Ді­агр. 1. Роз­ви­ток біо­га­зо­вої га­лу­зі енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни

Agrobusiness Segodni - - Економічни­й гектар -

Та­бли­ця 2. Окре­мі агро­ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти ві­тчи­зня­них і за­ру­бі­жних ком­па­ній, які бу­ли вве­де­ні у 2019 ро­ці та пер­спе­кти­ви на май­бу­тнє

Ре­а­лі­зо­ва­ні ін­ве­сти­цій­ні рі­ше­н­ня у 2019 ро­ці

Бі­о­га­зо­ва уста­нов­ка на си­ро­вин­ній ба­зі цукро­вих за­во­дів ТзОВ «Юзе­фо-Ми­ко­ла­їв­ська АПК» еле­ктро­стан­ція по­ту­жні­стю 3,2 МВт. с. Ши­ро­ка Гре­бля, Ко­зя­тин­ський ра­йон Він­ни­цької обла­сті. Бі­о­га­зо­вий ком­плекс пра­цює на бу­ря­ко­во­му жо­мі та си­ло­сі з ви­ро­бни­цтвом еле­ктро­енер­гії.

Бі­о­га­зо­ва уста­нов­ка по­ту­жні­стю 5,5 МВт на си­ро­вин­ній ба­зі Но­во­мир­го­род­сько­го цукро­во­го за­во­ду, смт Ка­пі­та­нів­ка, Но­во­мир­го­род­ський ра­йон Кі­ро­во­град­ської обла­сті

Ні­ко­поль­ська со­ня­чна еле­ктро­стан­ція. Про­е­ктна по­ту­жність 240 МВт. По­кров­ська со­ня­чна еле­ктро­стан­ція. Про­е­ктна по­ту­жність 240 МВт. Роз­та­шу­ва­н­ня – Ні­ко­поль­ський ра­йон Дні­про­пе­тров­ської обла­сті

Зер­но­пе­ре­ро­бний ком­плекс-еле­ва­тор на 30 тис. тонн ком­па­нії «За­хід Агро­пром», Ко­сто­піль Рів­нен­ської обла­сті.

Оцін­ка пер­спе­ктив­них ін­ве­сти­цій на 2020 рік і на­сту­пні пе­рі­о­ди

Бу­дів­ни­цтво 4 за­во­дів з пе­ре­роб­ки лу­шпи­н­ня со­ня­шни­ка для ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії на під­при­єм­ствах гру­пи Kernel. Згі­дно з про­є­ктом по­ту­жність еле­ктро­ге­не­ру­ю­чих об’єктів на біо­ма­сі скла­де 47 МВт (ЄБРР прийняв рі­ше­н­ня у 2019 ро­ці про ви­ді­ле­н­ня кре­ди­ту на су­му 56 млн до­ла­рів США).

Ві­тро­парк - ві­тро­енер­ге­ти­ка, Жи­то­мир­ська область, Чу­днів­ський ра­йон, с. П'ятка.

Про­е­ктна по­ту­жність – 248,4 МВт пер­шої чер­ги. Про­е­ктна по­ту­жність – 138,0 МВт дру­гої чер­ги.

Бу­дів­ни­цтво со­ня­чної еле­ктро­стан­ції у Ки­їв­ській обла­сті (Чор­но­биль­ська зо­на від­чу­же­н­ня).

Про­е­ктна по­ту­жність – 1200 МВт пер­шої чер­ги. Про­е­ктна по­ту­жність – 150,0 МВт дру­гої чер­ги.

СЕС Оле­шків­ські Пі­ски, Хер­сон­ська область Про­е­ктна по­ту­жність – 1000 МВт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.