Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла 205 тис. т паль­мо­вої олії

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

На­ша кра­ї­на про­тя­гом сі­чня­ли­сто­па­да по­то­чно­го ро­ку ім­пор­ту­ва­ла 205 тис. т паль­мо­вої олії. Як по­ві­дом­ляє УНН, у ли­сто­па­ді в Ін­до­не­зії бу­ло ку­пле­но 7,2 тис. т паль­мо­вої олії, Ма­лай­зії — 2,9 тис. т, Шве­ції — 65 т, з ін­ших кра­їн — 179 т.

При цьо­му на екс­порт з Укра­ї­ни за 5 мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку бу­ло по­став­ле­но всьо­го 2,9 тис. т паль­мо­вої олії. За­ува­жи­мо, що за під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку по­ка­зник ім­пор­ту паль­мо­вої олії в Укра­ї­ну ста­но­вив май­же 172 тис. т. Та­ким чи­ном, цьо­го­річ вста­нов­ле­но но­вий ре­корд.

На дум­ку нар­де­па Сер­гія Три­гу­бен­ка, сьо­го­дні з ме­тою зде­шев­ле­н­ня ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня не­до­бро­со­ві­сний ви­ро­бник ви­ко­ри­сто­вує паль­мо­ву олію за­мість тва­рин­них жи­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.