Ово­че­вий пра­кти­кум «БТУ-Центр»

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Дми­тро Сі­рий

Се­ред про­по­зи­ції ком­па­нії «БТУ-Центр» окре­ме мі­сце по­сі­да­ють про­гра­ми жив­ле­н­ня та за­хи­сту ово­че­вих ро­слин, які по­тен­цій­но спри­я­ють ви­ро­щу­ван­ню сут­тє­ві­ших, які­сні­ших, еко­ло­гі­чно чи­сті­ших про­ду­ктів. Що во­ни со­бою пред­став­ля­ють? Який ре­зуль­тат да­ють на пра­кти­ці? І чи їхнє впро­ва­дже­н­ня є еко­но­мі­чно до­ціль­ним?

Від по­тре­би до го­то­во­го рі­ше­н­ня

Але спер­шу не зай­вим бу­де зро­зу­мі­ти, як са­ме ком­па­нія «БТУ-Центр» роз­ро­бляє про­гра­ми під­го­тов­ки грун­ту, оброб­ки на­сі­н­ня, за­хи­сту від шкі­дни­ків та па­то­ге­нів, ви­хід зі стре­сів то­що, які є час­тка­ми ком­пле­ксної си­сте­ми ви­ро­щу­ва­н­ня. Про це нам роз­по­вів до­ктор сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук, агро­ном із пи­тань ово­чів­ни­цтва «БТУ-Центр» Сер­гій Вдо­вен­ко: «Ми актив­но спів­пра­цю­є­мо з про­філь­ни­ми на­вчаль­ни­ми та на­у­ко­во-до­слі­дни­ми уста­но­ва­ми, на ба­зі яких про­во­дя­ться дрі­бно­ді­лян­ко­ві до­слі­дже­н­ня ефе­ктив­но­сті пре­па­ра­тів «БТУЦентр» та роз­роб­ка про­грам для тих чи ін­ших ово­че­вих ро­слин. Та­кі до­го­во­ри бу­ли укла­де­ні з від­по­від­ни­ми ка­фе­дра­ми Він­ни­цько­го та Львів­сько­го НАУ, Уман­ським на­ціо­наль­ним уні­вер­си­те­том са­дів­ни­цтва, Ін­сти­ту­том ово­чів­ни­цтва та ба­штан­ни­цтва НААН Укра­ї­ни то­що. Пі­сля роз­роб­ки про­грам ми ви­про­бо­ву­є­мо їх у ком­плек- сі на ба­зі го­спо­дарств, і ли­ше пі­сля отри­ма­н­ня по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів ре­ко­мен­ду­є­мо у ма­со­ве ви­ро­бни­цтво. Пі­сля пе­ре­вір­ки ефе­ктив­но­сті пре­па­ра­тів ми ви­про­бо­ву­є­мо си­сте­му за­хи­сту та піджив­ле­н­ня на ба­зі го­спо­дарств, і ли­ше пі­сля отри­ма­н­ня по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів за­пу­ска­є­мо її у ма­со­ве ви­ро­бни­цтво. Так, на­при­клад, за­раз у Він­ни­цько­му НАУ три­ва­ють до­слі­дже­н­ня ефе­ктив­но­сті біо­пре­па­ра­тів за ви­ро­щу­ва­н­ня дво­спо­ро­во­го шам­пінь­йо­на, а на­сту­пно­го ро­ку ви­про­бо­ву­ва­ти­ме­мо в про­філь­но­му го­спо­дар­стві ком­пле­ксну си­сте­му ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чної мор­кви».

По­мі­дор­ний пра­кти­кум…

Але, зви­чай­но, вже є і го­то­ві рі­ше­н­ня. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку два го­спо­дар­ства з Він­нич­чи­ни по­го­ди­лись ви­про­бу­ва­ти на сво­їй ба­зі си­сте­му за­хи­сту та піджив­ле­н­ня у ви­ро­щу­ван­ні по­мі­дор, яку про­по­нує «БТУ-Центр». Пер­ше ви­ро­щує ово­чі у від­кри­то­му ґрун­ті, а дру­ге — в плів­ко­вій те­пли­ці, зав­дя­ки чо­му мо­жна про­сте­жи­ти ефе­ктив­ність біо­пре­па­ра­тів і еко­но­мі­чну до­ціль­ність їхньо­го за­сто­су­ва­н­ня у рі­зних ви­ро­бни­чих умо­вах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.