Ди­ре­ктор ПП «ЛУБНИМАШ» Юрій Пле­скач: «На­ші за­мов­ни­ки оби­ра­ють опти­маль­не спів­від­но­ше­н­ня ці­ни та яко­сті!»

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ігор Пав­люк

Про­від­ний ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня ком­па­нія «ЛУБНИМАШ» ста­біль­но бе­ре участь у най­біль­шій сві­то­вій ви­став­ці Agritehnic­a впро­довж остан­ніх двох де­ся­ти­літь. За цей час під­при­єм­ство на­бу­ло со­лі­дно­го ав­то­ри­те­ту на іно­зем­них рин­ках, що ви­яв­ля­є­ться у низ­ці ре­а­лі­зо­ва­них кру­пних кон­тра­ктів.

Про­ду­кція «ЛУБНИМАШ» екс­пор­ту­є­ться до ба­га­тьох кра­їн сві­ту, в то­му чи­слі до Фран­ції та Бель­гії. То­му не див­но, що стенд ком­па­нії ви­кли­кав під­ви­ще­ну за­ці­кав­ле­ність по­тен­цій­них клі­єн­тів і на Agritehnic­a-2019. «Втім, я не ска­жу, що ми бе­ре­мо участь у Agritehnic­a ли­ше з ме­тою по­шу­ку но­вих за­мов­лень за кор­до­ном. Ці­ка­во, що в Укра­ї­ні нам із ке­рів­ни­ка­ми ве­ли­ких ком­па­ній вда­є­ться зна­йти час, аби зу­стрі­ти­ся й обго­во­ри­ти май­бу­тню спів­пра­цю. Тут, у Ган­но­ве­рі, во­ни обов’яз­ко­во за­хо­дять до нас, щоб по­спіл­ку­ва­ти­ся у дру­жньо­му се­ре­до­ви­щі», — із усмі­шкою ствер­джує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПП «ЛУБНИМАШ» Юрій Пле­скач.

Юрій Ми­хай­ло­вич го­стин­но за­про­шує до стен­ду, де ви­дно ілю­стра­ції ре­а­лі­зо­ва­них ве­ли­ких про­є­ктів та су­ча­сної про­ду­кції, яку ви­пу­скає за­вод. Від­ра­зу ж не стри­му­є­мо­ся і ста­ви­мо пря­ме за­пи­та­н­ня: «Чо­му єв­ро­пей­ські за­мов­ни­ки оби­ра­ють не все­сві­тньо­ві­до­мі роз­кру­че­ні брен­ди, а про­ду­кцію укра­їн­сько­го під­при­єм­ства?»

«Усе про­сто. Ми про­по­ну­є­мо на­шим клі­єн­там са­ме те, що їм по­трі­бно, при­чо­му за від­чу­тно мен­ші гро­ші. Єв­ро­пей­ський за­мов­ник хо­че отри­ма­ти не про­сто си­ло­си чи транс­пор­те­ри, а ком­пле­ксну по­слу­гу із усі­ма не­об­хі­дни­ми роз­ра­хун­ка­ми та ре­ко­мен­да­ці­я­ми. Ми це ро­би­мо най­кра­щим чи­ном, за­без­пе­чу­ю­чи ви­со­ку на­дій­ність обла­дна­н­ня, тоб­то про­по­ну­є­мо опти­маль­не спів­від­но­ше­н­ня між ці­ною та які­стю», - по­яснює Юрій Пле­скач.

