Жив­ле­н­ня за «ну­лем»

не­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив за те­хно­ло­гії ноу-тілл

Agrobusiness Segodni - - Агрономія Сьогодні - асиль Чер­кас

а усіх еко­но­мі­чних та агро­те­хні­чних пе­ре­ваг ну­льо­вої те­хно­ло­гії обро­бі­тку грун­ту пи­та­н­ня мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня по­сі­вів є до­во­лі ускла­дне­ним. Справ­жній ноу-тілл, у прин­ци­пі, ви­клю­чає бу­дья­ке втру­ча­н­ня у зем­лю, окрім як со­шни­ка­ми під час сів­би. ід­по­від­но, са­ме по­ня­т­тя основ­но­го вне­се­н­ня мін­до­брив є вель­ми умов­ним, то­му но­у­тілл обо­вяз­ко­во пе­ред­ба­чає по­ета­пне піджив­ле­н­ня площ впро­довж ці­ло­го сезону. Ра­зом із цим, оче­ви­дні скла­дно­щі ста­но­вить і за­по­бі­га­н­ня та бо­роть­ба із за­ки­сле­н­ням грун­тів, оскіль­ки біль­шість ви­дів тра­ди­цій­них до­брив є фі­зіо­ло­гі­чно ки­сли­ми, а то­му осо­бли­ву ува­гу слід звер­та­ти на утри­ма­н­ня прийня­тно­го рів­ня Ph.

Якщо го­спо­дар­ство ли­шень пла­нує пе­ре­йти на «нуль» і за­сто­со­вує тра­ди­цій­ну те­хно­ло­гію обро­бі­тку грун­ту, цим по­трі­бно ско­ри­ста­ти­ся, про­вів­ши фун­да­мен­таль­ну йо­го під­го­тов­ку. Це озна­чає, що з осе­ні необхідно ви­ко­на­ти які­сне гли­бо­ке ри­хле­н­ня по­лів, вно­ся­чи при цьо­му під­ви­ще­ну нор­му NPK.

Та­кож не зай­вим бу­де одно­ча­сне вне­се­н­ня ор­га­ні­чних до­брив, оскіль­ки по­верх­не­ве за­без­пе­че­н­ня гною на­да­лі бу­де ма­ло­ефе­ктив­ним, і окрім цього, да­ти якийсь при­ро­дній роз­ки­слю­вач, та­кий як ва­пно. би ком­пен­су­ва­ти за­ки­сле­н­ня грун­ту вна­слі­док вне­се­н­ня на ко­жен кі­ло­грам тра­ди­цій­них мі­не­раль­них до­брив, по­трі­бно не менш ніж 7 кг ва­пна. То­му кра­ще йо­го да­ти під основ­ний обро­бі­ток, при­чо­му у нор­мі, що до­по­мо­же за­кри­ти про­бле­му на 56 ро­ків.

ада­лі ж ба­жа­но використов­увати по мо­жли­во­сті такі азо­тні до­бри­ва, як каль­ці­є­ва се­лі­тра чи фо­сфо­ри­тні роз­ки­слю­ва­чі, які до­зво­лять три­ма­ти рі­вень Ph в аде­ква­тних ме­жах. Річ у тім, якщо фер­мер до­три­му­ва­ти­ме­ться те­хно­ло­гії, то за де­кіль­ка се­зо­нів грун­то­ва біо­та нор­ма­лі­зу­ва­ти­ме спо­жи­ва­н­ня еле­мен­тів жив­ле­н­ня.

Са­ме так. дні­єю із пе­ре­ваг те­хно­ло­гії ноу-тілл є те, що

па­ра­лель­но із на­ко­пи­че­н­ням по­жнив­них ре­шток на по­верх­ні по­ля по­вин­ні акти­ві­зу­ва­ти­ся про­це­си жит­тє­ді­яль­но­сті в грун­ті, вна­слі­док чо­го ви­віль­ня­ти­му­ться по­трі­бні для куль­тур­них ре­чо­вин спо­лу­ки, еле­мен­ти жив­ле­н­ня у скла­ді яких пе­ре­бу­ва­ють у до­сту­пних фор­мах. окре­ма, це дасть змо­гу вно­си­ти від­чу­тно ниж­чі нор­ми мі­не­раль­них до­брив і за­оща­джу­ва­ти не ли­ше на паль­но­му, але й на цій від­чу­тній стат­ті ви­трат.

