Від­по­від­аль­не пар­тнер­ство — впев­не­ність на по­лі

Agrobusiness Segodni - - У номері - Оле­ксандр Олій­ник

Про­ду­кти Corteva Agriscienc­eТМ до­бре ві­до­мі агро­ви­ро­бни­кам по­єд­на­н­ням най­кра­щих тра­ди­цій і на­у­ко­вих до­ся­гнень у за­хи­сті ро­слин, що від­по­від­а­ють ви­кли­кам сьо­го­де­н­ня. За­со­би за­хи­сту ро­слин і те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня від Corteva до­да­ють упев­не­но­сті в до­ся­гнен­ні ре­зуль­та­ту — роз­по­від­ає го­лов­ний агро­ном ПП «АП «Бла­го­да­тнен­ський пта­хо­пром» (с. Бла­го­да­тне, Ар­бу­зин­ський р-н, Ми­ко­ла­їв­ська обл.) Оле­ксандр Олій­ник.

Чим за­йма­є­ться ва­ше го­спо­дар­ство, які до­ся­гне­н­ня мо­же­те від­зна­чи­ти?

Основ­на спе­ці­а­лі­за­ція на­шо­го го­спо­дар­ства — це ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур. Та­кож ми за­йма­є­мо­ся пта­хів­ни­цтвом. Я від­по­від­аю за на­пря­мок ро­слин­ни­цтва, за отри­ма­н­ня на­ле­жних уро­жа­їв. Наш зе­мель­ний банк ся­гає близь­ко 20 тис. ге­кта­рів, основ­ні пло­щі роз­та­шо­ва­ні у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті, та­кож ми пра­цю­є­мо на Ки­їв­щи­ні та Жи­то­мир­щи­ні. Що сто­су­є­ться стру­кту­ри по­сів­них площ, то пше­ни­ця остан­ні­ми ро­ка­ми за­ймає близь­ко 5–6 тис. ге­кта­рів, при­бли­зно 2–2,5 тис. га від­во­ди­ться під со­ня­шник, 1–1,5 тис. ге­кта­рів — під рі­пак, а на всіх ін­ших по­лях за­зви­чай ви­ро­щу­є­ться ку­ку­ру­дза на зер­но. Час від ча­су ми та­кож вклю­ча­є­мо у сі­во­змі­ну го­рох.

Цей се­зон був до­сить скла­дним, але за­га­лом ми за­до­во­ле­ні ре­зуль­та­та­ми. Го­спо­дар­ство отри­ма­ло один із най­кра­щих ре­зуль­та­тів се­ре­дньої вро­жай­но­сті пше­ни­ці на ге­ктар, по­при не­спри­я­тли­ві умо­ви для ви­ро­щу­ва­н­ня. З ку­ку­ру­дзою теж до­бре, до­сить рен­та­бель­но спра­цю­ва­ли, отри­ма­ли зви­чний для нас ре­зуль­тат. З рі­па­ком, що­прав­да, ви­ни­кли про­бле­ми — на ча­сти­ні площ не зі­йшли схо­ди че­рез не­ста­чу во­ло­ги во­се­ни.

Та­кож ма­є­мо один з най­кра­щих по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті со­ня­шни­ку. Вза­га­лі в остан­ні три ро­ки ця куль­ту­ра ду­же до­бре се­бе по­ка­зує. Ми вже ду­ма­є­мо про збіль­ше­н­ня пло­щі під ці­єю куль­ту­рою на 500–700 ге­кта­рів.

На­скіль­ки до­бре ви зна­йо­мі з про­ду­кта­ми Corteva? Чи ча­сто їх ви­ко­ри­сто­ву­є­те?

Про про­ду­кти Corteva знаю ду­же дав­но. Без пе­ре­біль­ше­н­ня, це ду­же які­сні, пе­ре­ві­ре­ні ча­сом про­ду­кти, ві­до­мі агро­ви­ро­бни­кам. Пра­кти­ка свід­чить, що ці пре­па­ра­ти не під­ве­дуть на по­лі, до­по­мо­жуть до­сяг­ти на­ле­жних ре­зуль­та­тів.

