По­дії і фа­кти

Agrobusiness Segodni - - У номері -

BASF ви­пу­скає на ри­нок но­вий дво­ком­по­нен­тний фун­гі­цид для зер­но­вих Прі­а­ксор . Зав­дя­ки по­ту­жній ком­бі­на­ції стро­бі­лу­рі­ну пі­ра­кло­стро­бі­ну з одні­єю із най­кра­щих ді­ю­чих ре­чо­вин кла­су кар­бо­кса­мі­дів на зер­но­вих Ксе­мі­ум , пре­па­рат ефе­ктив­но кон­тро­лює основ­ні хво­ро­би пше­ни­ці (се­пто­рі­оз і пі­ре­но­фо­роз) та ячме­ню (сі­тча­ста пля­ми­стіть і рин­хо­спо­рі­оз). До цьо­го ча­су фун­гі­ци­ди кла­су кар­бо­кса­мі­дів на рин­ку Укра­ї­ни бу­ли пе­ре­ва­жно вар­ті­сни­ми та пре­мі­аль­ни­ми про­ду­кта­ми, які не ко­жно­му агро­ви­ро­бни­ку по ки­ше­ні. BASF ста­ла пер­шою ком­па­ні­єю на рин­ку ЗЗР, яка про­по­нує SDHI-про­дукт за до­сту­пною ці­ною.

«Прі­а­ксор , на від­мі­ну від біль­шо­сті ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів, що тіль­ки ви­хо­дять на ри­нок, не ко­шту­ва­ти­ме за­хмар­них гро­шей. Пре­па­рат змо­жуть до­зво­ли­ти со­бі як ве­ли­кі агро­хол­дин­ги, так і під­при­єм­ства ма­ло­го бі­зне­су, — ко­мен­тує Ан­дрій Ка­сьян, ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту Agricultur­al Solutions BASF в Укра­ї­ні, Мол­до­ві та кра­ї­нах Кав­ка­зу. — Уні­каль­на фор­му­ля­ція до­зво­ляє отри­ма­ти ма­кси­маль­ний ре­зуль­тат за мі­ні­маль­них ви­трат».

До скла­ду пре­па­ра­ту вхо­дять дві ді­ю­чі ре­чо­ви­ни рі­зно­го спосо­бу дії: Ксе­мі­ум (флу­кса­пі­ро­ксад), уні­каль­на ін­но­ва­цій­на роз­роб­ка ком­па­нії BASF, та пі­ра­кло­стро­бін. Пер­ша ха­ра­кте­ри­зу­є­ться си­стем­ною ді­єю, має від­мін­ні лі­ку­валь­ні вла­сти­во­сті, зда­тна про­ни­ка­ти все­ре­ди­ну ро­сли­ни та ней­тра­лі­зу­ва­ти па­то­ген; дру­га має кон­та­ктну дію, чу­до­во утри­му­є­ться на ли­сто­вій по­верх­ні та за­хи­щає ро­сли­ну про­фі­ла­кти­чно. Крім то­го, за ра­ху­нок на­яв­но­сті мо­ле­ку­ли Ксе­мі­ум у скла­ді пре­па­ра­ту, Прі­а­ксор за­без­пе­чує фі­зіо­ло­гі­чний AgCelence -ефект: спри­яє збіль­шен­ню ма­си ти­ся­чі зе­рен, по­дов­жує ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од куль­ту­ри та під­ви­щує стій­кість ро­сли­ни до стре­со­вих умов.

Се­ред ін­ших пе­ре­ваг Прі­а­ксо­ра мо­жна ви­ді­ли­ти ще й мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня змен­ше­ної кіль­ко­сті ро­бо­чо­го роз­чи­ну (від 100 л/га) за умо­ви збе­ре­же­н­ня ви­со­кої ефе­ктив­но­сті пре­па­ра­ту. Адже ін­но­ва­цій­на фор­му­ля­ція про­ду­кту за­без­пе­чує фі­кса­цію кра­плі на ро­сли­ні, від­мін­не її роз­ті­ка­н­ня та утри­ма­н­ня на ли­сто­вій по­верх­ні. Це змен­шує по­тре­бу агра­рія у ве­ли­ких об’ємах во­ди, що до­зво­ляє еко­но­ми­ти час та ре­сур­си.

Та­кож но­вий пре­па­рат має ефе­ктив­ну дію про­ти скла­дно­кон­тро­льо­ва­них хво­роб на зер­но­вих. Се­ред них одна з най­більш не­до­оці­не­них про­блем су­ча­сно­го агро­ви­ро­бни­цтва — пі­ре­но­фо­роз, або жов­та пля­ми­стість на пше­ни­ці. На пер­ших ета­пах роз­ви­тку ця хво­ро­ба ду­же схо­жа на се­пто­рі­оз, то­му не­пра­виль­на її іден­ти­фі­ка­ція та не­ефе­ктив­ний кон­троль мо­жуть при­зве­сти до пов­ної втра­ти вро­жаю. Ком­бі­на­ція двох ді­ю­чих ре­чо­вин і су­ча­сна фор­му­ля­ція Прі­а­ксо­ра за­без­пе­чу­ють ефе­ктив­ний про­фі­ла­кти­чний кон­троль пі­ре­но­фо­ро­зу.

