На­дій­ний за­хист для рен­та­бель­ної куль­ту­ри

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Бу­чин­ський

Про­гноз ви­со­кої ці­ни на то­вар­не на­сі­н­ня рі­па­ку «пі­ді­грі­ває» ін­те­рес до ці­єї куль­ту­ри в Укра­ї­ні. Про­те до­сяг­ти за­пла­но­ва­ної уро­жай­но­сті та рен­та­бель­но­сті без на­дій­но­го за­хи­сту пра­кти­чно не­мо­жли­во. Зна­чне по­ши­ре­н­ня хво­роб та шкі­дни­ків в остан­ні ро­ки спри­чи­няє сут­тє­ві втра­ти уро­жай­но­сті вна­слі­док по­ру­шень те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.