HEXAGON: уні­вер­саль­ний ISOBUS-тер­мі­нал

Укра­їн­ські агра­рії актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють ба­га­то­фун­кціо­наль­ні тер­мі­на­ли, що пра­цю­ють з су­пу­тни­ка­ми GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILLEO.

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ва­силь На­різ

Бу­ти лі­де­ром рин­ку впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гій «то­чно­го зем­ле­роб­ства» і про­по­ну­ва­ти ви­со­ко­ефе­ктив­ні рі­ше­н­ня для фер­ме­рів і агро­хол­дин­гів — та­ка стра­те­гія у ве­ден­ні бі­зне­су ком­па­нії «Френдт». Ком­па­нія успі­шно ре­а­лі­зує низ­ку су­ча­сних ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних про­є­ктів, по­єд­ну­ю­чи еле­мен­ти то­чно­го зем­ле­роб­ства, те­хно­ло­гії IoT1, M2M2, ML3 та BigData4. Зокре­ма, ви­ко­ри­сто­вує ком­плекс рі­шень для ав­то­ма­ти­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ських те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій (у ро­слин­ни­цтві та ово­чів­ни­цтві) від HEXAGON. За ко­ро­ткий про­мі­жок ча­су, ця до­сить ві­до­ма в сві­ті тор­го­ва мар­ка до­бре се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ла як се­ред ма­лень­ких го­спо­дарств, так і про­від­них агро­хол­дин­гів Укра­ї­ни. Не­ви­пад­ко­во ми зу­стрі­ли на Agritechni­ca-2019 бі­ля стен­ду HEXAGON Ві­та­лія Еду­ар­до­ви­ча Шу­бе­ран­сько­го, за­снов­ни­ка та ди­ре­кто­ра ком­па­нії «Френдт» . Ві­та­лій Шу­бе­ран­ський роз­по­вів нам про акту­аль­ні для укра­їн­сько­го рин­ку рі­ше­н­ня, що вже ста­ли ві­до­ми­ми се­ред ві­тчи­зня­них сіль­го­спви­ро­бни­ків.

На стен­ді бу­ли пред­став­ле­ні по­льо­ві смарт-тер­мі­на­ли — HEXAGON Ті75 та HEXAGON Ті5. На­ві­га­цій­ний тер­мі­нал HEXAGON Ті7, хоч і має весь фун­кціо­нал для па­ра­лель­но­го во­ді­н­ня, але не є зви­чай­ним кур­со­вка­зів­ни­ком — це пов­но­цін­ний по­льо­вий су­пер­ком­пʼю­тер, що при­хо­вує в со­бі ши­ро­кий фун­кціо­нал: ав­то­пі­лот, ав­то­ма­ти­чне управ­лі­н­ня нор­мою ви­ли­ву з ав­то­ма­ти­чним по­се­кцій­ним від­клю­че­н­ням на пе­ре­крит­ті, одно­ча­сне ав­то­ма­ти­чне до­зу­ва­н­ня де­кіль­кох су­хих та рід­ких до­брив, вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив роз­ки­да­чем з ав­то­ма­ти­чною змі­ною нор­ми по за­зда­ле­гідь ство­ре­ній кар­ті, від­обра­же­н­ня рів­но­мір­но­сті ви­сі­ву по ко­жно­му со­шни­ку, ди­фе­рен­ці­йо­ва­ний по­сів, мо­жли­вість обмі­ру по­ля та ав­то­ма­ти­чний обмін да­ни­ми по мо­біль­но­му зв’яз­ку з без­ліч­чю фун­кцій для ана­лі­ти­ки та кон­тро­лю. Якщо го­во­ри­ти про ха­ра­кте­ри­сти­ки мо­ні­то­ру, то він має на­сту­пну пе­ре­ві­ре­ну в Укра­ї­ні то­чність: на без­ко­штов­них си­гна­лах — ± 15 см; з пла­тним си­гна­лом TerraStar C — ±4 см; і, зві­сно, най­то­чні­ший си­гнал RTK — ±2 см (пра­цює як від окре­мої RTK-стан­ції, так і в RTK-ме­ре­жі). Так як фі­ло­со­фія HEXAGON — від­кри­тість, то все

обла­дна­н­ня ком­па­нії лег­ко ін­те­гру­є­ться з вже існу­ю­чим обла­дна­н­ням усіх ві­до­мих ви­ро­бни­ків: Trimble, Raven, John Deere, CASE, New Holland, CLAAS та ін. Мо­ні­тор має ве­ли­кий сен­сор­ний екран з ді­а­го­на­л­лю 18 см (7 дюй­мів); сту­пінь за­хи­сту — ІР67. Алю­мі­ні­є­вий ан­ти­ван­даль­ний кор­пус ма­кси­маль­но за­хи­ще­ний від по­тра­пля­н­ня пи­лу та во­ло­ги (мо­жли­ве на­віть ко­ро­тко­ча­сне за­ну­ре­н­ня у во­ду на

гли­би­ну до 1м!). Одно­ча­сне ви­ко­ри­ста­н­ня до 18-20 су­пу­тни­ків за­без­пе­чує ста­біль­ну ро­бо­ту по­ряд з лі­со­по­сад­ка­ми, ви­со­ко­воль­тни­ми лі­ні­я­ми, в ярах та до­ли­нах.

