Agrobusiness Segodni - - Еко­но­мі­чний ге­ктар -

то­го чи ін­шо­го на­прям­ку агро­бі­зне­су мо­жна взя­ти се­ре­дню ці­ну за 1 кг про­ду­кту, на­при­клад, під час екс­пор­ту, або ці­ну за го­ди­ну на­да­н­ня ро­біт і по­слуг (ді­агр. 1).

Най­більш до­хі­дним на­прям­ком цьо­го ро­ку є ви­ро­щу­ва­н­ня ро­слин та жи­вих тва­рин, де се­ре­дня екс­порт­на ці­на 1 кг про­ду­кту пе­ре­ви­щує $10. До­сить ви­гі­дним є роз­ви­ток хме­ляр­ства, а та­кож ви­ро­щу­ва­н­ня пря­них ро­слин, на які теж є по­пит.

Ефе­ктив­ною для вкла­да­н­ня ін­ве­сти­цій є пе­ре­роб­ка си­ро­ви­ни від ро­слин­ни­цтва та тва­рин­ни­цтва із рі­зним сту­пе­нем її пе­ре­ді­лу, ви­го­тов­ле­н­ня та асор­ти­мен­ту го­то­вої про­ду­кції (ді­агр. 2).

Так, до­сить ви­гі­дним є ви­ро­бни­цтво со­ків, екс­тра­ктів, яке за до­хі­дні­стю над­хо­джень від екс­пор­ту про­ду­кції пе­ре­ви­щує май­же у 10 ра­зів про­даж не­пе­ре­ро­бле­них пло­дів ягід та ово­чів. Тоб­то, най­біль­ша до­да­на вар­тість ни­ні ство­рю­є­ться в про­це­сі пе­ре­роб­ки аграр­ної про­ду­кції. Са­ме во­на ко­ри­сту­є­ться по­пи­том як на вну­трі­шньо­му, так і на зов­ні­шньо­му агро­про­до­воль­чо­му рин­ку.

Опти­маль­ний ви­бір для агро­ін­ве­сто­ра

Зе­ле­на енер­ге­ти­ка — но­вий тренд в агро­бі­зне­сі, який остан­ні­ми ро­ка­ми ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться. Ни­ні вже ре­а­лі­зо­ва­но біль­ше со­тні ін­ве­сти­цій­них рі­шень в сфе­рі со­ня­чної та ві­тро­вої енер­ге­ти­ки, по­бу­до­ва­но де­ся­тки біо­га­зо­вих стан­цій, ін­тен­сив­но ви­ро­бля­є­ться біо­па­ли­во у фор­мі бри­ке­тів та пе­ле­тів. Про­ду­кція за цим на­прям­ком є до­сить лі­кві­дною та по­стій­но зро­стає у вар­то­сті, на від­мі­ну від ана­ло­гі­чної в ро­слин­ни­цтві та тва­рин­ни­цтві, де спо­сте­рі­га­є­ться се­зон­не ко­ли­ва­н­ня цін.

По­рів­ня­но із ін­ши­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті еко­но­мі­чно при­ва­бли­вим є роз­ви­ток ри­бни­цтва та аква­куль­ту­ри, адже ця сфе­ра агро­бі­зне­су га­ран­тує ста­біль­ний по­пит на про­ду­кцію та від­су­тність ба­га­тьох про­блем, які при­та­ман­ні ін­шим на­прям­кам.

Се­ред ро­біт і по­слуг, які мо­жуть за­без­пе­чи­ти швид­ку оку­пність ін­ве­сти­цій, вар­то на­зва­ти ство­ре­н­ня ста­ціо­нар­них або пе­ре­сув­них ді­а­гно­сти­чних ла­бо­ра­то­рій із ана­лі­зу ґрун­ту на вміст по­жив­них ре­чо­вин, або ана­ло­гі­чних для ви

зна­че­н­ня яко­сті та без­пе­чно­сті про­ду­кції. Та­кож пев­ний ін­те­рес мо­же пред­став­ля­ти сер­віс із на­да­н­ня по­слуг зі збе­рі­га­н­ня та до­роб­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, адже на­яв­ні їх по­ту­жно­сті у ба­га­тьох під­при­єм­ствах сут­тє­во від­ста­ють від тем­пів збіль­ше­н­ня об­ся­гів її ви­ро­бни­цтва.

Орі­єн­тов­ний рей­тинг най­більш при­ва­бли­вих на­прям­ків агро­бі­зне­су для ін­ве­сти­цій, скла­де­ний за да­ни­ми екс­пер­тно­го ана­лі­зу аграр­но­го рин­ку, на­ве­де­но у та­бли­ці 3.

Не­об­хі­дно від­зна­чи­ти, що на­ве­де­ні по­ка­зни­ки очі­ку­ва­ної оку­пно­сті за рі­зни­ми на­прям­ка­ми вкла­де­н­ня ін­ве­сти­цій є орі­єн­тов­ни­ми та в ре­зуль­та­ті по­гли­бле­но­го ана­лі­зу мо­жуть бу­ти ско­ри­го­ва­ні з ура­ху­ва­н­ням усіх вну­трі­шніх та зов­ні­шніх фа­кто­рів рин­ко­во­го се­ре­до­ви­ща та еко­но­мі­чної кон’юн­кту­ри.

У будь- яко­му ви­пад­ку опти­маль­ний ви­бір для агро­ін­ве­сто­ра по­ля­гає у вра­ху­ван­ні всіх мо­жли­вих ва­рі­ан­тів та на­прям­ків, які сьо­го­дні є в аграр­но­му се­кто­рі, та ви­зна­чен­ні тих із них, що від­по­від­а­ють йо­го стра­те­гії роз­ви­тку та фі­нан­со­вим і ре­сур­сним мо­жли­во­стям.

Дже­ре­ло. Скла­де­но за да­ни­ми ана­лі­зу ін­фор­ма­ції ми­тної ста­ти­сти­ки

Ді­агр. 2. До­хі­дність рі­зних на­прям­ків агро­бі­зне­су для про­ду­ктів пе­ре­роб­ки в ро­слин­ни­цтві та тва­рин­ни­цтві (ці­на екс­пор­ту за 10 мі­ся­ців 2019 р.)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.