Ан­дрій За­рі­пов

Agrobusiness Segodni - - Подія -

ра­дник із пи­тань агро­стра­ху­ва­н­ня Про­е­кту «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» Мі­жна­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції Сві­то­во­го бан­ку

З’яви­ла­ся іні­ці­а­ти­ва на ба­зі про­філь­но­го мі­ні­стер­ства ство­ри­ти так зва­ний «ри­зик-ме­не­джмент офіс», тоб­то офіс управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми. Він уже ство­ре­ний, є у стру­кту­рі мі­ні­стер­ства та пра­цює у фор­ма­ті окре­мо­го се­кто­ру. Там по­ки що ли­ше 3 спів­ро­бі­тни­ки, яких ми до­сить актив­но на­тре­ну­ва­ли на те­му агро­стра­ху­ва­н­ня, пе­ре­да­ли всі на­ші зна­н­ня і під­три­му­є­мо діа­лог. Хо­че­мо ство­ри­ти єди­ний центр знань, який сфо­ку­су­вав­ся б на роз­роб­ці про­ду­ктів, ко­му­ні­ка­ції з агро­ви­ро­бни­ка­ми, адже ва­жли­во по­чу­ти той не­га­тив від них, зна­ти, що і де не пра­цює, та ви­прав­ля­ти по­мил­ки. Офіс має чу­ти за­пи­ти з бо­ку агра­рі­їв та ре­а­лі­зо­ву­ва­ти їх шля­хом на­йму стра­хо­вої фір­ми. Крім то­го, вже пра­цює у те­сто­во­му ре­жи­мі веб-пла­тфор­ма, яка до­зво­лить ро­би­ти та­кий ана­ліз, ко­ли клі­єнт сам при­хо­дить до сво­го рі­ше­н­ня. Не стра­хо­вик ка­же йо­му: ку­пуй ось це, а він сам, шля­хом по­рів­ня­н­ня, ро­зу­мі­н­ня, що кон­кре­тно йо­му по­трі­бно, ви­би­рає опти­маль­ний стра­хо­вий про­дукт. Пі­дви­щи­ти рі­вень про­зо­ро­сті і до­ві­ри до стра­ху­ва­н­ня мо­жна ли­ше шля­хом до­брих, які­сних про­ду­ктів і про­це­дур та зав­дя­ки до­свід­че­но­сті уча­сни­ків рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.