HEXAGON Ті5 — най­кра­щий на рин­ку Укра­ї­ни за ре­зуль­та­та­ми ба­га­тьох зма­гань (МХП, ІМК, Кер­нел, Ні­бу­лон та ін.) зав­дя­ки то­му, що пра­цює зі су­пу­тни­ка­ми GPS та GLONASS одно­ча­сно. Зав­дя­ки цьо­му су­пу­тни­ки не

зни­ка­ють у мо­ні­то­рах тра­кто­рів, си­гнал за­ли­ша­є­ться ста­біль­ним і по­льо­ві агре­га­ти впев­не­но пра­цю­ють з ним. Те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки схо­жі з HEXAGON Ті 7, але пра­цює тіль­ки на без­ко­штов­но­му си­гна­лі — ± 15 см, або під­клю­ча­є­ться до існу­ю­чих GNSS-при­йма­чів усіх ви­ро­бни­ків, на­при­клад John Deere, CASE, New Holland, Fendt та ін.

Но­вин­ки від HEXAGON пред­ста­вив Оле­ксій Со­кур, те­ри­то­рі­аль­ний пред­став­ник HEXAGON у Схі­дній Єв­ро­пі. Він пре­зен­ту­вав хмар­ний веб­сер­вер AgrOn, що до­по­ма­гає про­во­ди­ти пла­ну­ва­н­ня і опти­мі­за­цію ви­ро­бни­чих про­це­сів, ло­гі­сти­ку, мо­ні­то­ринг ма­шин та опе­ра­то­рів, що до­зво­ляє збіль­ши­ти ефе­ктив­ність ве­де­н­ня всьо­го ви­ро­бни­чо­го про­це­су та зеко­но­ми­ти зна­чні ре­сур­си. Осо­бли­ві­стю є те, що AgrOn ви­ко­ри­сто­вує роз­ши­ре­ні ко­му­ні­ка­цій­ні фун­кції, пе­ре­да­ю­чи да­ні з одні­єї ма­ши­ни на ін­шу че­рез Wi-Fi; має екс­клю­зив­не ви­ко­ри­ста­н­ня аксе­су­а­рів для іден­ти­фі­ка­ції ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів для роз­пі­зна­ва­н­ня транс­порт­них оди­ниць та ав­то­ма­ти­чний за­пис да­них на дис­плеї HEXAGON Ti5 та Ti7.

Ін­ша но­вин­ка на Agritechni­ca-2019 — по­льо­вий смарт­тер­мі­нал HEXAGON Ті10, який має ISOBUS–екран, мо­же бу­ти ада­пто­ва­ний до ISOBUSсу­мі­сних агре­га­тів, що вже ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться агра­рі­я­ми (Pцttinger, Horsch, Vдderstad,

Kuhn, Lemken). Цей мо­ні­тор ста­не до­сту­пним для за­мов­лень в Укра­ї­ні з 2020 ро­ку.

Се­ред від­ві­ду­ва­чів стен­ду HEXAGON ми зу­стрі­ли як пред­став­ни­ка одно­го з най­біль­ших агро­хол­дин­гів, так і вла­сник ін­но­ва­цій­но­го го­спо­дар­ства. Ан­дрій Ки­я­нен­ко, ке­рів­ник на­прям­ку впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій МХП роз­по­вів, що на стен­ді HEXAGON йо­му спо­до­бав­ся но­вий мо­ні­тор Ті10 з ISOBUS– екра­ном. Він під­кре­слив, що по­ді­бні рі­ше­н­ня ці­кав­лять «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт», і ком­па­нія бу­де ви­про­бо­ву­ва­ти цей мо­ні­тор на вла­сних по­ту­жно­стях. Пав­ло Пу­шкар, пред­став­ник ПП «Ві­кто­рія» (Він­нич­чи­на), по­ві­до­мив, що го­спо­дар­ство має в обро­бі­тку по­над 1000 ге­кта­рів і одним з пер­ших в обла­сті по­ча­ло за­сто­со­ву­ва­ти рі­ше­н­ня з то­чно­го зем­ле­роб­ства, зокре­ма обла­дна­н­ня від HEXAGON. Ни­ні вся сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка на під­при­єм­стві пра­цює з то­чні­стю ±2 см в RTK-ме­ре­жі FrendtRTK, всі по­льо­ві те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції (обро­бі­ток ґрун­ту, вне­се­н­ня до­брив, по­сів, об­при­ску­ва­н­ня, збір вро­жаю) ви­ко­ну­ю­ться пов­ні­стю в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі, що до­зво­ляє мі­ні­мі­зу­ва­ти вплив люд­сько­го фа­кто­ру, до­сяг­ти ма­кси­маль­ної яко­сті ви­ко­на­н­ня ро­біт і в ре­зуль­та­ті — отри­му­ва­ти ре­кор­дні вро­жаї за мі­ні­маль­них ви­трат. Від­по­від­но, го­спо­дар­ство і на­да­лі впро­ва­джу­ва­ти­ме всі но­ві рі­ше­н­ня від HEXAGON.

Оле­ксій Со­кур, те­ри­то­рі­аль­ний пред­став­ник ком­па­нії «HEXAGON»

Ан­дрій Ки­я­нен­ко, ке­рів­ник від­ді­лу впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій в ком­па­нії «МХП»

Ві­та­лій Шу­бе­ран­ський, за­снов­ник ТОВ «ФРЕНДТ»

Пав­ло Пу­шкар, пред­став­ник ПП «Ві­кто­рія» (Він­нич­чи­на)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.