ши за­вод «Ав­густ-Бел», ми на­о­чно пе­ре­ко­на­ли­ся, що «Ав­густ» — гі­дна ком­па­нія. Ду­же сер­йо­зна й кла­сна ком­па­нія! Ми в сво­їй ро­бо­ті на неї зав­жди опи­ра­є­мо­ся, мо­жна ска­за­ти, що це на­дій­ний пар­тнер і друг. Про­ду­кти ком­па­нії «Ав­густ» зав­жди до­по­ма­га­ють і ви­ру­ча­ють у скла­дних пи­та­н­нях, тоб­то є ефе­ктив­ним ін­стру­мен­том у ро­бо­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.