Хво­ро­би ви­ки: озна­йом­ле­ний — зна­чить озбро­є­ний

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Іван Мар­ков

Які за­хво­рю­ва­н­ня най­біль­ше до­шку­ля­ють ро­сли­ні, та які за­хо­ди слід вжи­ва­ти, аби во­ни не роз­по­всю­джу­ва­лись, і вро­жай був збе­ре­же­ний

Аско­хі­тоз про­яв­ля­є­ться на лис­тках, сте­блах і бо­бах ви­ки у ви­гля­ді роз­плив­ча­стих окру­глих, охря­но-бу­рих або тем­но-ко­ри­чне­вих плям із пур­пу­ро­вою обля­мів­кою. Основ­не дже­ре­ло ін­фе­кції — ура­же­ні реш­тки, на яких збе­рі­га­ю­ться пі­кні­ди гри­ба, і за­ра­же­не на­сі­н­ня, у яко­му гриб пе­ре­бу­ває у фор­мі гри­бни­ці. Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у пе­ред­ча­сно­му від­ми­ран­ні лис­тків і лам­ко­сті ура­же­них сте­бел, щу­пло­сті на­сі­н­ня, яке має низь­ку схо­жість.

Ан­тра­кноз. Зов­ні­шні озна­ки хво­ро­би ви­яв­ля­ю­ться на лис­тках і сте­блах у ви­гля­ді сві­тло-ко­ри­чне­вих про­дов­гу­ва­тих плям із тем­но-бу­рою або чер­во­ну­ва­тою обля­мів­кою. Основ­не дже­ре­ло ін­фе­кції — ура­же­ні реш­тки і на­сі­н­ня, у яких па­то­ген збе­рі­га­є­ться гри­бни­цею. Хво­ро­ба ви­кли­кає зрі­дже­н­ня по­сі­вів, зни­жу­є­ться уро­жай­ність, якість зе­ле­ної ма­си і на­сі­н­ня.

Цер­ко­спо­роз. На лис­тках до­ро­слих ро­слин і бо­бах за­хво­рю­ва­н­ня про­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді ве­ли­ких, не­пра­виль­ної фор­ми сві­тло-бу­рих плям із тем­но­чер­во­ною обля­мів­кою. Основ­не дже­ре­ло ін­фе­кції — ура­же­ні реш­тки, в яких гриб зи­мує гри­бни­цею.

Бі­ла гниль про­яв­ля­є­ться про­тя­гом ве­ге­та­ції ро­слин на всіх її над­зем­них ор­га­нах. На лис­тках — у ви­гля­ді мо­крих плям, вкри­тих бі­лим ва­то­по­ді­бним на­льо­том, лис­тки за­гни­ва­ють, чор­ні­ють і об­па­да­ють. Ро­сли­ни ура­же­ні бі­лою гни­л­лю, на­длом­лю­ю­ться і в’януть. Дже­ре­лом ін­фе­кції є скле­ро­ції гри­ба на ро­слин­них реш­тках у ґрун­ті, які збе­рі­га­ють жит­тє­зда­тність до 7–10 ро­ків. До­да­тко­вим дже­ре­лом є за­ра­же­не на­сі­н­ня, у яко­му збе­рі­га­є­ться гри­бни­ця. Шкі­дли­вість хво­ро­би по­ля­гає у ви­па­дан­ні ро­слин, що при­зво­дить до зрі­дже­н­ня по­сі- вів і сут­тє­во­го зни­же­н­ня уро­жаю та йо­го яко­сті.

Сі­ра гниль ви­яв­ля­є­ться за на­дмір­ної во­ло­го­сті по­ві­тря і ґрун­ту. Про­яв­ля­є­ться на лис­тках, сте­блах, кві­тко­ніж­ках та бо­бах ви­ки у ви­гля­ді бу­рих або бу­ру­ва­то-зе­ле­них роз­плив­ча­стих мо­крих ма­це­ро­ва­них плям. Остан­ні у во­ло­гу по­го­ду по­кри­ва­ю­ться гу­стим сі­рим на­льо­том, який на до­тик лег­ко роз­по­ро­шу­є­ться. На­літ є гри­бни­цею і ко­ні­ді­аль­ним спо­ро­но­ше­н­ням гри­ба. За не­спри­я­тли­вих умов ура­же­ні ді­лян­ки ро­слин мо­жуть на­бу­ва­ти ко­ри­чне­во­го за­барв­ле­н­ня або зне­барв­лю­ва­ти­ся. На них, як пра­ви­ло, спо­ро­но­ше­н­ня па­то­ге­на від­су­тнє.

