Акту­аль­ні рі­ше­н­ня Raven: ек­за­мен у по­ту­жній агро­ком­па­нії

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк -

Сьо­го­дні се­ред за­галь­ної про­по­зи­ції ком­па­нії Raven на укра­їн­сько­му рин­ку осо­бли­ву по­пу­ляр­ність здо­бу­ли три ці­ка­вих те­хно­ло­гії: блок RS1™, у яко­му об’єд­на­но кон­тро­лер ав­то­пі­ло­ту, мо­дем на 2 сім-кар­ти і GPS; кон­тро­лер RCM, що одно­ча­сно ке­рує 5-ма про­ду­кта­ми; і си­сте­ма об­при­ску­ва­н­ня Hawkeye®, ко­тра фун­кціо­нує за прин­ци­пом ши­ро­тно­ім­пуль­сної мо­ду­ля­ції. По­тен­ці­ал ко­жної із них є зна­чним, але як во­ни ре­аль­но пра­цю­ють, осо­бли­во в умо­вах ве­ли­кої агро­ком­па­нії?

Го­лов­на ме­та всіх си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства — опти­мі­за­ція про­це­сів: ско­ро­че­н­ня ви­трат і ма­кси­мі­за­ція при­бу­тків. Ці рі­ше­н­ня при­но­сять ко­ристь не­за­ле­жно від роз­мі­ру зе­мель­но­го бан­ку го­спо­дар­ства. Та над­то їхній ефект від­чу­ва­є­ться у ве­ли­ких під­при­єм­ствах, зокре­ма в агро­хол­дин­гах, які актив­но впро­ва­джу­ють та­кі те­хно­ло­гії. Яскра­вим при­кла­дом цьо­го є Kernel, де сьо­го­дні пра­цює ба­га­то­рів­не­ва си­сте­ма те­хно­ло­гій то­чно­го зем­ле­роб­ства, яка ке­ру­є­ться окре­мим ви­ро­бни­чим цен­тром, роз­та­шо­ва­ним на ба­зі СТОВ «Дру­жба-Но­ва» (Вар­вин­ський р-н, Чер­ні­гів­ська обл.). Про її ро­бо­ту, а та­кож мі­сце про­ду­кції Raven у ній нам роз­по­вів ке­рів­ник від­ді­лу то­чно­го зем­ле­роб­ства агро­хол­дин­гу Kernel Ва­ле­рій Да­цен­ко.

Па­не Ва­ле­рію, роз­ка­жіть, що со­бою пред­став­ляє та як пра­цює на­прям то­чно­го зем­ле­роб­ства в Kernel?

Наш під­роз­діл на­зи­ва­є­ться слу­жба мо­де­лю­ва­н­ня та мо­ні­то­рин­гу в ро­слин­ни­цтві. Скла­да­є­ться во­на із чо­ти­рьох від­ді­лів: про­гно­зу­ва­н­ня, ана­лі­зу те­хно­ло­гій та агро­хі­мі­чної під­трим­ки; то­чно­го зем­ле­роб­ства; ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го управ­лі­н­ня те­хно­ло­гі­чни­ми опе­ра­ці­я­ми та агро­мо­де­лю­ва­н­ня і ви­про­бу­валь­ної ла­бо­ра­то­рії. Ро­бо­та пер­шо­го по­чи­на­є­ться з від­бо­ру зраз­ків ґрун­ту, які по­тім ана­лі­зу­ю­ться у на­шій акре­ди­то­ва­ній ла­бо­ра­то­рії. На осно­ві цих да­них фа­хів­ці від­ді­лу ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го управ­лі­н­ня те­хно­ло­гі­чни­ми опе­ра­ці­я­ми та агро­мо­де­лю­ва­н­ня СММ ство­рю­ють кар­ти-зав­да­н­ня, лі­нії для ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го вне­се­н­ня до­брив, по­сі­ву та ру­ху те­хні­ки згі­дно із зав­да­н­ням. Ін­фор­ма­ція що­до ви­ко­на­н­ня їх ав­то­ма­ти­чно над­си­ла­є­ться з ISOBUS та CAN-су­мі­сних тер­мі­на­лів ці­єї те­хні­ки в дис­пе­тчер­ську, спів­ро­бі­тни­ки якої пе­ре­ві­ря- Ва­ле­рій Да­цен­ко

ють якість ви­ко­на­н­ня опе­ра­цій. Під час ве­ге­та­ції куль­тур здій­сню­є­ться мо­ні­то­ринг по­лів БПЛА, ро­бля­ться су­пу­тни­ко­ві знім­ки, а, крім то­го, на­ша ла­бо­ра­то­рія про­во­дить лис­тко­ву ді­а­гно­сти­ку ро­слин на вміст по­над 10 еле­мен­тів. Під час жнив спе­ці­аль­но осна­ще­ні ком­бай­ни зби­ра­ють і пе­ре­да­ють да­ні що­до фа­кти­чної уро­жай­но­сті куль­тур — став­лять оцін­ку те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня. Всі ці да­ні аку­му­лю­ю­ться на ана­лі­ти­чній пла­тфор­мі Cropio, яка до­зво­ляє бу­ду­ва­ти кар­ти вро­жай­но­сті, ство­рю­ва­ти кар­ти-зав­да­н­ня, ве­сти ба­га­то­рі­чну істо­рію по­лів, ви­яв­ля­ти про­блем­ні ді­лян­ки, оці­ни­ти ефе­ктив­ність тої чи ін­шої те­хно­ло­гії та ба­га­то ін­шо­го. Ця пла­тфор­ма для ко­жно­го по­ля дає фа­кти­чні да­ні ви­ко­на­них ро­біт і отри­ма­ної уро­жай­но­сті. На осно­ві цьо­го на­ші ек­спер­ти роз­ра­хо­ву­ють еко­но­мі­чну до­ціль­ність як те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, так і окре­мих ін­ве­сти­цій, зокре­ма еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства. На­при­клад, ефект від ав­то­ма­ти­чно­го від­ми­ка­н­ня се­кцій чи ав­то­пі­ло­тів із RTK-стан­ці­я­ми.

