Ри­зи­ки оскар­же­н­ня в су­ді до­го­во­рів орен­ди зем­лі пі­сля ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію

В екс­клю­зив­но­му ін­терв’ю на­шо­му ви­дан­ню Во­ло­ди­мир Пе­чко, го­ло­ва Асо­ці­а­ції «Укр­са­двин­пром», по­го­див­ся роз­кри­ти пев­ні ню­ан­си дер­жав­них до­та­цій са­дів­ни­кам.

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ро­змов­ляв Оле­ксандр Кри­вен­ко

? Па­не Во­ло­ди­ми­ре, як ві­до­мо, бю­дже­тна ком­пен­са­ція в Укра­ї­ні існує з 2005 ро­ку. Одним із на­прям­ків, що під­три­му­є­ться дер­жа­вою, є роз­ви­ток ба­га­то­рі­чних на­са­джень. Мо­ва йде про са­дів­ни­цтво, ви­но­гра­дар­ство та го­рі­хів­ни­цтво. Яку су­му до­по­мо­ги пе­ред­ба­че­но в по­то­чно­му ро­ці у цих га­лу­зях сіль­сько­го го­спо­дар­ства?

— За­галь­ний роз­мір під­трим­ки ся­гає 400 міль­йо­нів гри­вень, і їх по­трі­бно осво­ю­ва­ти. Я вже не впер­ше роз­по­від­аю пу­блі­чно про та­кі мо­жли­во­сті ком­пен­са­ції, зокре­ма для ви­но­гра­дар­ських ком­па­ній. Про­те не­ба­га­то із них по­да­ють від­по­від­ні для цьо­го за­яв­ки. Іде­ться про ви­ро­бни­ків сто­ло­вих сор­тів ви­но­гра­ду. По­за­як, це в основ­но­му не­ве­ли­кі під­при­єм­ства, ке­рів­ни­ки го­спо­дарств за­зви­чай по­мил­ко­во вва­жа­ють, що не вар­то ма­ти кло­піт із оформ­ле­н­ням до­та­цій для пло­щі роз­мі­ром пів­то­ра або два ге­кта­ри. Во­дно­час, звер­ніть ува­гу, то­рік де­які фер­мер­ські го­спо­дар­ства та при­ва­тні під­при­єм­ці отри­ма­ли мі­ні­маль­ну ком­пен­са­цію, на­віть ма­ю­чи в обро­бі­тку ші­стнад­цять со­ток.

? Мо­жли­во, під­при­єм­ці стра­ша­ться зло­вжи­вань з бо­ку чи­нов­ни­ків, які за­йма­ю­ться оформ­ле­н­ням до­та­цій.

— Я мо­жу вас за­пев­ни­ти, що в на­шо­му се­кто­рі ко­ру­пцій­на скла­до­ва від­су­тня. На місцях існу­ють де­пар­та­мен­ти, які на­да­ють кон­суль­та­ції з цих пи­тань. Основ­на ма­са одер­жу­ва­чів дер­жав­ної до­по­мо­ги пра­цю­ють в са­дів­ни­цтві. Ви­но­гра­дні ком­па­нії, пе­ре­ва­жно ви­ро­бни­ки те­хні­чних сор­тів, на жаль, на­віть не по­да­ють за­яв­ки. Я за­кли­каю бра­ти участь у про­гра­мах ком­пен­са­ції вже за­раз, то­му що не­ві­до­мо, чи збе­ре­жу­ться та­кі мо­жли­во­сті в на­сту­пно­му ро­ці. Во­дно­час, ша­нов­ні фер­ме­ри, якщо ви ви­яви­те бо­дай якусь озна­ку ко­ру­пції на місцях у цій спра­ві, звер­тай­те­ся до ме­не, як до го­ло­ви гро­мад­ської спіл­ки «Укр­са­двин­пром», аби ра­зом на­ве­сти лад!

Як пра­виль­но офор­ми­ти до­ку­мен­ти на бю­дже­тну під­трим­ку?

