Дми­тро Су­слик,

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Пра­кти­ка го­спо­дар­ства вла­сник ФГ «Ду­бро­ва» (Львів­ська обл.)

Фер­мер­ське го­спо­дар­ство за­ре­є­стру­вав у 2014 ро­ці та роз­по­чи­нав ді­яль­ність із 3 га зем­лі. На­ра­зі в обро­бі­тку маю близь­ко 500 га зем­лі. З ко­жним ро­ком вда­є­ться роз­ши­рю­ва­ти зе­мель­ний банк. Ви­ро­щую зер­но­ві куль­ту­ри: пше­ни­цю, со­ня­шник, сою та гре­чку. Пе­ре­ва­жно до­во­ди­ться роз­ра­хо­ву­ва­ти на вла­сні си­ли. В 2014 ро­ці дер­жа­ва під­три­му­ва­ла ком­пен­са­ці­я­ми, то­ді за­сі­яв на 3 га гре­чку. Вже в на­сту­пно­му 2015-му по­сі­яв цю куль­ту­ру на 300 га, і дер­жа­ва так са­мо під­три­ма­ла. То­рік зно­ву ви­ро­щу­вав гре­чку на пло­щі 300 га, але ці­на обва­ли­ла­ся, і го­спо­дар­ство бу­ло на ме­жі бан­крут­ства.

Бу­ла дум­ка про­сто все роз­про­да­ти і ні­чо­го біль­ше не ро­би­ти, то­му що гро­шей не бу­ло де взя­ти на по­сів­ну. І тіль­ки зав­дя­ки то­му, що в сі­чні цьо­го ро­ку актив­но ви­йшли на ри­нок аграр­ні роз­пи­ски, зміг ве­сною взя­ти ко­шти в Агро­про­спе­ріс Бан­ку в су­мі 600 тис. грн. Під за­ста­ву на­дав май­бу­тній уро­жай рі­па­ку, який у ме­не був по­сі­я­ний. Зміг про­ве­сти по­сів­ну кам­па­нію, піджи­ви­ти рі­пак, вда­ло ско­си­ти йо­го. Цю аграр­ну роз­пи­ску вже по­га­сив, зі­брав­ши уро­жай в ли­пні по­то­чно­го ро­ку. Не ли­ше роз­ра­ху­вав­ся за аграр­ною роз­пи­скою, але й отри­мав при­бу­ток від зі­бра­но­го вро­жаю рі­па­ку.

Да­лі че­рез мі­сяць по­ста­ло пи­та­н­ня про онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку. Я зна­йшов п’яти­рі­чний тра­ктор, який ме­ні під­хо­див і за ці­ною, і за те­хні­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми та від­по­від­ав по­тре­бам го­спо­дар­ства. Те­хні­ка ко­шту­ва­ла 1 млн 700 тис. грн. Звер­нув­ся у банк із про­ха­н­ням на­да­ти ко­шти на йо­го при­дба­н­ня. У від­по­відь отри­мав від­мо­ву, бо має бу­ти но­ва те­хні­ка. Що­до вжи­ва­ної, то він та­ке пи­та­н­ня не роз­гля­дає. Про­те но­ву те­хні­ку моє го­спо­дар­ство ще не має змо­ги при­дба­ти.

Я звер­нув­ся із про­по­зи­ці­єю у той же Агро­про­спе­ріс Банк, з яким уже спів­пра­цю­вав за аграр­ною роз­пи­скою, із про­по­зи­ці­єю про­фі­нан­су­ва­ти ме­ні ку­пів­лю тра­кто­ра. В ре­зуль­та­ті отри­мав по­зи­тив­ну від­по- відь. Я ку­пив тра­ктор, вда­ло про­вів осін­ню по­сів­ну кам­па­нію. Аграр­на роз­пи­ска за­раз від­кри­та, пла­ную її по­га­си­ти з на­сту­пно­го вро­жаю.

Зру­чним у цьо­му ви­пад­ку є те, що ви­пла­чую тіль­ки від­со­тки за цим кре­ди­том, а основ­ні ко­шти по­вер­ну, вже зі­брав­ши та про­дав­ши вро­жай у ли­пні­сер­пні на­сту­пно­го ро­ку. У мо­є­му ви­пад­ку від­со­тки за цим ме­ха­ні­змом кре­ди­ту­ва­н­ня ста­нов­лять 22%. Банк про­по­нує і зви­чай­ний кре­дит під тро­хи мен­ші від­со­тки, але щоб офор­ми­ти та­кий кре­дит, по­трі­бно на­да­ти в за­ста­ву не­ру­хо­мість, при­мі­ще­н­ня, зем­лю. А тут йде­ться ли­ше про май­бу­тній уро­жай. Для ме­не це ду­же зру­чно, і про­це­ду­ра оформ­ле­н­ня аграр­ної роз­пи­ски про­ста. Є по­ле, зем­ля у ме­не за­ре­є­стро­ва­на, маю дер­жав­ні акти на неї. Да­лі по­сі­яв рі­пак, при- їхав пред­став­ник бан­ку, огля­нув по­сі­ви й ухва­лив рі­ше­н­ня про на­да­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів. Без аграр­них роз­пи­сок осо­би­сто ме­ні не бу­ло мо­жли­во­сті пра­цю­ва­ти да­лі.

Про цей ме­ха­нізм кре­ди­ту­ва­н­ня ді­знав­ся, від­ві­дав­ши се­мі­нар, який про­во­ди­ли ре­гіо­наль­ні пред­став­ни­ки про­е­кту «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні» в Львів­ській обла­сті. Ні­я­ких не­га­тив­них мо­мен­тів у цьо­му спосо­бі отри­ма­н­ня кре­ди­тних ре­сур­сів та їх по­га­ше­н­ня осо­би­сто я не по­мі­тив. Мої ко­ле­ги фер­ме­ри зди­во­ва­ні бу­ли, що я взяв у цьо­му участь. Вра­же­н­ня тіль­ки по­зи­тив­ні, ду­же за­до­во­ле­ний. Вдя­чний ор­га­ні­за­то­рам і лю­дям, які до­не­сли цей про­дукт на ри­нок. Маю ще ча­сти­ну по­ля, яке не ви­ко­ри­сто­вую. А то­му го­то­вий про­дов­жу­ва­ти за­лу­ча­ти ко­шти під аграр­ні роз­пи­ски на роз­ви­ток бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.