Agrobusiness Segodni - - Агро­но­мія сьо­го­дні -

дять не тіль­ки до пе­ре­ро­ста­н­ня ро­слин та зни­же­н­ня їх зи­мо­стій­ко­сті, але і до ін­тен­сив­но­го ура­же­н­ня ро­слин пля­ми­сто­стя­ми і, нав­па­ки, ран­ні стро­ки сів­би ярих куль­тур зни­жу­ють ін­тен­сив­ність ура­же­н­ня ро­слин хво­ро­ба­ми в 2–3 ра­зи.

Чи­слен­ни­ми до­слі­дже­н­ня­ми по­ка­за­но, що нор­ми ви­сі­ву і гу­сто­та ро­слин зна­чною мі­рою фор­му­ють мі­кро­клі­мат агро­це­но­зу пше­ни­ці, ячме­ню і сут­тє­во впли­ва­ють на роз­ви­ток хво­роб. В умо­вах за­гу­ще­них по­сі­вів пше­ни­ці ство­рю­ю­ться спри­я­тли­ві умо­ви для роз­ви­тку збу­дни­ків тем­но-бу­рої пля­ми­сто­сті, бо­ро­шни­стої ро­си, бу­рої ір­жі, пі­ре­но­фо­ро­зу; зрі­дже­ні спри­я­ють ін­тен­сив­но­му ура­жен­ню ро­слин се­пто­рі­о­зом.

Гли­би­на за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня має ве­ли­ке зна­че­н­ня для отри­ма­н­ня дру­жніх і ви­рів­ня­них схо­дів зер­но­вих ко­ло­со­вих куль­тур. Гли­бо­ке за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня пше­ни­ці, ячме­ню про­во­кує ура­же­н­ня про­рос­тків збу­дни­ка­ми плі­сня­ві­н­ня, ко­ре­не­вих гни­лей, у то­му чи­слі роз­ви­тку тем­но-бу­рої пля­ми­сто­сті на пі­хвах та мо­ло­дих лис­тках.

Ва­жли­ве зна­че­н­ня у під­ви­ще­ні стій­ко­сті ро­слин до пля­ми­сто­стей має жив­ле­н­ня ро­слин. Вне­се­н­ня зба­лан­со­ва­них доз мі­не­раль­них до­брив під час сів­би та піджив­ле­н­ня ро­слин ма­кро- і мі­кро­еле­мен­та­ми сут­тє­во під­ви­щує стій­кість пше­ни­ці, ячме­ню про­ти тем­но­бу­рої, сму­га­стої, сі­тча­стої пля­ми­сто­стей та ін­ших хво­роб, що в ре­зуль­та­ті дає мо­жли­вість отри­ма­ти ви­со­кий і які­сний уро­жай. До­зи вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив по­вин­ні бу­ти стро­го ди­фе­рен­ці­йо­ва­ні з ура­ху­ва­н­ням ре­зуль­та­тів агро­хі­мі­чно­го ана­лі­зу ґрун­ту, по­пе­ре­дни­ка, клі­ма­ти­чних умов, біо­ло­гі­чних осо­бли­во­стей сор­ту, що ви­ро­щу­є­ться. Слід вра­хо­ву­ва­ти, що фо­сфор­ні ту­ки, амо­ній­ний і амі­дний азот (за­мість ніт­ра­тних форм) сти­му­лює ура­же­н­ня ро­слин збу­дни­ком тем­но-бу­рої пля­ми­сто­сті; фо­сфор­ні і ка­лій­ні до­бри­ва стри­му­ють роз­ви­ток хво­ро­би. Вне­се­н­ня ви­со­ких доз азо­ту спри­яє роз­ви­тку не ли­ше пля­ми­сто­стей, але й ін­тен­сив­но­му ура­жен­ню ро­слин бо­ро­шни­стою ро­сою, ір­жа­сти­ми та ін­ши­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми.

П р от и п л я м и ст о ст е й обов’яз­ко­вим за­хо­дом по­вин­но бу­ти сво­є­ча­сне і ре­тель­не зни­ще­н­ня схо­дів па­да­ли­ці до по­яви схо­дів ози­мої пше­ни­ці і ячме­ню ози­мо­го.

По­тре­ба, до­ціль­ність та умо­ви про­ве­де­н­ня хі­мі­чних про­фі­ла­кти­чних об­при­ску­вань по­сі­вів пше­ни­ці ози­мої чи ярої, ячме­ню ози­мо­го чи яро­го за­ле­жать від фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­сі­вів, по­го­дних умов та фа­зи роз­ви­тку ро­слин. Про­фі­ла­кти­чні об­при­ску­ва­н­ня ро­слин фун­гі­ци­да­ми про­ти пля­ми­сто­стей до­ціль­но про­во­ди­ти в ро­ки з те­плою та во­ло­гою по­го­дою, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря зна­хо­ди­ться у ме­жах 28–300С, від­но­сна во­ло­гість ста­но­вить 80–100%, ко­ли у фа­зі ко­ло­сі­н­ня-цві­ті­н­ня ро­слин ча­сто ви­па­да­ють до­щі.

Для хі­мі­чно­го за­хи­сту по­сі­вів пше­ни­ці, ячме­ню про­ти пля­ми­сто­стей ре­ко­мен­до­ва­ні фун­гі­ци­ди, опи­са­ні в табл. 2.

З ме­тою під­ви­ще­н­ня стій­ко­сті ро­слин до тем­но-бу­рої, сму­га­стої, сі­тча­стої та ін­ших пля­ми­сто­стей та під­ви­ще­н­ня їх про­ду­ктив­но­сті в ро­бо­чий роз­чин фун­гі­ци­дів під час об­при­ску­ва­н­ня по­сі­вів куль­ту­ри слід до­бав­ля­ти один із ре­ко­мен­до­ва­них ре­гу­ля­то­рів ро­сту ро­слин.

Ефе­ктив­ним за­хо­дом за­хи­сту пше­ни­ці, ячме­ню від пля­ми­сто­стей є про­ве­де­н­ня про­фі­ла­кти­чних обро­бок ро­слин фун­гі­ци­да­ми в фа­зи ви­хо­ду їх у труб­ку та цві­ті­н­ня. Най­біль­ша ефе­ктив­ність дії пре­па­ра­тів про­ти хво­роб ли­стя та ко­ло­са до­ся­га­є­ться за три­ра­зо­вої оброб­ки фун­гі­ци­да­ми в фа­зи: ви­хо­ду в труб­ку, цві­ті­н­ня та на­ли­ву зер­на.

Для за­по­бі­га­н­ня по­ля­га­н­ня ро­слин і змен­ше­н­ня ура­же­н­ня їх тем­но-бу­рою, сму­га­стою, сі­тча­стою та ін­ши­ми пля­ми­сто­стя­ми по­сі­ви пше­ни­ці, ячме­ню обро­бля­ють одним із ре­ко­мен­до­ва­них ре­гу­ля­то­рів ро­сту.

Ре­тель­не зни­ще­н­ня схо­дів па­да­ли­ці до по­яви схо­дів пше­ни­ці та ячме­ню ози­мих, що осо­бли­во ва­жли­во про­ти тем­но-бу­рої, сму­га­стої, сі­тча­стої та ін­ших пля­ми­сто­стей.

Та­бли­ця 2. Фун­гі­ци­ди, які за­сто­со­ву­ють на по­сі­вах пше­ни­ці і ячме­ню про­ти гель­мін­то­спо­рі­о­зних пля­ми­сто­стей

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.