Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

но 1 600 га. До­ся­га­є­мо гар­них ре­зуль­та­тів — на круг то­рік отри­ма­ли 37 ц/га, а де вно­си­ли Ар­хі­тект™ — то й 42 ц. Обро­бля­ли пре­па­ра­том у фа­зі 6-8 лис­тків у мі­ні­маль­ній нор­мі на гі­бри­ді НК Не­о­ма, який роз­ра­хо­ва­ний під ви­ро­бни­чу си­сте­му Clearfield®, але ми йо­го сі­є­мо за зви­чай­ною те­хно­ло­гі­єю. На той час нам не по­трі­бно бу­ло збіль­шу­ва­ти нор­му. Як­би со­ня­шник пе­ре­ріс, то­ді до­ве­ло­ся б це ро­би­ти.

Крім рі­стре­гу­ю­ю­чої дії (при­бли­зно 20 см ста­но­вить рі­зни­ця у ро­сті ро­сли­ни, мі­цні­ше сте­бло, роз­ло­гий ли­сто­вий апа­рат, кра­ща ко­ре­не­ва си­сте­ма), Ар­хі­тект™ за­без­пе­чив ще й які­сну фун­гі­ци­дну дію. Ми пе­ре­ві­ри­ли пре­па­рат, і по­то­чно­го ро­ку бу­де­мо вно­си­ти йо­го на всю пло­щу, адже при­бав­ка ся­га­ла 6-7 ц/га. Га­даю, Ар­хі­тект™ ви­прав­до­вує се­бе за будь-яких умов, оче­ви­дно, що він еко­но­мі­чно ви­гі­дний. Я ним за­до­во­ле­ний. За­га­лом із BASF пра­цюю з са­мо­го по­ча­тку ді­яль­но­сті ком­па­нії в Укра­ї­ні. Пре­па­ра­ти пре­кра­сно се­бе по­ка­зу­ють, при то­му, що ці­ни по­мір­ні, на від­мі­ну від де­яких ін­ших ком­па­ній. 40 га у нор­мі 1,3 л/га + 0,65 кг/га Тур­бо (суль­фат амо­нію) на гі­бри­ді ком­па­нії Ма­ї­са­дур під си­сте­му Clearfield®. По­руч на та­кій же пло­щі вне­сли фун­гі­цид Ре­тен­го®. Від­мін­но­сті бу­ли по­мі­тні з са­мо­го по­ча­тку й до кін­ця ве­ге­та­ції. Фун­гі­ци­дна дія Ар­хі­тект™ про­яв­ля­лась ду­же до­бре, со­ня­шник сто­яв зе­ле­ний до мо­мен­ту до­зрі­ва­н­ня. Ми не зва­жу­ва­ли окре­мо на­сі­н­ня із цих ді­ля­нок для по­рів­ня­н­ня. Але да­тчи­ки вро­жай­но­сті ком­бай­на по­ка­за­ли 30-31 ц/га на пло­щі, обро­бле­ній Ар­хі­тект™. А де вно­си­ли Ре­тен­го®, про­ду­ктив­ність бу­ла мен­шою — близь­ко 27-28 ц/га.

Ми ре­зуль­та­том за­до­во­ле­ні. І цьо­го ро­ку вже взя­ли Ар­хі­тект™ на по­ло­ви­ну площ. Нас вза­га­лі спо­ну­кає до спів­пра­ці на­дій­ність про­ду­ктів BASF. Ми їх чи­ма­ло ви­ко­ри­сто­ву­є­мо і жо­дно­го ра­зу не бу­ли роз­ча­ро­ва­ні. А мі­сце­ві фа­хів­ці BASF зав­жди го­то­ві до­по­мог­ти, ро­блять усе, що від них за­ле­жить. рі­зни­ця по­мі­тна, ро­сли­на ви­гля­дає мі­цні­шою, ко­ши­ки одна­ко­ві. В Ар­хі­тект™ та­кож гар­на фун­гі­ци­дна дія. За­га­лом ми отри­ма­ли десь на цен­тнер біль­ше там, де обро­би­ли цим про­ду­ктом.

Ни­ні­шньо­го ро­ку та­кож узя­ли Ар­хі­тект™, із ним вар­то пра­цю­ва­ти. Ми до цьо­го сер­йо­зно під­хо­ди­мо: спо­ча­тку про­во­ди­мо до­слі­ди, а по­тім при­йма­є­мо рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня то­го чи ін­шо­го про­ду­кту. А про­ду­кція BASF нас вла­што­вує як на до­слі­дних ді­лян­ках, так і в то­вар­них по­сі­вах.