На­при­клад, фун­гі­цид Та­нос® . Скіль­ки пра­цюю агро­но­мом — стіль­ки йо­го ви­ко­ри­сто­вую, він для ме­не справ­жній ета­лон за­хи­сту со­ня­шни­ку. Ра­ні­ше про­бу­вав і дво­ра­зо­ве вне­се­н­ня по 0,4 л/га, та в остан­ні 5–6 ро­ків вно­си­мо йо­го одно­ра­зо­во в нор­мі 0,6 л/га в ба­ко­вій су­мі­ші з ін­се­кти­ци­дом та бо­ром. Та­кож на ви­па­док, ко­ли за­гро­жу­ва­ти­ме ір­жа, до­да­є­мо до Та­нос® Акан­то Плюс® — 0,3–0,4 л/га бу­де до­ста­тньо. На­ма­га­є­мось об­при­ску­ва­ти у пі­зню фа­зу, за­зви­чай по зі­ро­чці.

Цим про­ду­ктом ми, зви­чай­но, за­до­во­ле­ні. Се­ред йо­го пе­ре­ваг від­зна­чу стій­кість до ви­со­ких тем­пе­ра­тур. Ми про­бу­ва­ли ві­до­мі про­ду­кти ін­ших ви­ро­бни­ків — і во­ни не ви­три­му­ють та­ких тем­пе­ра­тур­них умов, при­гні­чу­ють ро­сли­ну пі­сля оброб­ки. А Та­нос® ми вно­си­мо вно­чі і по­тім стре­су для куль­тур не спо­сте­рі­га­є­мо. Пре­па­рат пра­цює іде­аль­но, «м’яко» для ро­сли­ни, ефе­ктив­но кон­тро­лює основ­ні хво­ро­би со­ня­шни­ку — фо­мо­псис, фо­моз, аль­тер­на­рі­оз і на­віть скле­ро­ти­ні­оз. Про­дукт пра­цює про­ти па­то­ге­нів про­фі­ла­кти­чно, а та­кож має лі­ку­валь­ну дію. Пі­сля Та­нос® до мо­мен­ту зби­ра­н­ня лис­тко­ва ма­са со­ня­шни­ка не по­шко­дже­на, лис­тки зе­ле­ні десь до се­ре­дньо­го яру­су, що, зві­сно, по­зна­ча­є­ться на про­ду­ктив­но­сті со­ня­шни­ку. А в де­яких го­спо­дар­ствах лис­тки зго­ра­ють, бо во­ни не­хту­ють які­сним фун­гі­ци­дним за­хи­стом. За­га­лом Та­нос® — це опти­маль­не рі­ше­н­ня для на­ших по­го­дно-клі­ма­ти­чних умов.

Ви ска­за­ли, що у ва­шо­му агро­но­мі­чно­му порт­фе­лі є Акан­то Плюс®. На яких куль­ту­рах ви­ко­ри­сто­ву­є­те цей уні­вер­саль­ний фун­гі­цид пре­мі­ум-яко­сті?

Так, фун­гі­цид на осно­ві стро­бі­лу­ри­ну до­по­ма­гає ви­рі­шу­ва­ти ба­га­то зав­дань. На­при­клад, я в ми­ну­ло­му се­зо­ні успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­вав Акан­то Плюс® на рі­па­ку. Вно­сив йо­го на по­ча­тку цві­ті­н­ня, бо об­при­ску­ва­чі бу­ли за­ді­я­ні на ку­ку­ру­дзі. Ми ста­ви­ли за ме­ту про­кон­тро­лю­ва­ти та­кі основ­ні хво­ро­би, як аль­тер­на­рі­оз, скле­ро­ти­ні­оз та ци­лін­дро­спо­рі­оз.

І про­дукт ду­же які­сно спра­цю­вав. Фун­гі­ци­ди за­зви­чай ви­ко­ри­сто­ву­є­мо в ба­ко­вій су­мі­ші, по­єд­ну­є­мо ба­га­то про­ду­ктів — і Акан­то Плюс® по­ка­зує чу­до­ву су­мі­сність. Від­зна­чу та­кож ду­же гар­не по­кри­т­тя та про­ни­кне­н­ня в ро­сли­ну. Цим, ма­буть, мо­жна зав­дя­чи­ти які­сним адью­ван­там, що мі­стя­ться в йо­го скла­ді.

