Agrobusiness Segodni - - По­дія -

Ком­па­нія AgroGenera­tion то­рік ста­ла пар­тне­ром FAO із за­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гій ґрун­то­збе­ре­же­н­ня. Ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо мі­ні­маль­ний ґрун­то­об­ро­бі­ток, про­во­ди­мо сів­бу впо­пе­рек схи­лу, муль­чу­ва­н­ня по­сі­вів, до­три­му­є­мо­ся сі­во­змін і біо­рі­зно­ма­ні­т­тя. На по­лях ком­па­нії з ме­тою ґрун­то­збе­ре­же­н­ня за­сто­со­ву­є­ться 5-піль­на сі­во­змі­на.

На пів­дні Хар­ків­щи­ни, де роз­та­шо­ва­на ча­сти­на на­ших по­лів, до­во­ди­ться ча­сом пропу­сти­ти один рік, щоб у ґрун­ті на­ко­пи­чи­ло­ся до­ста­тньо во­ло­ги. змен­ши­ти цю нор­му. Ми сі­є­мо 51 900/га на­сі­нин сої, то­ді ро­сли­на гар­но ку­щи­ться.

Під час сів­би пше­ни­ці в 2017 ро­ці зни­зи­ли нор­му ви­сі­ву з 5 до 2 млн/га зер­нин, а то­рік ще раз ско­ро­ти­ли — вже до 1,5 млн штук. За на­ши­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, чим ви­ща нор­ма ви­сі­ву, тим мен­шою ви­яв­ля­є­ться уро­жай­ність: ро­сли­нам про­сто бра­кує жив­ле­н­ня. То­му де­фі­цит у ґрун­ті азо­ту ми на­ма­га­є­мо­ся до­ла­ти змен­ше­н­ням гу­сто­ти по­сі­ву. Вро­жай­ність сої на на­ших по­лях ко­ли­ва­є­ться від 19 до 25 ц/га. Най­кра­щим по­ка­зни­ком уро­жай­но­сті бо­бо­вих у нас бу­ло 3 т/га. При цьо­му ма­са 1000 на­сі­нин ста­но­вить 116130 г. Слід за­зна­чи­ти, що соя є не­пе­ре­вер­ше­ним ре­а­ні­ма­то­ром по­ля. Сі­є­мо та­кож гір­чи­цю — «са­ні­та­ра» від не­ма­то­ди та дро­тя­ни­ка.

Ми прин­ци­по­во не вно­си­мо на по­лях жо­дних мі­не­раль­них до­брив, обме­жу­є­мо­ся ли­ше за­сто­су­ва­н­ням іно­ку­лян­тів — їх пі­сля­дія на по­лі по­мі­тна про­тя­гом трьох ро­ків. Крім еко­ло­гі­чно­го ефе­кту, це при­но­сить чи­ма­лу еко­но­мію ко­штів.

На­при­клад, під час сів­би ку­ку­ру­дзи пі­сля сої ми не вне­сли жо­дно­го кі­ло­гра­му мін­до­брив; ви­сі­я­ли 40 тис. штук на­сі­н­ня на 1 га і отри­ма­ли вро­жай на рів­ні 62 ц/га. Та­ким чи­ном, за­без­пе­чи­ли еко­но­мію во­ло­ги й жив­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.