ага­лом на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ноу-ті­лом за­йма­ю­ться най­ча­сті­ше там, де скла­дно отри­ма­ти нор­маль­ну рен­та­бель­ність із ви­ко­ри­ста­н­ням тра­ди­цій­ної те­хно­ло­гії. Це го­спо­дар­ства, роз­та­шо­ва­ні у зо­ні не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня, не­рід­ко на бі­дних грун­тах. ча­сто зі­бра­ти 30 ц/га ози­ми­ни за «ну­лем» там на­ба­га­то ви­гі­дні­ше, аніж 40 ц/га із оран­кою та вне­се­н­ням на­ле­жної нор­ми до­брив.

ато­мість ноу-тілл у пла­ні мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня ча­сто ви­гля

дає як «вне­сли 100 кг се­лі­три і все, ре­шта є у грун­ті».

днак це те­о­рія, яку по­трі­бно зу­мі­ти вті­ли­ти на пра­кти­ці. по­ча­ти з ефе­ктив­но­го за­без­пе­че­н­ня по­сі­вів до­сту­пним азо­том, якого на пер­ших по­рах мо­же бу­ти по­трі­бно зна­чно більше, аніж за тра­ди­цій­ної те­хно­ло­гії. Річ у тім, що, окрім тра­ди­цій­них шля­хів втра­ти азо­ту, та­ких як про­ми­ва­н­ня у грун­ті та ви­па­ро­ву­ва­н­ня під час по­верх­не­во­го вне­се­н­ня, за ноу-ті­лу сер­йо­зну ста­т­тю азо­тних «ви­трат» ста­но­вить ім­мо­бі­лі­за­ція вна­слі­док спо­жи­ва­н­ня грун­то­ви­ми мі­кро­ор­га­ні­зма­ми для мі­не­ра­лі­за­ції ро­слин­них ре­шток.

ла­си­чний ноу-тілл пе­ред­ба­чає їх по­сту­по­ве на­ко­пи­че­н­ня на по­верх­ні по­ля, при­чо­му у до­сить ве­ли­кій кіль­ко­сті. ід­по­від­но, обо­вяз­ко­во по­трі­бно да­ва­ти се­лі­тру чи кар­ба­мід з осе­ні спе­ці­аль­но з ме­тою при­швид­ше­но­го роз­кла­да­н­ня по­жнив­них ре­шток. ор­ми вне­се­н­ня мо­жуть бу­ти рі­зни­ми, в се­ре­дньо­му йде­ться про 5060 кг/га у фі­зи­чній ва­зі для ком­пен­са­ції спо­жи­ва­н­ня азо­ту грун­то­ви­ми мі­кро­ор­га­ні­зма­ми.

аше зав­да­н­ня у цьо­му ра­зі акти­ві­зу­ва­ти ді­яль­ність грун­то­вої біо­ти, ки­нув­ши їй їжу у ви­гля­ді ро­слин­ної ма­си та «паль­не» у ви­гля­ді лег­ко­до­сту­пно­го азо­ту. ада­лі ж ці мі­кро­ор­га­ні­зми на­ба­га­то жва­ві­ше та які­сні­ше ви­ко­ну­ва­ти­муть свою ро­бо­ту, під­ви­щу­ю­чи за­ра­зом ро­дю­чість грун­ту.

іджив­ле­н­ня ози­мих куль­тур на­ве­сні від­бу­ва­є­ться за тим же прин­ци­пом, як і за за­сто­су­ва­н­ня кла­си­чної те­хно­ло­гії. Се­лі­тра або С нор­маль­но за­сво­ю­ю­ться ко­ре­не­вою си­сте­мою ро­слин за на­яв­но­сті до­ста­тньої кіль­ко­сті во­ло­ги. го­дом, у мі­ру на­ко­пи­че­н­ня по­ду­шки із ро­слин­них ре­шток у по­лі, під нею за­ли­ша­ти­ме­ться до­ста­тня кіль­кість во­ло­ги для то­го, щоб ефе­ктив­но спо­жи­ва­ти азот на­віть за не ду­же спри­я­тли­вих умов.

оли ноу-тіль­не по­ле вхо­дить у си­сте­му, єди­ним до­сту­пним спосо­бом грун­то­во­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.