Вар­то зга­да­ти, що па­ро­ва фа­за дає змо­гу про­ни­кну­ти у важ­ко­до­сту­пні мі­сця в ро­сли­ні. Це ду­же ва­жли­во, адже про­дукт по­тра­пляє ту­ди, ку­ди по­трі­бно, — під низ лис­тка, в ни­жній ярус ро­сли­ни. І ми до­ся­га­є­мо не ли­ше су­ціль­но­го та рів­но­мір­но­го за­хи­сту обро­бле­них ча­стин, а й про­лон­го­ва­ної дії що­до но­во­го при­ро­сту в про­це­сі ве­ге­та­ції. Та­кож ска­жу про фі­зіо­ло­гі­чний ефект: ро­сли­на здо­ро­ва та зе­ле­на, більш стій­ка до стре­со­вих фа­кто­рів. Та­кож ду­же ва­жли­во, що Акан­то Плюс® за­по­бі­гає роз­трі­ску­ван­ню стру­чків, адже пі­сля йо­го за­сто­су­ва­н­ня ро­сли­ни чи­сті від хво­роб. Це для нас осо­бли­во акту­аль­но, оскіль­ки ми ви­ро­щу­є­мо сор­то­вий рі­пак — і та­ка про­бле­ма сто­їть до­во­лі го­стро.

За­га­лом ефект від за­сто­су­ва­н­ня Акан­то Плюс® оче­ви­дний — на­віть на гір­ших по­лях уро­жай рі­па­ку пе­ре­ви­щив 32 ц/га.

У на­сту­пно­му се­зо­ні ми та­кож пла­ну­є­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Акан­то Плюс® на рі­па­ку і, мо­жли­во, на пше­ни­ці. У ми­ну­ло­му се­зо­ні ми йо­го та­кож вно­си­ли — він гар­но кон­тро­лює акту­аль­ні для нас хво­ро­би. При ран­ньо­му вне­сен­ні, на по­ча­тку кві­тня, він впли­ває на бо­ро­шни­сту ро­су, пі­ре­но­фо­роз, се­пто­рі­оз, аль­тер­на­рі­оз. Під час дру­го­го вне­се­н­ня, по пра­пор­це­во­му лис­тку, ми кон­тро­лю­є­мо всі хво­ро­би, за­без­пе­чу­є­мо по­зи­тив­ний фі­зіо­ло­гі­чний вплив на ро­сли­ну і, від­по­від­но, спри­я­є­мо зро­стан­ню вро­жаю. Нор­му ми ва­рі­ю­ва­ли — від 0,5 до 1 л/га за­ле­жно від ста­ну по­сі­вів. За­зви­чай об­при­ску­є­мо вно­чі, щоб не на­шко­ди­ти ро­сли­ні, на­ма­га­є­мо­ся пра­цю­ва­ти в ран­ні фа­зи, аби уни­кну­ти спе­ки.

Які но­вин­ки Corteva ви мо­гли б від­зна­чи­ти? Як во­ни по­ка­за­ли се­бе в умо­вах ва­шо­го го­спо­дар­ства?

Щой­но в ком­па­нії з’яв­ля­є­ться якась но­вин­ка, від­ра­зу ви­ко­ри­сто­вую її. Спо­ча­тку ми все те­сту­є­мо на до­слі­дних ді­лян­ках, а по­тім за­сто­со­ву­є­мо на ви­ро­бни­чих по­сі­вах. Ми по­стій­но до­да­є­мо та впро­ва­джу­є­мо в на­шу те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня основ­них куль­тур но­вин­ки від ком­па­нії Corteva, бо це дає ре­аль­ний ре­зуль­тат.