— Схе­ма отри­ма­н­ня ком­пен­са­ції ду­же про­ста. Суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня вчи­няє за­зви­чай ли­ше два кро­ки. По-пер­ше, ком­па­нія чи при­ва­тний під­при­є­мець по­дає за­яв­ку й про­єкт са­ду, на­прав­ля­ю­чи від­по­від­ний лист до Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки. Пі­сля цьо­го Мі­на­гро­по­лі­ти­ки роз­мі­щує на сво­є­му пор­та­лі від­по­від­ну ін­фор­ма­цію про пре­тен­ден­тів на отри­ма­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки. Це по­трі­бно для ана­лі­ти­ки, для ро­зу­мі­н­ня то­го, скіль­ки бю­дже­тних ко­штів слід пе­ред­ба­чи­ти на по­то­чний рік. Ком­пе­тен­тна ко­мі­сія ба­чить на сай­ті за­яв­ку під­при­єм­ства, що пре­тен­дує на отри­ма­н­ня ком­пен­са­ції. Дру­гий крок — по­да­ча пре­тен­ден­том до­ку­мен­тів, які по­свід­чу­ють пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку, про­є­кту ко­што­ри­су, актів ін­вен­та­ри­за­ції, до­від­ки про бан­ків­ські ре­кві­зи­ти. Крім то­го, пре­тен­дент під­пи­сує зо­бов’яза­н­ня по­вер­ну­ти до дер­жав­но­го бю­дже­ту ко­шти, якщо ор­га­ни кон­тро­лю вста­нов­лять фа­кти їх не­за­кон­но­го одер­жа­н­ня та/або не­ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Це по­трі­бно в тих ви­пад­ках, ко­ли, ска­жі­мо, одер­жу­вач ком­пен­са­ції за­явив, що по­са­дить пев­ну кіль­кість са­див­них ма­те­рі­а­лів, але не до­три­мав сло­ва, тоб­то по­ру­шив зо­бов’яза­н­ня. Уми­сно чи ні — то вже ін­ші пи­та­н­ня, рі­зні бу­ва­ють ви­пад­ки. Від суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня біль­ше ні­чо­го не по­трі­бно. По­тім ко­мі­сія по­дає па­кет до­ку­мен­тів до мі­ні­стер­ства, про­во­ди­ться пе­ре­вір­ка по­сад­ки. Че­рез пев­ний час ви­да­є­ться на­каз «Про роз­по­діл бю­дже­тних ко­штів». Ка­зна­чей­ство ком­пен­сує гро­ші агра­рію че­рез аграр­ний під­роз­діл від­по­від­ної держ­адмі­ні­стра­ції.

? Ви не впер­ше пу­блі­чно роз­по­від­а­є­те про те, як агра­рі­ям отри­ма­ти до­ступ до фі­нан­со­вої під­трим­ки з бо­ку дер­жа­ви. Яке клю­чо­ве по­ві­дом­ле­н­ня ви хо­ті­ли б до­не­сти до ау­ди­то­рії?

— Основ­ний ме­седж, який я хо­тів по­да­ти: всі ма­ють пра­во та мо­жли­вість взя­ти участь у та­ко­го ро­ду бю­дже­тних ком­пен­са­ці­ях. При­чо­му вар­то під­кре­сли­ти, що якщо в уже да­ле­ко­му ми­ну­ло­му під­трим­ка здій­сню­ва­лась за ра­ху­нок про­цен­тно-акци­зно­го збо­ру, то ни­ні до­по­мо­га на­да­є­ться на без­від­со­тко­вих за­са­дах.

? Чим це по­ясню­є­ться, на ваш по­гляд?

— Дер­жа­ва, тоб­то за­ко­но­да­вець і уряд, ро­зу­мі­ють, що для то­го, що­би за­йма­ти­ся ба­га­то­рі­чни­ми на­са­дже­н­ня­ми, не ко­жен мо­же со­бі до­зво­ли­ти че­ка­ти, на­при­клад, чо­ти­ри ро­ки, до­ки ви­но­град всту­пить у пе­рі­од пло­до­но­ше­н­ня, або сім­ві­сім ро­ків, щоб по­чав при­но­си­ти при­бу­ток го­ріх во­ло­ський, або три ро­ки, щоб по­ча­ли ро­ди­ти яблу­ка. І вла­да, і гро­мад­ськість усві­дом­лю­ють, що в та­ко­му пи­тан­ні тре­ба до­по­ма­га­ти. Маю під­кре­сли­ти, що са­ме те­ри­то­рії, які зна­хо­дя­ться на пів­дні Укра­ї­ни, тоб­то За­по­різь­ка, Оде­ська, Ми­ко­ла­їв­ська, Хер­сон­ська обла­сті, осо­бли­во при­да­тні для роз­ви­тку ви­но­гра­дар­ства та са­дів­ни­цтва, а от­же, агра­рії, ко­трі пра­цю­ють там, спро­мо­жні отри­му­ва­ти до­да­тко­ві при­бу­тки. Са­ме то­му во­ни ма­ють актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мо­жли­вість зна­чною мі­рою ком­пен­су­ва­ти свої ви­тра­ти за ра­ху­нок бю­дже­тних до­та­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.