Мі­кро­еле­мен­тний склад ґрун­ту: спра­цю­ва­ти на­пев­не

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ва­силь Чер­кас

Чо­му ана­лі­зи ґрун­тів у го­спо­дар­стві пе­ре­тво­рю­ю­ться на обов’яз­ко­ву умо­ву для ефе­ктив­но­го ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур

Що у нас бу­ло, те і вне­сли, — роз­во­дить ру­ка­ми го­лов­ний агро­ном під­роз­ді­лу ві­до­мо­го агро­хол­дин­гу. Цей рік тут змо­гли да­ти під ку­ку­ру­дзу по 150 кг ні­тро­а­мо­фо­ски і по 200 кг кар­ба­мі­ду — більш-менш нор­маль­но. То­рік не май­же ні­чо­го не вне­сли, а по­за­ми­ну­ло­го на­ди­ба­ли яки­хось ім­порт­них ба­га­то­ком­по­нен­тних до­брив із мі­кро­еле­мен­та­ми. Ясна річ, що зай­ви­ми во­ни не бу­дуть — ку­ку­ру­дза і со­ня­шник «пе­ре­тру­блять» усе. Мій спів­ро­змов­ник по­го­джу­є­ться, що ма­ю­чи то­чні ана­лі­зи за­без­пе­че­но­сті грун­тів по­жив­ни­ми еле­мен­та­ми, мо­жна бу­ло б спра­цю­ва­ти ефе­ктив­ні­ше, однак пал­кої іні­ці­а­ти­ви у цьо­му пи­тан­ні не ви­яв­ляє. Є вла­сник — хай у ньо­го го­ло­ва бо­лить, а ме­ні — аби до­щі бу­ли…

До ана­лі­зів грун­ту у нас спо­сте­рі­га­є­ться не­о­дно­зна­чне став­ле­н­ня. Ні­би­то усі чу­до­во зна­ють та ро­зу­мі­ють, що ма­ю­чи на ру­ках то­чні да­ні що­до вмі­сту у грун­ті ма­кро- та мі­кро­еле­мен­тів, а та­кож ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни і рів­ня Ph, мо­жна спра­цю­ва­ти на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ше. Однак, по-пер­ше, не ко­жен го­то­вий від­да­ти по де­кіль­ка до­ла­рів на ге­ктар за ана­лі­зи. Тим па­че, якщо і так що­ро­ку вда­є­ться отри­му­ва­ти нор­маль­ні вро­жаї. По-дру­ге, по­ня­т­тя «то­чні ана­лі­зи» впро­довж остан­ніх ро­ків пе­ре­тво­ри­ло­ся на річ вель­ми умов­ну, оскіль­ки да­ле­бі не всі ла­бо­ра­то­рії ро­блять які­сні до­слі­дже­н­ня. Ска­жі­мо так: ре­зуль­та­ти ана­лі­зів грун­тів рі­зних ла­бо­ра­то­рій мо­жуть сут­тє­во від­рі­зня­ти­ся, що, ясна річ, нер­вує агра­рі­їв, ко­трі пла­тять за ці по­слу­ги чи­ма­лі гро­ші. Від­по­від­но, якщо ми пра­гне­мо отри­ма­ти то­чні да­ні зі сво­їх по­лів, то кра­ще за­пла­ти­ти один раз біль­шу су­му, аніж де­кіль­ка ра­зів де­що мен­ші, не отри­мав­ши аде­ква­тно­го ре­зуль­та­ту.

«Це бу­ло б смі­шно, як­би не влі­та­ло в та­ку «ко­пі­є­чку»… Ми над­си­ла­є­мо про­би ґрун­ту для ана­лі­зу в чо­ти­ри рі­зні ла­бо­ра­то­рії та отри­му­є­мо чо­ти­ри аб­со­лю­тно рі­зні ре­зуль­та­ти. А ти бе­ри і вга­дуй, де най­пра­виль­ні­ші ци­фри. То­му перш за все по­трі­бно обра­ти нор­маль­ну ла­бо­ра­то­рію, де бу­де не­хай до­рож­че, але то­чно», — ра­дить ди­ре­ктор із роз­ви­тку ін­шо­го ві­до­мо­го хол­дин­гу.

От­же, під час прийня­т­тя рі­ше­н­ня про до­ціль­ність про­ве­де­н­ня ана­лі­зів ґрун­тів на по­лях го­спо­дар­ства по­трі­бно вра­ху­ва­ти низ­ку ва­жли­вих ре­чей. Пе­ред­усім зро­зу­мі­ти, що ці да­ні нам кон­че не­об­хі­дні на­віть у то­му ра­зі, ко­ли ми не зби­ра­є­мо­ся за­йма­ти­ся то­чним зем­ле­роб­ством. Не обов’яз­ко­во скла­да­ти над­то­чні кар­ти вро­жай­но­сті і вста­нов­лю­ва­ти ха­ра­кте­ри­сти­ки ко­жно­го ква­дра­тно­го ме­тра по­ля. Най­го­лов­ні­ше, що нам по­трі­бно: ма­ти чі­тке уяв­ле­н­ня, під­крі­пле­не ци­фра­ми, про склад, ки­сло­тність та при­ро­дну ро­дю­чість на­ших грун­тів і по­ба­чи­ти рі­зни­цю по­між окре­ми­ми по­ля­ми та різ­ко від­мін­ни­ми ді­лян­ка­ми в ме­жах одно­го по­ля.

Зокре­ма, та­ким чи­ном, ді­йшли до то­чно­го зем­ле­роб­ства в одно­му із про­від­них го­спо­дарств Ми­ко­ла­їв­щи­ни, по­чав­ши із «на­різ­ки» окре­мих ді­ля­нок, ба­зу­ю­чись на ана­лі­зах грун­ту, а зго­дом на ве­ге­та­цій­них ін­де­ксах та кар­тах уро­жай­но­сті. Агро­ном має змо­гу по­рів­ня­ти вміст ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, рі­вень Ph та на­яв­ність ма­кро- і мі­кро­еле­мен­тів ра­зом з ін­ши­ми фа­кто­ра­ми, аби зро­зу­мі­ти, чо­му тут со­ня­шник дав по 25 ц/га, а там — по 35… Та­кий під­хід дає змо­гу більш ра­ціо­наль­но вно­си­ти до­бри­ва під кон­кре­тні куль­ту­ри і пла­ну­ва­ти по­за­ко­ре­не­ві піджив­ле­н­ня.

В окре­мих ви­пад­ках та­кі то­чні да­ні до­зво­ля­ють здій­сню­ва­ти без пе­ре­біль­ше­н­ня гло­баль­ні звер­ше­н­ня. Пе­ред­усім на дум­ку спа­да­ють істо­рії про те, як у го­спо­дар­стві ро­блять став­ку на якусь куль­ту­ру, ска­жі­мо кар­то­плю, та не мо­жуть отри­ма­ти нор­маль­но­го ре­зуль­та­ту з уро­жай­но­сті де­кіль­ка се­зо­нів по­спіль. Пі­сля цьо­го ви­яв­ля­є­ться, що в грун­ті го­стро бра­кує та­ко­го клю­чо­во­го для ці­єї куль­ту­ри мі­кро­еле­мен­ту, як мо­лі­бден. Зре­штою йо­го вно­сять, і все за­вер­шу­є­ться хе­пі-ен­дом.

Не менш по­ши­ре­ною є про­бле­ма із не­ста­чею цин­ку та мі­ді на ку­ку­ру­дзі, що не­рід­ко є одні­єю із го­лов­них при­чин не­до­бо­ру вро­жаю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.