Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія Сьо­го­дні -

ти над­хо­дже­н­ня у ґрунт до 60 70% ор­га­ні­чних ре­чо­вин, фа­кти­чно ана­ло­гі­чних за цін­ні­стю до кла­си­чно­го під­стил­ко­во­го гною. ри цьо­му най­ви­щий по­зи­тив­ний ефект спо­сте­рі­га­є­ться на рі­па­ку, со­ня­шни­ку, бо­бо­вих, ку­ку­ру­дзі та кар­то­плі.

Сво­єю чер­гою, ярі та ози­мі зер­но­ві по­трі­бно ре­тель­но чер­гу­ва­ти на одно­му й то­му ж са­мо­му по­лі, з огля­ду на під­ви­ще­ний ри­зик роз­ви­тку рі­зно­ма­ні­тних гриб­ків, гни­лей та збу­дни­ків за­хво­рю­вань ро­слин. Це на­бу­ває осо­бли­вої акту­аль­но­сті у го­спо­дар­ствах, що працюють у зо­ні Сте­пу. Річ у тім, що в сі­во­змі­нах, на­си­че­них зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми (зга­дай­мо тра­ди­цій­не для пів­дня Укра­ї­ни чер­гу­ва­н­ня: ози­ма пше­ни­ця (ячмінь) со­ня­шник!), необхідно ма­ти на ува­зі ри­зик ура­же­н­ня ро­слин за­хво­рю­ва­н­ня­ми ко­ре­не­вої си­сте­ми. То­му не вар­то при­орю­ва­ти со­ло­му у ве­ли­ких кіль­ко­стях на по­лі, де ви­ро­щу­ю­ться зер­но­ві куль­ту­ри ча­сті­ше ніж раз на 2 ро­ки. Хо­ча й у цьо­му ра­зі мо­жна зна­ти опти­маль­ний ва­рі­ант, який дасть змо­гу по­до­ла­ти цю за­ле­жність.

Так са­мо обе­ре­жно слід ста­ви­ти­ся до за­ро­бля­н­ня у ґрунт со­ло­ми на до­бри­во на ґрун­тах, що мають не­ви­со­ку біо­ло­гі­чну актив­ність, під­ви­ще­ну ки­сло­тність, а та­кож за від­чу­тно­го де­фі­ци­ту во­ло­ги в ґрун­ті. ри цьо­му не­га­тив­но на мі­не­ра­лі­за­цію по­жнив­них ре­шток мо­же впли­ва­ти як від­су­тність во­ло­ги, так і її на­дмір­на кіль­кість.

тім, го­лов­ним чин­ни­ком, зда­тним ско­ре­гу­ва­ти ро­дю­чість по­ля у не­га­тив­ний бік під час за­ро­бля­н­ня со­ло­ми в ґрунт, є

під­ви­ще­на по­тре­ба мі­кро­ор­га­ні­змів у азо­ті. Це над­зви­чай­но ва­жли­во вра­ху­ва­ти, ком­пен­су­вав­ши по­тен­цій­ний де­фі­цит азо­ту як за до­по­мо­гою азо­тних до­брив, так і вно­ся­чи спе­ці­аль­ні пре­па­ра­ти, ко­трі при­швид­шу­ють та нор­ма­лі­зу­ють роз­кла­да­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток у по­лі.

аве­де­но вва­жа­ти, що на ко­жну тон­ну со­ло­ми в ґрун­ті слід до­да­тко­во да­ва­ти 710 кг амо­ній­но­го азо­ту, при­чо­му са­ме амо­ній­но­го, по­за­як як він кра­ще за­сво­ю­є­ться мі­кро­ор­га­ні­зма­ми. пти­маль­на ж гли­би­на за­гор­та­н­ня по­жнив­них ре­шток має ста­но­ви­ти від 5 до 8 см. Тра­ди­цій­на те­хно­ло­гія пе­ред­ба­чає, що со­ло­му слі­дом за вне­се­н­ням до­брив за­кла­да­ють ди­ска­ми на вка­за­ну ви­ще гли­би­ну. оли ж роз­по­чнеть

ся ін­тен­сив­ний про­цес роз­кла­да­н­ня, здій­сню­є­ться кла­си­чна від­валь­на оран­ка на гли­би­ну до 30 см.

