ЄБРР за­пу­скає кре­ди­тну програму для ма­ло­го бі­зне­су в Укра­ї­ні

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

вро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (РР) та вро­пей­ський Союз у рам­ках спільної іні­ці­а­ти­ви за­пу­ска­ють в Укра­ї­ні кре­ди­тну лі­нію EU4Busines­s-РР, при­зна­че­н­ням якої є фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств (С). ро це по­ві­дом­ляє http://agroportal.ua із по­си­ла­н­ням на ін­фор­ма­цію бан­ку. Ця кре­ди­тна лі­нія пе­ред­ба­чає під­трим­ку при­ва­тних ком­па­ній, що за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні та мають до 250 пра­ців­ни­ків.

ози­чаль­ни­ки мо­жуть отри­ма­ти дов­го­стро­ко­ві кре­ди­ти в су­мі до €3 млн у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті. ада­н­ня кре­ди­тів у мі­сце­вій ва­лю­ті за­хи­стить по­зи­чаль­ни­ків від ва­лю­тних ри­зи­ків. ре­ди­тні кошти бу­дуть на­да­ва­ти­ся че­рез ер­жав­ний екс­порт­но-ім­порт­ний банк Укра­ї­ни («Укре­ксім­банк»), яко­му ви­ді­ле­но

на цю програму екві­ва­лент €22 млн ($25 млн та Т «Т ізинг» із €10 млн. ода­тко­ві ре­сур­си С у роз­мі­рі близько €28 млн очі­ку­ю­ться у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му та бу­дуть до­сту­пни­ми для інших мі­сце­вих фі­нан­со­вих уста­нов, які при­єд­на­ю­ться до кре­ди­тної лі­нії.

«С на­ма­га­є­ться, щоб такі кре­ди­тні лі­нії бу­ли ко­ри­сни­ми для укра­їн­ських ма­лих та се­ре­дніх під­при­ємств, а та­кож спри­я­ли еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню в Укра­ї­ні і змі­цнен­ню еко­но­мі­чних звяз­ків між нею та С», ска­зав голова де­ле­га­ції С в Укра­ї­ні Хюг ін­га­рел­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.