Хоч гір­ка, але та­ка ко­ри­сна

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Юрій Ма­щен­ко

Якщо по­трі­бно по­кра­щи­ти якість ґрун­ту з мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми і від­чу­тною ко­ри­стю, ра­ди­мо звер­ну­ти ува­гу на гір­чи­цю

ва­н­ня — упо­пе­рек ряд­ків, між­ря­дні обро­бі­тки — у мі­ру по­яви бур’янів.

Пі­сля по­яви схо­дів гір­чи­ці по­сі­ви не­об­хі­дно по­стій­но об­сте­жу­ва­ти на на­яв­ність хре­сто­цві­тних блі­шок, по­пе­ли­ці, гу­се­ні, рі­па­ко­во­го пиль­щи­ка, ли­сто­ї­да, кло­пів, ка­пу­стя­ної мо­лі. За­ле­жно від кіль­ко­сті шкі­дни­ків про­во­дя­ться кра­йо­ві оброб­ки по­сі­вів або су­ціль­на оброб­ка по­ля ін­се­кти­ци­да­ми. Слід пам’ята­ти, що за­пі­зне­н­ня з оброб­кою на 1–2 дні при­зво­дить до зна­чних втрат уро­жаю. Для бо­роть­би зі шкі­дни­ка­ми ви­ко­ри­сто­ву­ють та­кі пре­па­ра­ти: Бі-58 но­вий, Де­цис, Ка­ра­те, Акта­ра, Актел­лік або їх ана­ло­ги.

Зби­ра­н­ня вро­жаю. Са­реп­ську гір­чи­цю зби­ра­ють дво­фа­зним спосо­бом. Ско­шу­ва­н­ня у вал­ки ви­ко­ну­ють за во­ло­го­сті на­сі­н­ня 25%, ко­ли во­но має ти­по­ве за­барв­ле­н­ня, а ни­жні лис­тки опа­да­ють. Обмо­лот вал­ків здій­сню­є­ться че­рез 4–5 днів пі­сля ско­шу­ва­н­ня за во­ло­го­сті на­сі­н­ня не біль­ше 10–11%. Це здій­сню­є­ться у ран­ко­вий або ве­чір­ній час.

Якщо по­сі­ви не за­смі­че­ні, то мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти пря­ме ком­бай­ну­ва­н­ня.

Стру­чки бі­лої гір­чи­ці стій­кі до роз­трі­ску­ва­н­ня, то­му й зби­ра­ють пря­мим ком­бай­ну­ва­н­ням у ра­зі пов­ної сти­гло­сті на­сі­н­ня. Для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни ба­ра­бан­но­го або ком­бі­но­ва­но­го ти­пу: Дон-1500, «Джон Дір», «Кейс» та ін­ші.

Пі­сля­зби­раль­на оброб­ка на­сі­н­ня. Одра­зу пі­сля зби­ра­н­ня на­сі­н­ня по­вин­не прой­ти пер­вин­ну очис­тку. Для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють ОВП-20А, ОВС-25, ЗАВ-20. За по­тре­би на­сі­н­ня до­су­шу­ють до во­ло­го­сті 9%. По­тім во­но про­хо­дить вто­рин­ну очис­тку за до­по­мо­гою ма­шин ти­пу ОС-4,5; СМ-4, «Пе­тку­сГі­гант К-531/1».

Для ви­ро­щу­ва­н­ня у Сте­пу та Лі­со­сте­пу ра­йо­но­ва­ні та­кі сор­ти: гір­чи­ця са­реп­ська — Ро­са­ва, Ро­ксо­ла­на, Тав­ри­чан­ка, Тав­ри­чан­ка 5; бі­ла — Ка­ро­лі­на, Під­пе­че­ре­цька, Юлія, Бо­рів­ська, Ета­лон, Та­лі­сман, Сві­тязь, По­до­лян­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.