До­ве­сти до пу­т­тя

Agrobusiness Segodni - - Зернозберігання - Ва­силь Чер­кас

Під час обла­шту­ва­н­ня зер­но­су­шиль­но­го ком­пле­ксу слід вра­хо­ву­ва­ти не ли­ше якість обла­дна­н­ня, але й чі­тко роз­ра­ху­ва­ти май­бу­тні ро­бо­чі про­це­си

На сьо­го­дні чи­ма­ло ві­тчи­зня­них го­спо­дарств пла­нує ство­ре­н­ня вла­сно­го зер­но­су­шиль­но­го ком­пле­ксу або ж уже роз­по­ча­ли йо­го бу­дів­ни­цтво. Це спра­ва по­трі­бна та ви­гі­дна як з то­чки зо­ру окре­мої бі­зне­со­вої оди­ни­ці, так і за­галь­но­дер­жав­ної в ці­ло­му. При цьо­му ціл­ком при­ро­днім ви­гля­дає ба­жа­н­ня агра­рі­їв за­оща­ди­ти ко­пій­чи­ну за ра­ху­нок вла­сної ме­ти­ку­ва­то­сті. Мов­ляв, ми тут по­ста­ви­мо су­шар­ку, а тут — дру­гу, між ни­ми вту­ли­мо оцей се­па­ра­тор (він по­ви­нен пі­ді­йти за про­ду­ктив­ні­стю), а тут — вмон­ту­є­мо одну «тру­бу», дру­гу… Ко­ро­тше ка­жу­чи, іні­ці­а­ти­ва зро­зумі­ла і по­хваль­на, про­те іно­ді во­на мо­же ви­ліз­ти «бо­ком», зму­шу­ю­чи все тер­мі­но­во пе­ре­ро­бля­ти, над­то у роз­пал се­зо­ну зби­ра­н­ня вро­жаю.

Ще гір­ше, ко­ли на то­ку на­яв­на ли­ше ча­сти­на не­об­хі­дно­го для нор­маль­ної до­роб­ки зер­на обла­дна­н­ня, і пе­ре­мі­ще­н­ня со­тень тонн зер­на пе­ре­тво­рює зви­чай­ний ро­бо­чий про­цес на шар­ва­рок. Ясна річ, що му­дру­є­мо ми із зер­но­су­шиль­ни­ми ком­пле­кса­ми не від до­бро­го жи­т­тя, а зде­біль­шо­го вна­слі­док бра­ку ко­штів. Але іно­ді ймо­вір­но кра­ще за­че­ка­ти рік-дру­гий, аніж гро­ма­ди­ти ці­лий ком­плекс но­вих про­блем.

— Ми дві­чі пе­ре­но­си­ли за­валь­ну яму, бе­зліч ра­зів мі­ня­ли схе­му роз­та­шу­ва­н­ня транс­пор­те­рів, гра­ли­ся із су­шар­ка­ми та скла­да­ми. Ко­ро­тше ка­жу­чи, за­раз все нор­маль­но фун­кціо­нує, але кра­ще б ми так не екс­пе­ри­мен­ту­ва­ли, а від­ра­зу все роз­пла­ну­ва­ли як на­ле­жить, — роз­по­від­ає ке­рів­ник се­ре­дньо­го го­спо­дар­ства, що в Ки­їв­ській обла­сті. Агро­фор­му­ва­н­ня роз­ви­ва­є­ться, впро­ва­джує но­ві те­хно­ло­гії, тут пра­цю­ють актив­ні лю­ди, і не див­но, що чи­ма­ло з то­го, що до­ру­ча­ють спе­ці­а­лі­зо­ва­ним ком­па­ні­ям, тут на­ма­га­ю­ться зро­би­ти са­мо­туж­ки.

Се­ред усьо­го ін­шо­го, як ба­чи­мо, і на­ла­го­ди­ти вла­сну до­роб­ку та збе­рі­га­н­ня зер­на. Ні­би­то й ви­йшло, однак шля­хом та­ких зу­силь, що про­сті­ше бу­ло від­ра­зу звер­ну­ти­ся до ви­ро­бни­ка обла­дна­н­ня чи спе­ці­а­лі­зо­ва­ної кон­то­ри, аби від по­ча­тку зро­би­ти все як слід.