На­при­клад, на зер­но­вих ви­ко­ри­ста­ли стра­хо­вий гер­бі­цид Кве­ле­ксТМ з ін­но­ва­цій­ною ді­ю­чою ре­чо­ви­ною га­ла­у­кси­фен­ме­тил. Це взі­рець ефе­ктив­но­го кон­тро­лю ши­ро­ко­го спе­ктру дво­сім’ядоль­них бур’янів у по­сі­вах зер­но­вих куль­тур. Кве­ле­ксТМ має низ­ку пе­ре­ваг: це ду­же гар­не ан­ти­ре­зи­стен­тне рі­ше­н­ня про­ти бур’янів, що мі­стить у сво­є­му скла­ді ан­ти­дот та від­зна­ча­є­ться ду­же м’якою ді­єю на куль­ту­ру. Ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли йо­го в нор­мі 50–60 г/га (до­да­ю­чи ПАР Ві­волт® ) во­се­ни, а та­кож на­при­кін­ці фа­зи ку­ще­н­ня. Пре­па­рат чу­до­во по­ка­зав се­бе на­віть на пе­ре­ро­слих бур’янах, зокре­ма на під­ма­рен­ни­ку чі­пко­му, та­ла­ба­ні по­льо­во­му, ру­тці лі­кар­ській, ло­бо­ді бі­лій то­що. Та­кож гер­бі­цид є ефе­ктив­ним про­ти па­да­ли­ці со­ня­шни­ку, стій­ко­го до три­бе­ну­рон — ме­ти­лу. Гер­бі­цид Кве­ле­ксТМ до­по­міг нам ефе­ктив­но про­кон­тро­лю­ва­ти про­блем­ні дво­доль­ні бур’яни у по­сі­вах пше­ни­ці та збе­рег­ти по­тен­ці­ал уро­жаю, по­при скла­дні по­го­дні умо­ви.

А но­вий гер­бі­цид Сла­шТМ, що при­зна­че­ний для ве­сня­но­го за­сто­су­ва­н­ня у по­сі­вах рі­па­ку, ми на­віть не ви­про­бо­ву­ва­ли, а від­ра­зу по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, бо в ньо­му мі­сти­ться та са­ма ін­но­ва­цій­на ді­ю­ча ре­чо­ви­на, що і у Кве­ле­ксТМ — га­ла­у­кси­фен-ме­тил. Ре­зуль­тат був про­сто вра­жа­ю­чий, ми ду­же за­до­во­ле­ні. За­сто­со­ву­ва­ли в нор­мі 0,8 л/га в ба­ко­вій су­мі­ші з фун­гі­ци­да­ми — і Сла­шТМ спра­цю­вав без­до­ган­но, не­зва­жа­ю­чи на те що вно­чі бу­ли при­мо­роз­ки. Він впли­нув і на пе­ре­ро­слий під­ма­рен­ник, а та­кож за­без­пе­чив які­сний кон­троль ін­ших бур’янів.

Мо­жу ска­за­ти так: про­ду­кти ефе­ктив­ні , і ми до­ві­ря­є­мо дум­ці фа­хів­ців Corteva ціл­ком і пов­ні­стю. Це но­ва ком­па­нія, але в її порт­фе­лі — ві­до­мі та які­сні пре­па­ра­ти для ви­рі­ше­н­ня основ­них про­блем. І стиль ро­бо­ти нам до впо­до­би, адже це справ­жня спів­пра­ця, пар­тнер­ство. Ко­ли ви­ни­ка­ють якісь пи­та­н­ня, ми зав­жди мо­же­мо звер­ну­ти­ся до пред­став­ни­ка ком­па­нії у на­шо­му ре­гіо­ні Ми­ко­ли Крав­чен­ка. І ми впев­не­ні, що зав­жди отри­ма­є­мо до­бру по­ра­ду та ква­лі­фі­ко­ва­ну ре­ко­мен­да­цію.

Біль­ше на www.corteva.com.ua Copyright © 2019 Corteva. Всі пра­ва за­хи­ще­но ™ ® Тор­го­ві мар­ки Corteva Agriscienc­e, Dow AgroScienc­es, DuPont, Pioneer чи їх афі­лі­йо­ва­них стру­ктур або від­по­від­них вла­сни­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.