Прі­а­ксор най­кра­ще під­хо­дить для пер­шої та дру­гої фун­гі­ци­дної оброб­ки: від фа­зи ку­ще­н­ня до пра­пор­це­во­го лис­тка. Ура­же­н­ня пше­ни­ці чи ячме­ню хво­ро­ба­ми на цих ета­пах роз­ви­тку куль­ту­ри мо­же в ре­зуль­та­ті при­зве­сти до різ­ко­го змен­ше­н­ня кіль­ко­сті ко­ло­сків у ко­ло­сі та ма­си ти­ся­чі зер­нин, і як на­слі­док — до не­до­бо­ру вро­жаю.

Пре­па­рат бу­де до­сту­пний на рин­ку вже з 2020 ро­ку, то­му в агра­рі­їв є мо­жли­вість пе­ре­ві­ри­ти йо­го ефе­ктив­ність на вла­сно­му по­лі.

Ек­спер­ти озву­чи­ли до­сить нев­ті­шні про­гно­зи що­до подаль­шо­го ви­ро­бни­цтва гре­чки в Укра­ї­ні та ці­ни на цю куль­ту­ру. Про це по­ві­дом­ляє «Про­Агро Груп». Об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ці­єї кру­пи, імо­вір­но, ско­ро­чу­ва­ти­му­ться й на­да­лі, а ці­но­ва по­лі­ти­ка на неї не до­дасть ви­ро­бни­кам за­ці­кав­ле­но­сті у її ви­ро­щу­ван­ні.

За да­ни­ми Держ­ста­ту, зі­бра­ні пло­щі під гре­чкою ста­ном на 1 жов­тня 2019 ро­ку змен­ши­лись на 34,7% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го. Від­по­від­но, об­ся­ги ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри у зві­тно­му пе­рі­о­ді ско­ро­ти­лись на 56,3% по­рів­ня­но з ре­зуль­та­та­ми 2018-го. Та­ка си­ту­а­ція по­ясню­є­ться тим, що укра­їн­ським агра­рі­ям не­ви­гі­дно ви­ро­щу­ва­ти гре­чку. У дер­жа­ви не­має про­грам під­трим­ки ви­ро­бни­цтва ні­ше­вих куль­тур. Крім то­го, рі­вень спо­жи­ва­н­ня гре­чки се­ред укра­їн­ців остан­нім ча­сом змен­шу­є­ться.

З гру­дня 2017 ро­ку вар­тість цьо­го про­ду­кту по­ча­ла зни­жу­ва­тись. Так, в се­ре­дньо­му за 12 мі­ся­ців 2018-го ці­на за 1 кг гре­чки що­мі­ся­ця змен­шу­ва­ла­ся на 2,7%. Вклю­чно по ли­пень 2019 ро­ку вар­тість гре­чки по­стій­но ско­ро­чу­ва­ла­ся, а от уже в сер­пні зро­сла на 3,2%.

З ін­шо­го бо­ку, на ці­но­ву си­ту­а­цію впли­ває екс­порт­но-ім­порт­на по­лі­ти­ка в кра­ї­ні. Об­ся­ги ім­пор­ту за сі­чень-жов­тень по­то­чно­го ро­ку у фі­зи­чній ма­сі зни­зи­ли­ся на 23,9%, по­рів­ня­но з да­ни­ми за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. Основ­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми ста­ли Ка­зах­стан ($1 млн), Ро­сія ($938 тис.) та Пе­ру ($373 тис.). Тоб­то, ле­во­ву час­тку се­ред ім­пор­ту ста­но­вить ро­сій­ська гре­чка, яка в Ро­сії у ве­ре­сні 2019 ро­ку по­до­рож­ча­ла на 7,6%, по­рів­ня­но з да­ни­ми за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку (за ін­фор­ма­ці­єю Рос­ста­ту).

Оче­ви­дно, що та­ка си­ту­а­ція з вар­ті­стю ці­єї куль­ту­ри мо­гла впли­ну­ти на кон’юн­кту­ру цін укра­їн­сько­го рин­ку. Ці­ка­во, що по­при зна­чне зни­же­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва гре­чки її екс­порт з Укра­ї­ни за сі­чень-жов­тень 2019 ро­ку зріс май­же удві­чі, по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом то­рік. Основ­ни­ми по­ку­пця­ми ста­ли Поль­ща ($2,7 млн), Ні­меч­чи­на ($1,4 млн) та Пів­ден­на Афри­ка ($1,1 млн). Та­ке сут­тє­ве на­ро­ще­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту куль­ту­ри з Укра­ї­ни, оче­ви­дно, спри­чи­не­но ви­гі­дні­шою ці­но­вою про­по­зи­ці­єю від кра­їн-ім­пор­те­рів. Зва­жа­ю­чи на всі фа­кто­ри, май­бу­тнє ви­ро­бни­цтва та про­даж гре­чки в Укра­ї­ні є не­ви­зна­че­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.