за­сту­пник ди­ре­кто­ра ВАТ «Альянс Агро», Оде­ська обл., Ізма­їль­ський р-н, с. Кам’ян­ка

Ми ма­є­мо до­сить стан­дар­тний на­бір куль­тур для на­шої зо­ни, а со­ня­шник за­ймає ва­го­му час­тку. Цьо­го ро­ку під час йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня ви­рі­ши­ли за­сто­су­ва­ти Ар­хі­тект™ і ні трі­ше­чки не по­жал­ку­ва­ли. Про­дукт вно­си­ли в нор­мі 1,2 л/га спіль­но з суль­фа­том амо­нію. За­галь­на пло­ща оброб­ки ста­но­ви­ла десь 700 га. Ре­зуль­тат був ши­кар­ний, у по­рів­нян­ні з ми­ну­ли­ми ро­ка­ми. Так, бу­ло кра­ще з во­ло­гою, але й со­ня­шник пі­сля Ар­хі­тект™ ви­гля­дав іна­кше: ко­ре­не­ва си­сте­ма по­ту­жні­ша, по­тов­ще­не сте­бло, ріст не­ви­со­кий, а ли­стя ве­ли­че­зне, що за­без­пе­чує кра­щий фо­то­син­тез. Як мор­фо­ре­гу­ля­тор про­дукт спра­цю­вав ду­же до­бре, про­де­мон­стру­вав гар­ну фун­гі­ци­дну дію. Уро­жай­ність ми не за­мі­ря­ли, але ре­зуль­тат ки­дав­ся у ві­чі в по­рів­нян­ні з кон­тро­лем.

На цей рік, зви­чай­но, за­мо­ви­ли Ар­хі­тект™. Він до­ціль­ний з агро­но­мі­чної та еко­но­мі­чної то­чок зо­ру, не по­трі­бний до­да­тко­вий про­хід об­при­ску­ва­ча то­що. За­га­лом від ге­не­ри­ків ми пе­ре­хо­ди­мо на про­ду­кти BASF. Тут то­бі й якість, і ло­яль­на до агро­ви­ро­бни­ка ці­но­ва по­лі­ти­ка. То чо­му б не пра­цю­ва­ти? Та­кож ду­же ва­жли­вий фа­хо­вий під­хід пред­став­ни­ків ком­па­нії — із ни­ми зру­чно та при­єм­но ма­ти спра­ву.

го­лов­ний агро­ном СФГ «Ро­ксо­ла­на», Кі­ро­во­град­ська обл., Пе­трів­ський р-н, смт. Пе­тро­ве

СФГ «Ро­ксо­ла­на» ви­ро­щує низ­ку основ­них куль­тур на пло­щі близь­ко 6 500 га. Со­ня­шник за­ймає 40-45% по­сі­вів. І ми ми­ну­ло­го ро­ку ви­рі­ши­ли спро­бу­ва­ти Ар­хі­тект™, адже про ньо­го ме­не­дже­ри BASF роз­по­від­а­ли, та й зна­йо­мі за­сто­со­ву­ва­ли цей про­дукт. Вне­сли в до­слі­дни­цьких ці­лях на пло­щі 10 га у нор­мі 1,25 л/га у фа­зі 8-10 лис­тків. При­бав­ка вро­жай­но­сті, якщо бу­ти зов­сім при­скі­пли­вим, ста­но­ви­ла 3,3 ц/га. Со­ня­шник одно­зна­чно від­рі­зняв­ся сво­їм ви­гля­дом: мен­ший ро­стом, але ма­сив­ні­ший, ли­стя біль­ше… Та­кий со­бі спортс­мен-важ­ко­атлет. І до фун­гі­ци­дної дії ні­яких пи­тань не бу­ло. От­же, цьо­го ро­ку ми бе­ре­мо Ар­хі­тект™ на біль­ші пло­щі. За­га­лом про­ду­кти BASF від­зна­ча­ю­ться які­стю та гар­ни­ми ре­зуль­та­та­ми, які до­ся­га­ю­ться з їх до­по­мо­гою. Ори­гі­нал є ори­гі­нал, а BASF є BASF.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.