По­ру­ше­н­ня ви­мог що­до яко­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції: осо­бли­во­сті юри­ди­чної від­по­від­аль­но­сті

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Те­тя­на Ко­ва­лен­ко

З ме­тою за­без­пе­че­н­ня яко­сті та без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та сіль­сько­го­спо­дар­ської си­ро­ви­ни Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни 18 трав­ня 2017 ро­ку прийня­ла За­кон Укра­ї­ни «Про дер­жав­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин», який всту­пив у дію з кві­тня 2018 ро­ку.

За­зна­че­ним ви­ще За­ко­ном ви­зна­че­но осо­бли­во­сті юри­ди­чної від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин у окре­мо­му Ро­зді­лі IX «Від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня цьо­го за­ко­ну, за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти та кор­ми». Так, у ст. 65 за­зна­че­но­го ви­ще За­ко­ну за­крі­пле­но пе­ре­лік пра­во­по­ру­шень та сан­кції за їх вчи­не­н­ня. Опе­ра­то­ри рин­ку не­суть від­по­від­аль­ність за та­кі пра­во­по­ру­ше­н­ня:

1) по­ру­ше­н­ня вста­нов­ле­них за­ко­но­дав­ством гі­гі­є­ні­чних ви­мог до ви­ро­бни­цтва та/ або обі­гу хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів, якщо це ство­рює за­гро­зу для жи­т­тя та/або здо­ров’я лю­ди­ни або тва­ри­ни, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі де­ся­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі ше­сти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

2) ви­ро­бни­цтво та/або обіг хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів із ви­ко­ри­ста­н­ням не­за­ре­є­стро­ва­ної по­ту­жно­сті, якщо обов’яз­ко­вість її дер­жав­ної ре­є­стра­ції вста­нов­ле­на за­ко­ном, тя­гнуть за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі двад­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі оди­над­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

3) ви­ро­бни­цтво, збе­рі­га­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів без отри­ма­н­ня екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу на від­по­від­ну по­ту­жність, якщо обов’яз­ко­вість йо­го отри­ма­н­ня вста­нов­ле­на за­ко­ном, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі трид­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі двад­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

4) не­ви­ко­на­н­ня ви­зна­че­но­го за­ко­ном обов’яз­ку що­до впро­ва­дже­н­ня на по­ту­жно­стях по- стій­но чин­них про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах си­сте­ми ана­лі­зу не­без­пе­чних фа­кто­рів та кон­тро­лю у кри­ти­чних то­чках (НАССР), тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі трид­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі п’ятнад­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

5) ре­а­лі­за­ція хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів, мар­ку­ва­н­ня яких не від­по­від­ає за­ко­но­дав­ству, якщо це ство­рює за­гро­зу для жи­т­тя та/або здо­ров’я лю­ди­ни або тва­ри­ни, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі во­сьми мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

6) по­ру­ше­н­ня ви­мог що­до за­без­пе­че­н­ня про­сте­жу­ва­но­сті, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством про хар­чо­ві про­ду­кти та кор­ми, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі во­сьми мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

7) не­ви­ко­на­н­ня обов’яз­ку що­до від­кли­ка­н­ня або ви­лу­че­н­ня з обі­гу не­без­пе­чних хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі- рі трид­ця­ти п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі трид­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

8) ви­ко­ри­ста­н­ня, ре­а­лі­за­ція не­за­ре­є­стро­ва­них об’єктів са­ні­тар­них за­хо­дів або кор­мо­вих до­ба­вок, якщо обов’яз­ко­вість їх дер­жав­ної ре­є­стра­ції вста­нов­ле­на за­ко­ном, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі ві­сім­над­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі два­над­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

9) про­по­ну­ва­н­ня до ре­а­лі­за­ції або ре­а­лі­за­ція не­при­да­тних хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі двад­ця­ти п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі сім­над­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

10) про­по­ну­ва­н­ня до ре­а­лі­за­ції або ре­а­лі­за­ція хар­чо­вих про­ду­ктів чи кор­мів, які є шкі­дли­ви­ми для здо­ров’я лю­ди­ни або тва­ри­ни, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі со­ро­ка мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі двад­ця­ти п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.