Ро­змір рі­чної орен­дної пла­ти за зем­лю зріс у 2,5 ра­зу

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

За ре­зуль­та­та­ми еле­ктрон­них зе­мель­них тор­гів, які з 18 жов­тня від­бу­ва­ю­ться в Укра­ї­ні, збіль­ше­н­ня роз­мі­ру стар­то­вої орен­дної став­ки ста­но­ви­ло 10 про­цен­тних пун­ктів. Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро Груп» із по­си­ла­н­ням на прес­слу­жбу Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, за­галь­ний ро­змір рі­чної орен­дної пла­ти за ре­зуль­та­та­ми тор­гів під­ви­щив­ся від 0,8 млн грн до 1,8 млн грн.

У се­ре­дньо­му стар­то­вий ро­змір рі­чної орен­дної пла­ти по ви­став­ле­них на еле­ктрон­ні тор­ги зе­мель­них ді­лян­ках ста­но­вив 8,13% від нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки (НГО). За ре­зуль­та­та­ми ау­кціо­нів бу­ло до­ся­гну­то се­ре­дньої рі­чної орен­дної пла­ти у роз­мі­рі 18,16%.

« На­га­даю, що всі гро­ші від орен­ди зем­лі над­хо­дять до мі­сце­вих бю­дже­тів, тож ре­зуль­та­ти он­лайн-тор- гів справ­лять пря­мий вплив на до­бро­бут мі­сце­вих гро­мад», — від­зна­чив Ма­ксим Мар­ти­нюк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.