Це до­дає акту­аль­но­сті, оскіль­ки про­ду­кція ПП «ЛУБНИМАШ» сер­ти­фі­ко­ва­на за най­ви­щи­ми між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми. До то­го ж ком­па­нія має хо­ро­шу ре­пу­та­цію за ба­га­то ро­ків ро­бо­ти, екс­пор­ту­ю­чи свою про­ду­кцію. Від­по­від­но, за­хі­дні за­мов­ни­ки ра­ху­ють вла­сні гро­ші й за­люб­ки вда­ю­ться до по­слуг укра­їн­сько­го під­при­єм­ства. «Хо­ча, як я вже ка­зав, ми не ста­ви­мо со­бі за ме­ту зна­йти яко­мо­га біль­ше клі­єн­тів у Ган­но­ве­рі, во­ни са­мі до нас ідуть. Ось пе­ред ва­ми бу­ли лю­ди із Па­ки­ста­ну, Ли­тви, Ні­меч­чи­ни…, — пе­ре­ра­хо­вує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПП «ЛУБНИМАШ». — Ми — мі­сце­вий укра­їн­ський ви­ро­бник, тут жи­ве­мо й чі­тко усві­дом­лю­є­мо по­тре­би на­ших за­мов­ни­ків. На­ша ком­па­нія ні­ко­ли не ли­шає клі­єн­та один на один із про­бле­мою, на­ма­га­є­мо­ся ви­рі­шу­ва­ти її ра­зом. Сьо­го­дні ми ви­йшли на те, що до на­шої про­ду­кції, як ро­бо­ти в ці­ло­му, мі­ні­мум пре­тен­зій», — ствер­джує Юрій Ми­хай­ло­вич. За йо­го сло­ва­ми, го­лов­ну ува­гу під­при­єм­ство звер­тає са­ме на ві­тчи­зня­ний ри­нок.

Ни­ні близь­ко 50% про­да­жу про­ду­кції під­при­єм­ства на­ле­жить си­ло­сам для збе­рі­га­н­ня зер­на. На дру­го­му мі­сці — зер­но­су­шиль­не обла­дна­н­ня, у но­мен­кла­ту­рі яко­го остан­ні­ми ро­ка­ми спо­сте­рі­га­є­ться справ­де­шній те­хно­ло­гі­чний про­рив. Це — ціл­ко­ви­то ав­то­ма­ти­зо­ва­ні су­шар­ки рі­зних ти­пів, спро­мо­жні пра­цю­ва­ти на усіх до­сту­пних ви­дах па­ли­ва. При цьо­му це обла­дна­н­ня де­мон­струє ре­аль­ну, а не де­кла­ра­тив­ну про­ду­ктив­ність ро­бо­ти.

Ще один ва­жли­вий се­гмент про­ду­кції ПП «ЛУБНИМАШ» — транс­порт­не обла­дна­н­ня. Осо­бли­вою по­пу­ляр­ні­стю, за сло­ва­ми на­шо­го спів­ро­змов­ни­ка, ко­ри­сту­ю­ться лан­цю­го­ві транс­пор­те­ри.

«У кон­стру­ктор­сько­му від­ді­лі на­шої ком­па­нії пра­цює до 30 спе­ці­а­лі­стів. Це кро­пі­тка на­у­ко­во-ви­про­бу­валь­на ро­бо­та, яка пе­ред­ба­чає вра­ху­ва­н­ня по­ба­жань клі­єн­тів, орі­єн­та­цію на су­ча­сні тен­ден­ції у сві­то­во­му ма­ши­но­бу­ду­ван­ні… Ми пра­цю­є­мо не на сьо­го­дні-зав­тра, а з при­ці­лом на де­ся­тки ро­ків впе­ред. Ва­жли­во, що па­ра­лель­но із ви­пу­ском но­вих зраз­ків про­ду­кції на­ша ком­па­нія на­ла­го­джує на­ле­жний сер­ві­сний су­про­від. Для на­ших клі­єн­тів акту­аль­ною є під­трим­ка з бо­ку ви­ро­бни­ка: від роз­роб­ки про­є­кту до за­пу­ску в екс­плу­а­та­цію та по­стій­ної кон­суль­та­тив­ної під­трим­ки», — на­го­ло­шує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ПП «ЛУБНИМАШ» Юрій Пле­скач.

Ми ж чер­го­вий раз кон­ста­ту­є­мо, що по­зи­тив­ний імідж ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки зро­стає з ко­жним ро­ком. І в цьо­му ве­ли­ка за­слу­га про­від­но­го під­при­єм­ства еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня — ПП «ЛУБНИМАШ».

Юрій Пле­скач, ди­ре­ктор ПП «ЛУБНИМАШ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.