Ре­мі­ґі­ус Ла­пін­скас

Пре­зи­дент Все­сві­тньої бі­о­енер­ге­ти­чної асо­ці­а­ції

Agrobusiness Segodni - - Інфраструк­тура ринку -

— ООН і весь світ стур­бо­ва­ні гло­баль­ним по­те­плі­н­ням. Ми ма­є­мо роз­ви­ну­ти про­цес ви­ко­ри­ста­н­ня біо­ма­си. Во­на ві­ді­гра­ва­ти­ме основ­ну роль у бо­роть­бі зі змі­на­ми клі­ма­ту. Ду­же ва­жли­во пе­ре­йти з ви­ко­пних ви­дів па­ли­ва до від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії. Тре­ба ін­ве­сту­ва­ти у чи­сті те­хно­ло­гії, впро­ва­джу­ва­ти їх. На­ша ор­га­ні­за­ція — це 65 кра­їн. Я з Ли­тви, у нас 70% цен­траль­но­го опа­ле­н­ня дає біо­ма­са. На­сту­пно­го ро­ку ми пла­ну­є­мо під­ви­щи­ти цю ци­фру до 80– 85% і для цьо­го ре­кон­стру­ю­є­мо на­ші біо­ко­тель­ні. Ве­ли­че­зне за­бру­дне­н­ня атмо­сфе­ри ма­є­мо че­рез транс­порт. Ли­ше 3% ма­шин у сві­ті пра­цює на біо­па­ли­ві. А от у Бра­зи­лії вже 45% мо­тор­но­го па­ли­ва — це біо­е­та­нол, ви­ро­бле­ний із тро­сти­ни. В Укра­ї­ні що­рі­чно ви­ро­бля­є­ться де­ся­тки млн т со­ло­ми, ви мо­же­те її ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на ви­ро­бни­цтво ті­єї ж біо­енер­гії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.