Ура­же­ні сте­бла ча­сто на­дла­му­ю­ться, лис­тки жов­ті­ють і від­ми­ра­ють. Ве­ли­ка кіль­кість ура­же­них кві­ток і зав’язей об­па­дає; на бо­бах, що утво­ри­ли­ся, ви­ни­ка­ють ви­раз­ки.

Сі­ра гниль є над­зви­чай­но шкі­дли­вою хво­ро­бою. За ін- тен­сив­но­го ура­же­н­ня ро­слин ма­са на­сі­н­ня зни­жу­є­ться у 1,5–2,0 ра­зів, час­тко­во або пов­ні­стю втра­ча­ю­ться їх по­сів­ні яко­сті.

Не­справ­жня бо­ро­шни­ста ро­са (пе­ро­но­спо­роз) про­яв­ля­є­ться у ви­гля­ді мі­сце­во­го і ди­фу­зно­го ура­же­н­ня ро­слин. Основ­не дже­ре­ло ін­фе­кції — ура­же­ні реш­тки, на яких збе­рі­га­ю­ться оо­спо­ри гри­ба, й ура­же­не на­сі­н­ня, в обо­лон­ці яко­го мі­сти­ться гри­бни­ця. Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у зрі­джен­ні по­сі­вів, зни­жен­ні про­ду­ктив­но­сті ро­слин та яко­сті отри­ма­ної про­ду­кції.

Ір­жа. Озна­ки хво­ро­би про­яв­ля­ю­ться на лис­тках спо­ча­тку у ви­гля­ді дрі­бних жов­то­о­ран­же­вих пу­стул із ни­жньо­го бо­ку лис­тко­вої пла­стин­ки — спер­мо­го­ні­їв із спер­ма­ці­я­ми та ецій з еці­о­спо­ра­ми. Пі­зні­ше з обох бо­ків лис­тка фор­му­ю­ться по­ро­ши­сті сві­тло-ко­ри­чне­ві уре­ді­нії, і під кі­нець ве­ге­та­ції з’яв­ля­ю­ться тем­ні те­лії.

Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у пе­ред­ча­сно­му від­ми­ран­ні ура­же­них лис­тків і зни­жен­ні кор­мо­вих яко­стей зе­ле­ної ма­си, фор­му­ван­ні щу­пло­го на­сі­н­ня у бо­бах. Не­до­бір уро­жаю, за­ле­жно від ін­тен­сив­но­сті роз­ви­тку хво­ро­би, мо­же ся­га­ти 10– 30%.

Ба­кте­рі­оз про­яв­ля­є­ться на лис­тках, сте­блах, бо­бах у ви­гля­ді дрі­бних чи­слен­них фі­о­ле­то­вих або чер­во­них (за­ле­жно від сор­ту ви­ки) плям, які зго­дом збіль­шу­ю­ться до 3–4 мм у ді­а­ме­трі, але не зли­ва­ю­ться одна з одною. Ура­же­ні ро­сли­ни від­ста­ють у ро­сті й роз­ви­тку, а лис­тки пе­ред­ча­сно жов­ті­ють і від­ми­ра­ють.

Мо­за­ї­ка. Ха­ра­ктер­ні озна­ки — по­сві­тлі­н­ня жи­лок на лис­тках, а пі­зні­ше по­жов­ті­н­ня окре­мих ді­ля­нок лис­тко­вої пла­стин­ки. Основ­не дже­ре­ло ін­фе­кції — ба­га­то­рі­чні бо­бо­ві тра­ви, осо­бли­во ко­ню­ши­на і бур­кун, у со­ку яких збе­рі­га­є­ться ві­рус. З на­сі­н­ням ви­ки ві­рус

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.