Яке мі­сце в цій си­сте­мі по­сі­да­ють про­ду­кти Raven се­ред ін­ших по­ста­чаль­ни­ків еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства?

До­сить ва­го­ме: це один із двох основ­них брен­дів, на яких ми зу­пи­ни­лись. Ми пра­цю­є­мо з Raven про­тя­гом 9 ро­ків. Одні­єю із най­біль­ших пе­ре­ваг ці­єї ком­па­нії є ши­ро­ка про­по­зи­ція фун­кцій, що за­кри­ває всі по­тре­би ви­ро­бни­цтва і за ав­то­пі­ло­ту­ва­н­ням, зокре­ма RTK, і за управ­лі­н­ням про­ду­ктів: як си­пу­чих, так і рід­ких. Крім то­го, обла­дна­н­ня Raven бу­ло пер­шим, яке мо­жна бу­ло на­ла­што­ву­ва­ти та здій­сню­ва­ти обмін фай­ла­ми від­да­ле­но. Тоб­то ін­же­нер, який зна­хо­ди­ться за комп'юте­ром, на­при­клад у Льво­ві, пі­сля вве­де­н­ня спе­ці­аль­но­го ко­ду че­рез GSM-ка­нал під­клю­ча­є­ться до тер­мі­на­лу в тра­кто­рі, що пра­цює у Пол­тав­ській обла­сті, і про­во­дить не­об­хі­дні на­ла­шту­ван- ня. Цю мо­жли­вість Raven на­дає і сьо­го­дні.

На Ва­шу дум­ку, зав­дя­ки чо­му RS1™ , но­вий кон­тро­лер ав­то­пі­ло­ту від Raven, став ці­ка­вим для агро­ком­па­нії?

По-пер­ше, RS1™ — це один з уні­фі­ко­ва­них про­ду­ктів із ISOBUS-управ­лі­н­ня як ав­то­пі­ло­ту, так і агре­га­ту. При­ва­би­ла й про­сто­та обла­дна­н­ня: мо­дуль­на кон­стру­кція, мі­ні­маль­на кіль­кість про­во­дів, а, от­же, змен­ше­н­ня ри­зи­ків обри­вів і оки­сле­н­ня, опе­ра­тив­ність уста­нов­ки, а та­кож мо­жли­вість мон­та­жу на тра­кто­ри і са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі. Крім то­го, він пра­цює не тіль­ки з но­вою те­хні­кою: за до­по­мо­гою ме­ха­ні­чно­го «під­ру­лю­ва­ча» SmarTrax MDU, RS1™ вста­нов­лю­є­ться і на ма­ши­ни з не­пра­цю­ю­чи­ми да­тчи­ка­ми по­во­ро­ту ко­ліс на­віть за на­яв­но­сті до­сить «ве­ли­ких» лю­фтів ру­льо­вої си­сте­ми. Та­ким чи­ном, ми, не прив’язу­ю­чись до ста­ну те­хні­ки, до­би­ва­є­мось ру­ху з то­чні­стю RTK. RS1™ мо­же пра­цю­ва­ти з те­хно­ло­гі­єю Raven RTK L — чи діє во­на у Kernel?

Так, ми отри­ма­ли її ра­зом з ав­то­пі­ло­том. Ду­маю, що без неї в Укра­ї­ні вже не мо­жна пра­цю­ва­ти, адже якість GSM-ка­на­лів у нас не ду­же ста­біль­на. RTK-L ці­ка­ва тим, що під час ро­бо­ти во­на не тіль­ки ко­ре­гує по­то­чний рух ма­ши­ни, а й ви­бу­до­вує та збе­рі­гає йо­го май­бу­тню тра­є­кто­рію на від­стань, яку він прой­де за на­сту­пні 20 хв. Це той пе­рі­од, ко­ли си­сте­ма мо­же пра­цю­ва­ти за ма­те­ма­ти­чни­ми роз­ра­хун­ка­ми без си­гна­лу GSM. За 20 хв. то­чність па­дає із 2,5 до 4 см, по­тім, якщо си­гнал не зна­йде­но, — тра­ктор зу­пи­ня­є­ться. Ця те­хно­ло­гія не всю­ди пра­цює ста­біль­но, адже за­ле­жність від по­кри­т­тя GSM все одно є, але тут, у «Дру­жбі Но­вій», во­на від­пра­цьо­вує на 97% — до­бре се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ла й до­зво­ли­ла пра­цю­ва­ти пра­кти­чно без­пе­ре­бій­но. Це

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.