Ви­ро­бни­цтво ма­сла в Укра­ї­ні ско­ро­чу­ва­ти­ме­ться

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

На по­ча­тку зи­ми, ко­ли вар­тість ма­сла в кра­ї­ні за­зви­чай збіль­шу­є­ться, ці­ни на цей то­вар, прав­да, в основ­но­му тіль­ки екс­порт­ні, про­дов­жу­ють зни­жу­ва­ти­ся. Як по­ві­дом­ляє «Про­Агро Груп», за­раз екс­порт­на ці­на на вер­шко­ве ма­сло вже на­віть ниж­ча, ніж у від­по­від­ний пе­рі­од, зда­ва­ло­ся б, ду­же не­спри­я­тли­во­го 2016 ро­ку.

Вну­трі­шні ці­ни во­се­ни за­ли­ша­ли­ся від­но­сно ста­біль­ни­ми ли­ше зав­дя­ки де­валь­ва­ції грив­ні та фі­нан­со­вій мо­жли­во­сті окре­мих ви­ро­бни­ків три­ма­ти ве­ли­кі об­ся­ги то­ва­ру на скла­ді. У гру­дні роз­ра­хо­ву­ва­ти на по­лі­пше­н­ня ці­но­вої кон’юн­кту­ри на рин­ку ма­сла не­має під­став.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.