ПО­РА­ДА 2

Agrobusiness Segodni - - Бобові. Практикум аграрія -

апі­зне­н­ня із про­ве­де­н­ням пе­ре­д­по­сів­ної куль­ти­ва­ції за від­су­тно­сті опа­дів за­три­мує сів­бу ран­ніх ярих куль­тур і тим са­мим зни­жує їх уро­жай­ність. адмір­но гли­бо­кий обро­бі­ток на­ве­сні збіль­шує шпа­ру­ва­тість грун­ту, що по­си­лює йо­го ви­су­шу­ва­н­ня, осо

бли­во за жар­кої ві­тря­ної по­го­ди. То­му гли­би­на пе­ре­д­по­сів­ної куль­ти­ва­ції в усіх ви­пад­ках по­вин­на від­по­від­а­ти гли­би­ні за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня. ору­ше­н­ня ці­єї агро­ви­мо­ги при­зво­дить до за­ви­са­н­ня зер­на в на­пів­су­хо­му про­шар­ку грун­ту і зрі­дже­но­сті схо­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.