Ку­ку­ру­дзя­ні тем­пи

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ва­силь Чер­кас

Чи мо­жна ствер­джу­ва­ти, що цьо­го­рі­чно­му ще­дро­му вро­жаю ку­ку­ру­дзи ми ма­є­мо зав­дя­чу­ва­ти ви­ня­тко­во своє­ча­сним опа­дам

Зві­сно, без во­ло­ги «да­ле­ко не за­їдеш», і по­ки що не вель­ми успі­шний до­свід ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи в Сте­пу на бо­га­рі то­му під­твер­дже­н­ня. Як би ми не му­дру­ва­ли, та якщо із по­ча­тку кві­тня до се­ре­ди­ни сер­пня не ви­па­де ані мі­лі­ме­тра про­ду­ктив­них опа­дів, то на­вряд чи ви­йде щось пу­тнє. То­му й зби­ра­ють на пів­дні по 30–40 ц/га ку­ку­ру­дзи, вті­ша­ю­чись тим, що вда­є­ться якось урі­зно­ма­ні­тни­ти сі­во­змі­ну. «Ко­ро­ле­ва по­лів» се­ред ярих куль­тур по­тре­бує най­біль­шу кіль­кість во­ло­ги для фор­му­ва­н­ня вро­жаю, і ні­чо­го із цим не вді­єш.

Ра­зом із тим, якщо ми­сли­ти та­ким чи­ном, то вза­га­лі ні­чо­го ро­би­ти не вар­то, ли­шень із на­ді­єю по­зи­ра­ти у не­бо, ви­шу­ку­ю­чи хма­ри, і га­тя­чи у ша­ман­ський бу­бон. Щось у зем­лі та й є, ме­те­лик всі­єї ку­ку­ру­дзи не з’їсть, по­ща­стить із па­рою гар­них до­щів — і все бу­де га­разд! До ре­чі, де­хто так і ро­бить, і не­зрід­ка ще й ви­грає. «Ні­чо­го ми тій ку­ку­ру­дзі не ро­би­ли і не вно­си­ли, тіль­ки грун­то­вим гер­бі­ци­дом про­йшли­ся, а во­но так на­си­па­ло, що не зна­є­мо як зі­бра­ти…», — роз­по­від­а­ють окре­мі ви­ро­бни­ки.

Так, зви­чай­но, та­кі чу­де­сні істо­рії тра­пля­ю­ться, і не ли­ше з ку­ку­ру­дзою, а й із со­ня­шни­ком, со­єю, і з чим зав­го­дно, про­те во­ни так і за­ли­ша­ю­ться у яко­сті успі­шних епі­зо­дів. На­то­мість ко­жен агра­рій во­ліє ство­ри­ти ефе­ктив­ну си­сте­му, за якої го­спо­дар­ство пра­цю­ва­ти­ме не в ре­жи­мі «ми­ну­ло­го ро­ку — в плю­сі, а цьо­го — в мі- ну­сі», а мі­цно три­ма­ти­ме­ться на но­гах, не за­бу­ва­ю­чи про роз­ви­ток. І та­ка ко­мер­цій­но при­ва­бли­ва куль­ту­ра, як ку­ку­ру­дза по­сі­дає тут клю­чо­ву роль. Якою б не бу­ла ці­на за тон­ну, але якщо їх 12 чи 13, то щось за­ро­би­ти зав­жди мо­жна.

Цьо­го лі­та я спіл­ку­вав­ся із ві­до­мим укра­їн­ським се­ле­кціо­не­ром гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи. У при­ва­тній роз­мо­ві він пе­ре­ко­ну­вав, що сьо­го­дні са­ме ге­не­ти­ка пра­вить бал, і най­ви­щий по­тен­ці­ал роз­ви­тку у ви­ро­щу­ван­ні ці­єї куль­ту­ри кри­є­ться са­ме тут. До­бри­ва — це до­бре, однак їх вплив на вро­жай­ність є вто­рин­ним, то­му ку­ку­ру­дза вда­є­ться там, де пра­виль­но під­би­ра­ють гі­бри­ди і ви­ро­щу­ють їх за на­ле­жною те­хно­ло­гі­єю. Мо­жна зро­би­ти на­віть де­що па­ра­до­ксаль­ний ви­сно­вок: під­ви­ще­н­ня се­ре­дньої уро­жай­но­сті ку­ку­ру­дзи в го­спо­дар­стві — річ без­ко­штов­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.