Agrobusiness Segodni - - Го­лов­на сто­рін­ка -

У рам­ках дер­жав­ної про­гра­ми час­тко­во­го від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів сіль­го­спви­ро­бни­ки отри­ма­ли ко­шти у роз­мі­рі 1,3 млрд грн за за­ве­де­н­ня 51 об’єкту. Про це за­зна­чи­ла в.о. мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оль­га Тро­фім­це­ва, ін­фор­мує прес-слу­жба ві­дом­ства. Во­на від­мі­ти­ла, що се­ред них і ма­лі фер­ме­ри, і фер­ме­ри з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми, які за­ре­є­стро­ва­ні як суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня та пра­цю­ють в Укра­ї­ні. Та­кож во­на за­зна­чи­ла, що цьо­го ро­ку осо­бли­ва ува­га бу­де при­ді­ле­на пе­ре­роб­ці. Са­ме то­му до про­гра­ми держ­під­трим­ки вклю­че­но хо­ло­диль­не обла­дна­н­ня.

Те­ри­то­рі­аль­ні ор­га­ни Дер­жгео­ка­да­стру у І квар­та­лі 2019 р. на зе­мель­них тор­гах ре­а­лі­зу­ва­ли 594 пра­ва орен­ди на зе­мель­ні ді­лян­ки сіль­госп­при­зна­че­н­ня дер­жав­ної вла­сно­сті за­галь­ною пло­щею у 10,66 тис. га. Про це йде­ться у по­ві­дом­лен­ні Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії і ка­да­стру. Най­більш актив­но ау­кціо­ни про­во­ди­ли­ся в Оде­ській, Сум­ській, Кі­ро­во­град­ській та Ми­ко­ла­їв­ській обла­стях. «Стар­то­ва рі­чна орен­дна пла­та за ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми бу­ла ви­зна­че­на на рів­ні 8,30% від нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки зе­мель, або близь­ко 15,77 млн грн. За ре­зуль­та­та­ми зе­мель­них тор­гів роз­мір орен­дної пла­ти у се­ре­дньо­му по Укра­ї­ні вда­ло­ся під­ви­щи­ти до 23,68% від нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки, що до­зво­лить до­да­тко­во на­пов­ни­ти мі­сце­ві бю­дже­ти на 44,96 млн грн», — го­во­ри­ться у по­ві­дом­лен­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.