Що це озна­чає? Як мі­ні­мум, га­ран­ту­ва­ти без­пе­ре­бій­ну ро­бо­ту на то­ку чи еле­ва­то­рі за зви­чай­них умов та ма­ти змо­гу ви­три­му­ва­ти нор­маль­ний ритм за на­дмір­них се­зон­них на­ван­та­жень. Це озна­чає, що ми ста­біль­но при­йма­ти­ме­мо ма­ши­ну за ма­ши­ною, стро­го облі­ко­ва­не зер­но пі­де на очи­ще­н­ня, а то­ді — на су­ші­н­ня. Оста­н­ня про­це­ду­ра займе чі­тко про­гно­зо­ва­ний пе­рі­од ча­су та об­сяг енер­го­но­сі­їв, пі­сля чо­го зер­но по­пря­мує ку­ди слід. І все це в ав­то­ма­ти­чно­му без­ав­раль­но­му ре­жи­мі, який ви­клю­ча­ти­ме на­віть ймо­вір­ність ви­ни­кне­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин чи зло­вжи­вань.

Це не жар­ти, бо якщо ви ба­чи­ли (а ви, без­пе­ре­чно, ба­чи­ли!) ку­пу лю­дей із ло­па­та­ми та не­лі­те­ра­тур­ни­ми ви­ра­за­ми на ву­стах, які га­ру­ють по гря­зю­ці (на то­ку!), про­гра­ю­чи в не­рів­но­му гер­ці із ком­бай­на­ми, то чу­до­во зна­є­те, чо­му ва­жли­во уни­кну­ти без­ла­ду та за­без­пе­чи­ти на­ле­жний рі­вень про­ду­ктив­но­сті та­ких про­це­сів.

А по­чи­на­є­ться він ще із… сі­во­змі­ни та ви­бо­ру сор­тів і гі­бри­дів сіль­гос­пкуль­тур. До­свід­че­ний ке­рів­ник го­спо­дар­ства ні­ко­ли не до­зво­лить пі­ді­бра­ти їх та­ким чи­ном, щоб усе се­ло не­спо­ді­ва­но за­ва­ли­ло ку­ку­ру­дзою, со­ня­шни­ком та со­єю, а то й ще цукро­ви­ми бу­ря­ка­ми на до­да­чу. Ми ма­є­мо роз­пла­ну­ва­ти зби­раль­ну кам­па­нію за тер­мі­на­ми до­зрі­ва­н­ня та­ким чи­ном, щоб по­ча­ти зби­ра­ти ярі куль­ту­ри вже в сер­пні, плав­но ру­ха­ю­чись в аде­ква­тно­му ре­жи­мі до кін­ця ли­сто­па­да.

Ана­ло­гі­чним чи­ном ком­по­ну­є­мо і парк те­хні­ки, яка бра­ти­ме участь у зби­раль­ній кам­па­нії та у транс­пор­ту­ван­ні зі­бра­но­го вро­жаю. Ду­же до­бре, якщо ма­є­мо змо­гу від­пра­ви­ти в по­ле два чи три су­ча­сні ком­бай­ни. Але при цьо­му по­трі­бно роз­ра­ху­ва­ти від­по­від­ним чи­ном парк ав­то­мо­бі­лів-зер­но­во­зів та бун­ке­рів-на­ко­пи­чу­ва­чів зер­на, якщо та­кі є.

Як ві­до­мо, та­кі куль­ту­ри, як ку­ку­ру­дза ба­жа­но від­пра­ви­ти на су­ші­н­ня впро­довж лі­че­них го­дин пі­сля то­го, як їх при­ве­зли із по­ля. Іна­кше це за­гро­жує псу­ва­н­ням та сер­йо­зни­ми втра­та­ми вро­жаю. Ра­зом із тим, на ета­пі пла­ну­ва­н­ня вла­сно­го зер­но­су­шиль­но­го ком­пле­ксу агра­рії іно­ді вда­ю­ться до не зов­сім обду­ма­них рі­шень. На­при­клад, ку­пу­ють зер­но­ву су­шар­ку, по­ту­жно­сті якої ні­би до­ста­тньо, однак при цьо­му про­ду­ктив­ність се­па­ра­то­ра чи транс­пор­те­рів є ниж­чою. Або ж ба­наль­но бра­кує мі­сця на при­йом­ці зер­на… Це при­зво­дить до то­го, що су­шар­ка про­сто­ює, а ра­зом із нею і ком­бай­ни чи якась ін­ша те­хні­ка.

Так са­мо ва­жли­во бу­ти пе­ре­ко­на­ним у то­му, що ре­аль­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.