Ви­ро­бни­цтво, збе­рі­га­н­ня хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів без отри­ма­н­ня екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу на від­по­від­ну по­ту­жність, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі -

11) про­по­ну­ва­н­ня до ре­а­лі­за­ції або ре­а­лі­за­ція швид­ко­псув­них хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів, стро­ки збе­рі­га­н­ня яких за­кін­чи­ли­ся, якщо вна­слі­док цьо­го хар­чо­ві про­ду­кти або кор­ми не ста­ли шкі­дли­ви­ми для здо­ров’я лю­ди­ни або тва­ри­ни, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі два­над­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі во­сьми мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

12) про­по­ну­ва­н­ня до ре­а­лі­за­ції або ре­а­лі­за­ція хар­чо­вих про­ду­ктів або кор­мів, що не є швид­ко­псув­ни­ми, мі­ні­маль­ні стро­ки збе­рі­га­н­ня яких за­кін­чи­ли­ся, якщо вна­слі­док цьо­го хар­чо­ві про­ду­кти або кор­ми не ста­ли шкі­дли­ви­ми для здо­ров’я лю­ди­ни або тва­ри­ни, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб­під­при­єм­ців — у роз­мі­рі трьох мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

13) по­ру­ше­н­ня зна­чень па­ра­ме­трів без­пе­чно­сті об’єктів са­ні­тар­них за­хо­дів або кор­мів, вста­нов­ле­них за­ко­но­дав­ством про хар­чо­ві про­ду­кти та кор­ми, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі де­ся­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

14) не­ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня по­са­до­вої осо­би ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну, йо­го те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну про зни­ще­н­ня не­без­пе­чно­го хар­чо­во­го про­ду­кту, до­по­мі­жних ма­те­рі­а­лів для пе­ре­роб­ки, не­без­пе­чних кор­мів або кор­мо­вих до­ба­вок тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі ві­сім­над­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб­під­при­єм­ців — у роз­мі­рі де­ся­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

15) ре­а­лі­за­ція про­ду­ктів, які вве­зе­ні (пе­ре­сла­ні) на ми­тну те­ри­то­рію Укра­ї­ни як тор­го­вель­ні (ви­став­ко­ві) зраз­ки або об’єкти на­у­ко­вих до­слі­джень, по­ру­ше­н­ня ви­мог що­до їх зни­ще­н­ня або ви­ве­зе­н­ня (пе­ре­си­ла­н­ня) за ме­жі Укра­ї­ни або ін­ших вста­нов­ле­них за­ко­но­дав­ством пра­вил по­во­дже­н­ня з ни­ми тя­гнуть за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі двад­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі п’ятнад­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

16) не­на­да­н­ня, не­своє­ча­сне на­да­н­ня, на­да­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції на ви­мо­гу по­са­до­вої осо­би ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну або йо­го те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну тя­гнуть за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб­під­при­єм­ців — у роз­мі­рі трьох мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

17) від­мо­ва в до­пу­ску по­са­до­вої осо­би ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну або йо­го те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну до здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю з під­став, не пе­ред­ба­че­них за­ко­ном, або ін­ше пе­ре­шко­джа­н­ня її за­кон­ній ді­яль­но­сті тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі де­ся­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі се­ми мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

18) не­ви­ко­на­н­ня, не­своє­ча­сне ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня го­лов­но­го дер­жав­но­го ін­спе­кто­ра (го­лов­но­го дер­жав­но­го ве­те­ри­нар­но­го ін­спе­кто­ра) про тим­ча­со­ве при­пи­не­н­ня ви­ро­бни­цтва та/або обі­гу хар­чо­вих про­дук- тів та/або кор­мів тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі п’ят­де­ся­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі со­ро­ка мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат;

19) не­ви­ко­на­н­ня, не­своє­ча­сне ви­ко­на­н­ня за­кон­них ви­мог (при­пи­сів) по­са­до­вої осо­би ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну, йо­го те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну що­до усу­не­н­ня по­ру­шень цьо­го За­ко­ну, за­ко­но­дав­ства про хар- чо­ві про­ду­кти та кор­ми тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на юри­ди­чних осіб у роз­мі­рі во­сьми мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, на фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців — у роз­мі­рі п’яти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат.

У ра­зі вчи­не­н­ня опе­ра­то­ром рин­ку будь-яко­го з пра­во­по­ру­шень, пе­ред­ба­че­них пун­кта­ми 2–4, 6, 8, 9, 11, 12, впер­ше про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків, що пе­ре­ду­ють вчи­нен­ню та­ко­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, дер­жав­ний ін­спе­ктор (дер­жав­ний ве­те­ри­нар­ний ін­спе­ктор) ви­дає опе­ра­то­ру рин­ку при­пис що­до усу­не­н­ня по­ру­шень За- ко­ну «Про дер­жав­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин», за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти та кор­ми без оформ­ле­н­ня від­по­від­но­го про­то­ко­лу.

У ви­пад­ку вчи­не­н­ня опе­ра­то­ра­ми рин­ку за­зна­че­них ви­ще пра­во­по­ру­шень про­ва­дже­н­ня у спра­вах про по­ру­ше­н­ня юри­ди­чни­ми осо­ба­ми та фі­зи­чни- ми осо­ба­ми-під­при­єм­ця­ми За­ко­ну «Про дер­жав­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин», за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти та кор­ми здій­сню­є­ться від­по­від­но до по­ло­жень ст. 66 зга­да­но­го За­ко­ну.

Штраф за по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти та кор­ми мо­же бу­ти на­кла­де­но про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців із дня ви­яв­ле­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня, але не пі­зні­ше одно­го ро­ку з дня йо­го вчи­не­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.