Ви­пла­та ком­пен­са­ції за при­дба­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки при­пи­не­на

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка - E-mail: agro-business.com.ua

Агра­рії зі­ткну­ли­ся із про­бле­мою не­мо­жли­во­сті отри­ма­ти ко­шти за про­гра­мою ком­пен­са­ції при­дба­н­ня ві­тчи­зня­ної сіль­гос­пте­хні­ки. Про це по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви ВАР Де­нис Мар­чук на сво­їй сто­рін­ці в Facebook, пи­ше latifundist.com. «Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, яке во­ни отри­ма­ли з бан­ку, ра­хун­ки Мі­на­гро­про­ду бу­ли за­бло­ко­ва­ні на не­ви­зна­че­ний тер­мін, і до тих пір, по­ки арешт не бу­де зня­тий, ви­пла­ти ні­би­то не бу­дуть про­во­ди­ти­ся», — за­зна­чив Де­нис Мар­чук.

У Мі­ні­стер­стві по­ві­до­ми­ли, що пи­та­н­ня по­ки ви­рі­шує- ться, і до кін­ця гру­дня всі ви­пла­ти бу­дуть здій­сне­ні.

На­га­да­є­мо, що в 2019 р. су­му держ­під­трим­ки на АПК змен­ши­ли від ра­ні­ше за­яв­ле­ної (6,9 млрд грн) на 1 млрд грн до 5,9 млрд грн. Крім то­го, пар­ла­мент і уряд в бю­дже­тну ніч по­зба­ви­ли агро­се­ктор пра­ва на до-

«Агро­бі­знес Cьо­го­дні». Пе­рі­о­ди­чне ви­да­н­ня з пи­тань еко­но­мі­ки та бі­зне­су

вул. Мар­ша­ла Гре­чка, 13, Ки­їв-136, 04136 (044) 494-09-52, [email protected] (044) 494-09-51, да­тко­ве отри­ма­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки що­рі­чно на 5 ро­ків. У 2018 ро­ку ви­ді­ли­ли 6,3 млрд грн, але в гру­дні ВР змен­ши­ла цю су­му на 2 млрд грн. При цьо­му ста­ном на 26 жов­тня за всі­ма держ­про­гра­ма­ми агра­рії отри­ма­ли ли­ше 15,6% від ви­ді­ле­ної су­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.