Слід за­сте­рег­ти від по­ши­ре­ної пра­кти­ки, коли по­жнив­ні реш­тки, осо­бли­во ку­ку­ру­дзи, від­ра­зу ж пу­ска­ють під по­ту­жний плуг, за­ко­пу­ю­чи їх бу­кваль­но «на той світ». Річ у тім, що най­біль­ша кіль­кість ко­ри­сних мі­кро­ор­га­ні­змів ме­шкає са­ме у верх­ньо­му ша­рі ґрун­ту, а їх кіль­кість на гли­би­ні ор­но­го є не­зрів­нян­но ниж­чою. крім цього, там утру­дне­ний до­ступ по­ві­тря, що ускла­днює мі­не­ра­лі­за­цію по­жнив­них ре­шток.

Якщо ми ма­є­мо спра­ву з де­фі­ци­том во­ло­ги, ки­сли­ми та пі­ща­ни­ми ґрун­та­ми, то є сенс зби­ра­ти ча­сти­ну со­ло­му, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи її для рі­зних по­треб: під­стил­ки, як па­ли­во чи для роз­да­чі вла­сни­кам па­їв. У цьо­му ра­зі до­ста­тньо бу­де вне­се­н­ня со­ло­ми у нор­мі 23 т. олов­не за­без­пе­чи­ти її нор­маль­ну мі­не­ра­лі­за­цію.

Це до­ся­га­є­ться, зокре­ма, шля­хом за­сто­су­ва­н­ня до­брих по­дрі­бню­ва­чів, ко­трі до­да­тко­во мо­жна пу­ска­ти по­лем. Як ва­рі­ант не від­клю­ча­ти шта­тні по­дрі­бню­ва­чі у зер­но­зби­раль­них ком­бай­нах, які за­ли­ша­ють по со­бі по­жнив­ні реш­тки дов­жи­ною 46 см. Це при­ско­рює подаль­шу мі­не­ра­лі­за­цію со­ло­ми. Та при цьо­му обо­вяз­ко­во слід вне­сти се­лі­тру чи кар­ба­мід у нор­мі не менш аніж 50 кг фі­зи­чної ва­ги до­брив. Якщо ми пра­цю­є­мо на ґрун­тах, де спо­сте­рі­га­є­ться де­фі­цит фо­сфо­ру, то до­ре­чним бу­де за­сто­су­ва­н­ня азо­тно-фо­сфор­них до­брив.

Та­кож за мо­жли­во­сті є сенс да­ти під мі­не­ра­лі­за­цію по­жнив­них ре­шток рід­кі азо­тні до­бри­ва: амі­а­чну во­ду чи С.

У край­ньо­му ра­зі мо­жна вно­си­ти і гно­їв­ку, що дасть змо­гу, сво­єю чер­гою, ін­тен­си­фі­ку­ва­ти актив­ність біо­ти. , ясна річ, ви­со­ку ефе­ктив­ність за­без­пе­чує за­сто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­них де­стру­кто­рів стер­ні. днак їх слід пра­виль­но обра­ти та за­сто­су­ва­ти. ажа­но, отри­мав­ши кон­суль­та­цію фа­хів­ців, бо тут мо­жна на­ла­ма­ти дрів. ага­лом пе­рі­о­ди­чне при­орю­ва­н­ня со­ло­ми на по­лі до­по­мо­же з ча­сом не про­сто за­оща­ди­ти зна­чний від­со­ток ко­штів, які ви­тра­ча­ю­ться на мі­не­раль­не жив­ле­н­ня по­сі­вів, але й під­ви­щи­ти вміст у ґрун­ті ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни та по­кра­щи­ти йо­го ме­ха­ні­чні вла­сти­во­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.