Пі­джив­ле­н­ня по лис­тку: му­дре рі­ше­н­ня чи гро­ші на ві­тер?

Agrobusiness Segodni - - У Номері -

Ще до­сі де­які агра­рії ма­ють сум­ні­ви що­до до­ціль­но­сті лис­тко­во­го пі­джив­ле­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур. Го­лов­ний ар­гу­мент тих, хто не ві­рить у лис­тко­ві пі­джив­ле­н­ня і до­три­му­є­ться тра­ди­цій­но­го під­хо­ду, зву­чить так: че­рез по­верх­ню ли­стя ні­що не мо­же про­ни­кну­ти все­ре­ди­ну ро­сли­ни. Але на­справ­ді це не так. Від­по­відь тим, хто не ві­рить у пі­джив­ле­н­ня по лис­тку

Чи ві­ри­те ви вла­сним очам, ко­ли ба­чи­те за­ги­бель бур’янів і во­дно­час при­гні­че­н­ня куль­тур­них ро­слин пі­сля обро­бок гер­бі­ци­да­ми по лис­тку? Та чи мо­жли­во при­пу­сти­ти, що че­рез не­ві­ру ви не обро­бля­є­те бур’яни гер­бі­ци­да­ми по лис­тку?

На­у­ко­во до­ве­де­но, що ре­чо­ви­ни гер­бі­ци­дів пі­сля обро­бок зна­хо­дять по всій ро­сли­ні та у її ко­ре­нях. Як же во­ни ту­ди по­тра­пля­ють?

Ті, хто го­во­рить, що ро­сли­на отри­мує все по­трі­бне че­рез ко­рі­н­ня, ма­ють ра­цію, але за низь­ких або ви­со­ких тем­пе­ра­тур фун­кція ко­ре­не­вої си­сте­ми май­же при­пи­ня­є­ться. Тож у цих умо­вах та­кож про­во­дять лис­тко­ві пі­джив­ле­н­ня, щоб під­три­ма­ти про­це­си фо­то­син­те­зу у лис­тку.

Сти­сло про фі­зіо­ло­гію ро­сли­ни

На по­верх­ні лис­тка є за­хи­сний шар епі­дер­мі­су — ку­ти­ку­ла, яка скла­да­є­ться з ку­ти­ку­ляр­них мем­бран. Уся по­верх­ня лис­тка — це ве­ли­ка ку­ти­ку­ляр­на мем­бра­на. В епі­дер­мі­сі є про­ди­хи, че­рез які від­бу­ва­є­ться га­зооб­мін та транспі­ра­ція, тоб­то про­цес ви­па­ро­ву­ва­н­ня во­ди з по­верх­ні ро­слин (че­рез про­ди­хи та ку­ти­ку­лу). Роз­мір про­ди­хів ви­мі­рю­ють у мі­кро­нах. Один мі­крон це 10− ме­тра.

Спе­ці­аль­ні клі­ти­ни від­кри­ва­ють та за­кри­ва­ють про­ди­хи. Вста­нов­ле­но, що на від­кри­ва­н­ня клі­тин і про­ди­хів впли­ва­ють ка­тіо­ни ка­лію, амо­нію та че­твер­тин­ний азот амі­нів й амі­дів. Ви­ко­ри­ста­н­ня цих ре­чо­вин у лис­тко­во­му піджив­лен­ні спри­яє про­ни­кнен­ню еле­мен­тів жив­ле­н­ня че­рез ку­ти­ку­лу.

На­при­клад, так по­тра­пляє у ро­сли­ни ком­по­нент гер­бі­ци­ду 2,4-Д. І так са­мо – шля­хом ди­фу­зії че­рез мем­бра­ну ку­ти­ку­ли – про­ни­ка­ють у ли­стя де­які ви­ди ор­га­ні­чних ре­чо­вин. За­сто­су­ва­н­ня по­верх­не­во-актив­них ре­чо­вин дає змо­гу під­ви­щи­ти швид­кість ди­фу­зії у 10 ра­зів. Гу­мі­но­ві ре­чо­ви­ни теж ма­ють вла­сти­во­сті по­верх­не­во-актив­них та мо­жуть про­ни­ка­ти у ли­стя.

Гу­ма­ти для жив­ле­н­ня по лис­тку

На рин­ку ши­ро­ко пред­став­ле­но гу­ма­ти рі­зно­го по­хо­дже­н­ня. Про­те вер­мі­ком­пост, про­дукт пе­ре­ро­бле­н­ня гною великої ро­га­тої ху­до­би чер­во­ни­ми ка­лі­фор­ній­ськи­ми черв’яка­ми, є най­ба­га­тшою за скла­дом си­ро­ви­ною для їх ви­ро­бни­цтва.

Гу­мі­плюс — ві­до­мі ком­пле­ксні гу­мі­но­ві до­бри­ва на осно­ві вер­мі­ком­по­сту, які за­сто­со­ву­ють для лис­тко­вих обро­бок, збе­рі­га­ють ба­гат­ство ці­єї си­ро­ви­ни, зокре­ма ко­ри­сну мі­кро­фло­ру, а ще фі­то­гор­мо­ни, ві­та­мі­ни, амі­но­ки­сло­ти, ма­кро- та мі­кро­еле­мен­ти.

Во­ни та­кож мі­стять іо­ни ка­лію, амо­нію, амін­ні гру­пи, що спри­я­ють від­кри­ван­ню про­ди­хів та про­ни­кнен­ню еле­мен­тів жив­ле­н­ня че­рез них у ли­стя.

Мі­кро­еле­мен­ти у до­бри­вах Гу­мі­сол зна­хо­дя­ться у фор­мі іден­ти­чній при­ро­дним ком­по­нен­там ро­слин та за роз­мі­ра­ми ся­га­ють на­но­ча­сток (10- м). Це га­ран­тує їхнє пов­не по­гли­на­н­ня ро­слин­ни­ми клі­ти­на­ми, не ви­кли­кає ефе­кту від­тор­гне­н­ня та не за­ли­шає ба­ла­сту в ґрун­ті.

До­да­тко­ва ви­го­да лис­тко­вих обро­бок

До­слі­дже­н­ня в Ін­сти­ту­ті ґрун­то­знав­ства та агро­хі­мії ім. О. Н. Со­ко­лов­сько­го за­свід­чи­ли мо­жли­во­сті ор­га­но-ада­птив­ної те­хно­ло­гії, зав­дя­ки якій мо­жна змен­ши­ти ви­тра­ти на агро­хі­мі­чні за­со­би на рівні — 30% че­рез за­мі­ну тра­ди­цій­но­го спосо­бу вне­се­н­ня до­брив на ком­бі­но­ва­ні лис­тко­ві пі­джив­ле­н­ня гу­мі­но­ви­ми до­бри­ва­ми Гу­мі­плюс.

Ефе­ктив­ність та зиск

Ко­ристь лис­тко­вих піджив­лень до­бри­ва­ми Гу­мі­плюс — без­за­пе­ре­чний факт. На­у­ка та успі­шний до­свід укра­їн­ських агра­рі­їв до­ве­ли, що отри­му­ва­ти по­над 2000 грн/га до­да­тко­во­го при­бу­тку за по­мір­них ви­трат на до­бри­ва Гу­мі­плюс ціл­ком ре­аль­но.

Ри­су­нок. Шля­хи про­ни­кне­н­ня по­жив­них ре­чо­вин за по­за­ко­ре­не­во­го пі­джив­ле­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.