Іван Тра­кслер

Ди­ре­ктор біо­га­зо­вих про­є­ктів хол­дин­гу «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» (МХП)

Agrobusiness Segodni - - Інфраструк­тура ринку -

— МХП — мі­жна­ро­дна аграр­на ком­па­нія № 1 в Укра­ї­ні з ви­ро­бни­цтва м’яса пти­ці. У стру­кту­ру хол­дин­гу вхо­дить 5 пта­хо­фа­брик, 10 під­при­ємств ро­слин­ни­цько­го на­пря­му, три ком­бі­кор­мо­ві за­во­ди, два під­при­єм­ства з пе­ре­роб­ки м’яса пти­ці. У 2012 ро­ці ком­па­нія по­ста­ви­ла ме­ту: пе­ре­ро­бля­ти ма­кси­маль­ну кіль­кість від­хо­дів. Основ­на їх ча­сти­на — це ку­ря­чий по­слід. І ми по­бу­ду­ва­ли біо­га­зо­вий ком­плекс по­ту­жні­стю 5,5 МВт, який успі­шно екс­плу­а­ту­є­ться. Про­тя­гом 2012–2019 ро­ків на ньо­му бу­ло ути­лі­зо­ва­но 370 тис. т ку­ря­чо­го по­слі­ду, а та­кож там ми пе­ре­ро­бля­є­мо во­ду очи­сних спо­руд. Ви­ро­бля­є­мо біо­газ, зав­дя­ки яко­му за цей пе­рі­од бу­ло зге­не­ро­ва­но 240 млн кВт «зе­ле­ної» еле­ктро­енер­гії. У се­ре­дньо­му від то­го біо­га­зо­во­го ком­пле­ксу ма­є­мо 40–41 млн кВт енер­гії що­рі­чно. У 2017 ро­ці ми ви­рі­ши­ли ство­ри­ти ще один біо­га­зо­вий за­вод по­ту­жні­стю 24 МВт на ба­зі Він­ни­цької пта­хо­фа­бри­ки. Там утво­рю­є­ться ве­ли­ка кіль­кість ор­га­ні­чних від­хо­дів, то­му за­пла­ну­ва­ли два ком­пле­кси по 12 МВт. За­вод пе­ре­ро­бля

ти­ме що­до­би 460 т ку­ря­чо­го по­слі­ду і 60 т си­ло­су, та­кож до­да­ва­ти­ме­мо гній ВРХ. З цьо­го ви­ро­бля­ти­ме­мо що­до­бо­во

120 тис. м куб. біо­га­зу, і ге­не­ру­ва­ти­ме­мо з ньо­го 240 МВт еле­ктро­енер­гії. У цьо­му про­є­кті ми та­кож на 100% бу­де­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­пло­ву енер­гію, яка у ба­га­тьох ін­ших біо­га­зо­вих про­є­ктах про­па­дає, ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­мо її для на­ших те­хно­ло­гі­чних по­треб. Та­кож ви­вча­є­мо мо­жли­во­сті по­бі­чно­го ви­ро­бни­цтва на біо­га­зо­во­му ком­пле­ксі хо­ло­ду й те­хні­чно­го СО2. Ми вра­ху­ва­ли й по­ба­жа­н­ня мі­сце­вих гро­мад Він­нич­чи­ни що­до чи­сто­ти по­ві­тря і ло­гі­сти­ки пе­ре­ве­зе­н­ня від­хо­дів. По­бу­ду­ва­ли окре­му до­ро­гу, щоб не во­зи­ти по­слід із пта­хо­фа­бри­ки че­рез се­ла.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.