Бі­о­га­зо­вий за­вод на Дон­ба­сі

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ва­силь За­гар­ний Ігор Пе­трен­ко

На по­ча­тку цьо­го ро­ку за­пра­цю­вав бі­о­га­зо­вий за­вод у мі­сті Вол­но­ва­ха (До­не­цька обл.) по­ту­жні­стю 1,5 МВт, що на­ле­жить під­при­єм­ству ПрАТ «Еко­прод». Він бу­ду­вав­ся і за­пу­скав­ся в ро­бо­ту у не­про­стих умо­вах, тож мо­же слу­гу­ва­ти яскра­вим при­кла­дом то­го, як пред­став­ни­ки укра­їн­сько­го агро­бі­зне­су до­ла­ють сер­йо­зні пе­ре­шко­ди й до­ся­га­ють успі­ху на цьо­му шля­ху.

У кон­фе­рен­ції, при­свя­че­ній ви­ро­бни­цтву біо­га­зу в аграр­но­му се­кто­рі, що її про­ве­ло не­що­дав­но агент­ство мар­ке­тин­го­вих ко­му­ні­ка­цій «Мар­ком», узяв участь Ан­тон Би­шок, ди­ре­ктор біо­га­зо­во­го за­во­ду, який збу­ду­ва­ло ПрАТ «Еко­прод» (м. Вол­но­ва­ха). Сьо­го­дні в Укра­ї­ні пра­цює вже кіль­ка по­ді­бних біо­га­зо­вих за­во­дів, однак у До­не­цькій обла­сті це по­ки що пер­ша ла­стів­ка.

Ми не мо­же­мо за­бу­ти, що там, під Вол­но­ва­хою, у 2014– 2015 ро­ках йшли ін­тен­сив­ні бо­йо­ві дії про­ти ро­сій­ських оку­па­цій­них угру­по­вань. Зокре­ма, від­був­ся ні­чний на­пад на та­бір Зброй­них сил Укра­ї­ни 22 трав­ня 2014 ро­ку. У ре­зуль­та­ті за­ги­ну­ли 18 укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. Втра­ти у то­му бою ста­ли для нас най­біль­ши­ми від по­ча­тку АТО. Або при­га­да­є­мо, як 13 сі­чня 2015 ро­ку бо­йо­ви­ки те­ро­ри­сти­чної бри­га­ди «ДНР» об­стрі­ля­ли ци­віль­ну рей­со­ву мар­шру­тку «Зла­то­устів­ка-До­нецьк», що ру­ха­ла­ся по­бли­зу ті­єї ж та­ки Вол­но­ва­хи.

Хто ж на­ва­жив­ся там на та­кий мас­шта­бний і ціл­ком мир­ний про­ект? Одне з най­біль­ших під­при­ємств До­неч­чи­ни акціо­нер­не то­ва­ри­ство «Еко­прод» бу­ло за­сно­ва­не у 1996 ро­ці. Має в обро­бі­тку 30 000 га зе­мель у До­не­цькій і Сум­ській обла­стях. За­йма­є­ться тва­рин­ни­цтвом: три­має 6000 го­лів ВРХ — дій­не ста­до, би­чків, мо­ло­дняк. Крім то­го, на ба­лан­сі під­при­єм­ства — два еле­ва­то­ри і на­сін­нє­вий за­вод у Вол­но­ва­сі. У всьо­му цьо­му за­ді­я­ні по­над 800 пра­ців­ни­ків.

Ан­тон Би­шок від са­мо­го по­ча­тку брав участь у бу­дів­ни­цтві цьо­го біо­га­зо­во­го за­во­ду, йо­му до­бре зна­йо­мі усі ню­ан­си, про­бле­ми й ра­до­щі, пов’яза­ні з цим під­при­єм­ством. На кон­фе­рен­ції він на­звав основ­ні при­чи­ни, що спо­ну­ка­ли «Еко­прод» для бу­дів­ни­цтва та­ко­го за­во­ду. Це на­яв­ність ве­ли­кої кіль­ко­сті від­хо­дів тва­рин­ни­цтва, не­об­хі­дність їх будь-що ути­лі­зу­ва­ти. Збіль­ше­н­ня та­ри­фів на еле­ктри­чну енер­гію і мо­жли­вість ви­ро­бля­ти її са­мо­стій­но. Пер­спе­кти­ви отри­ма­н­ня пра­кти­чно без­ко­штов­них до­брив вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. Тоб­то на по­ча­тку шля­ху ле­жа­ла ідея пе­ре­тво­ри­ти ко­ров’ячий гній із про­бле­ми дов­кі­л­ля на гро­ші.

По­пе­ре­дні роз­ра­хун­ки бу­ли пе­ре­кон­ли­ви­ми, і то­му про­ект про­кре­ди­ту­вав Єв­ро­пей­ський Банк ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку — ви­ді­лив на цей за­вод €4,2 млн. «Еко­прод» до­дав ще €1,2 млн вла­сних ко­штів.

Бу­дів­ни­цтво роз­по­ча­ло­ся у 2013 ро­ці. До­свід­че­на ні­мець- ка ком­па­нія «Вольф си­стем» по­ста­ви­ла пер­ші бе­тон­ні єм­но­сті. У ці­єї фір­ми ко­ло­саль­ний до­свід: во­на по­бу­ду­ва­ла по всьо­му сві­ті близь­ко 4000 ре­зер­ву­а­рів для біо­га­зу. Да­лі за пла­ном йшли до­бро­жу­ва­чі, склад для рід­ких до­брив, си­ло­сні ями, ве­жі та ін­ші бу­дів­лі… Але по­ча­ла­ся «ка­ко­фо­нія бо­їв».

Ком­па­нія «Вольф Си­стем» бу­ду­ва­ла бе­тон­ні єм­но­сті, а нав­ко­ло сви­сті­ли ку­лі і гур­ко­тів арт­об­стріл… Тож бу­ді­вель­ни­ки бу­ли зму­ше­ні при­зу­пи­ни­ти про­ект. Лі­нія роз­ме­жу­ва­н­ня із бо­йо­ви­ка­ми «ДНР» про­хо­ди­ла усьо­го за кіль­ка кі­ло­ме­трів. Але влі­тку 2015 ро­ку си­ту­а­ція ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся, і ви­рі­ши­ли про­дов­жу­ва­ти — над­то ба­га­то сил, спо­ді­вань, на­дій бу­ло вкла­де­но у цю спра­ву.

Від по­ча­тку пла­ну­ва­ло­ся ро­би­ти ме­тан­тен­ки (ре­зер­ву­а­ри)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.