Ста­біль­на се­ле­кція RAGT

Agrobusiness Segodni - - У Номері - Дми­тро Сі­рий

Під час по­льо­вої ви­став­ки «Би­тва Агро­ти­та­нів», що від­бу­ла­ся 3–4 ве­ре­сня на Ки­їв­щи­ні, пред­став­ни­ки ком­па­нії РАЖТ Се­менс Укра­ї­на роз­по­ві­ли про най­ви­три­ва­лі­ші здо­бу­тки се­ле­кції ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку та ози­мих зер­но­вих, які за­без­пе­чи­ли сут­тє­ву вро­жай­ність у цей не­про­стий рік

За­во­ди­ться дви­гун, від­кри­ва­є­ться бун­кер, по­хи­ла ка­ме­ра опу­ска­є­ться в ро­бо­че по­ло­же­н­ня, за­пу­ска­є­ться жни­вар­ка — ком­байн під по­гля­да­ми де­ся­тків сіль­го­спви­ро­бни­ків за­хо­дить у по­сі­ви ку­ку­ру­дзи. За ро­ки існу­ва­н­ня «Би­тви Агро­ти­та­нів» де­мон­стра­ція зби­раль­ної те­хні­ки ста­ла обов’яз­ко­вою ча­сти­ною по­льо­вої ви­став­ки. При цьо­му вже май­же тра­ди­ці­єю ста­ло те, що мо­жли­во­сті зби­ра­чів де­мон­стру­ють на гі­бри­дах ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку ком­па­нії RAGT Semences.

Той, що ви­три­мує хо­лод і по­су­ху

«Для де­мон­стра­ції зер­но­зби­раль­ної те­хні­ки на по­льо­вій ви­став­ці “Би­тва Агро­ти­та­нів” ми вже тре­тій рік по­спіль ви­сі­ва­є­мо гі­брид ку­ку­ру­дзи РЖТ Лі­пеккс (ФАО 290) на пло­щі 4–5 га, — го­во­рить ме­не­джер з мар­ке­тин­гу

Оле­ксандр Ко­бець, ме­не­джер з мар­ке­тин­гу «РАЖТ Се­менс Укра­ї­на»

“РАЖТ Се­менс Укра­ї­на” Оле­ксандр Ко­бець. — Щороку цей гі­брид, по­при по­го­дні не­га­ра­зди, за­без­пе­чує до­сить ви­со­ку вро­жай­ність. Так, на­при­клад, 2019го ми отри­ма­ли уро­жай­ність 135 ц/га, при то­му, що за все лі­то на це по­ле ви­па­ло ли­ше 6 мм опа­дів». Гі­брид має не­по­га­ний ви

гляд і за­раз: по­ту­жні ро­сли­ни, ка­чан озер­не­ний май­же до кін­ця.

«За ви­став­ко­ві дні під­хо­ди­ло ду­же ба­га­то на­ших пар­тне­рів з одна­ко­вим за­пи­та­н­ням: “Скіль­ки ра­зів ви по­ли­ва­ли цю ку­ку­ру­дзу? (йде­ться про гі­бри­ди РЖТ Лі­пеккс)”, — усмі­ха­є­ться Оле­ксандр Ко­бець. — На­справ­ді ми ні­чо­го не ро­би­ли. Всі 60 пред­став­ле­них тут гі­бри­дів ви­сі­ва­ли в один день, на одна­ко­во­му агро­фо­ні та ви­ро­щу­ва­ли за одна­ко­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми жив­ле­н­ня та за­хи­сту. Сво­є­му до­бро­му ви­гля­ду РЖТ Лі­пеккс зав­дя­чує силь­ній ге­не­ти­ці H2O StressLess, а та­кож пра­виль­ній гу­сто­ті: ми не ре­ко­мен­ду­є­мо за­гу­щу­ва­ти на­ші гі­бри­ди».

Ге­не­ти­ка H2O StressLess — це ку­ку­ру­дза, що ма­кси­маль­но ада­пто­ва­на до ви­ро­щу­ва­н­ня в умо­вах де­фі­ци­ту во­ло­ги. Ці ро­сли­ни ра­но фор­му­ють по­ту­жну ко­ре­не­ву си­сте­му, яка ін­тен­сив­но по­гли­нає во­ло­гу з ґрун­ту, а та­кож ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють во­ду, зав­дя­ки чо­му зда­тні фор­му­ва­ти ви­со­ку вро­жай­ність в умо­вах по­су­хи. Гру­па H2O StressLess на­ле­жить до тих гі­бри­дів, які до­бре ви­три­му­ють не­спри­я­тли­ві умо­ви ви­ро­щу­ва­н­ня, але чуй­но від­гу­ку­ю­ться на опти­маль­ні. За­га­лом май­же по­ло­ви­на лі­ній­ки ку­ку­ру­дзи Ragt Semences мі­стить ге­не­ти­чний код H2O StressLess. Та най­по­мі­тні­шим пред­став­ни­ком є РЖТ Лі­пеккс.

«РЖТ Лі­пеккс має ФАО 290, то­му він всти­гає прой­ти вра­зли­ві пе­рі­о­ди цві­ті­н­ня до на­ста­н­ня ви­со­ких тем­пе­ра­тур, — роз­по­від­ає ме­не­джер із мар­ке­тин­гу. — РЖТ Лі­пеккс має ду­же ви­со­ку хо­ло­до­стій­кість і стрім­кий стар­то­вий ріст, зав­дя­ки цьо­му він не­по­га­но пе­ре­ніс похо­ло­да­н­ня в трав­ні. Гі­брид має стій­кість до по­су­хи й фор­мує по­ту­жну ко­ре­не­ву си­сте­му. Цьо­го­річ це да­ло йо­му мо­жли­вість до­бре прой­ти ета­пи за­пи­ле­н­ня, фор­му­ва­н­ня та на­ли­ву зер­на. І сьо­го­дні ви ба­чи­те: на по­ча­ток ве­ре­сня по­сі­ви пе­ре­бу­ва­ють пра­кти­чно в іде­аль­но­му ста­ні».

РЖТ Лі­пеккс — гі­брид, при­да­тний для ін­тен­сив­ної те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, що фор­мує ка­ча­ни (16–18 ря­дів із 40–44 на­сі­ни­на­ми в ко­жно­му) із зу­бо­ви­дним на­сі­н­ням (ма­са 1000 на­сі­нин — 320–340 г) має ви­со­ку то­ле­ран­тність до фу­за­рі­о­зів сте­бла на по­ча­тку, а та­кож при­да­тний до ви­сі­ву за тем­пе­ра­ту­ри від 8 °С на гли­би­ні за­гор­та­н­ня.

На­сі­н­ня з олії

Один про­хід ку­ку­ру­дзя­ним по­сі­вом зро­бле­но. Те­пер ком­байн до­во­ди­ти­ме свої пе­ре­ва­ги на по­сі­ві РЖТ Волльф.

«Сьо­го­дні на ви­став­ці “Би­тва Агро­ти­та­нів” ми ма­є­мо то­вар­ний по­сів кла­си­чно­го гі­бри­да со­ня­шни­ку РЖТ Волльф для де­мон­стра­ції зби­раль­ної те­хні­ки, — за­зна­чає Оле­ксандр Ко­бець. — Для на­ших се­ле­кціо­не­рів він є зна­хід­кою: ви­со­кий по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті, істо­тний ви­хід олії, стій­кість до ви­ля­га­н­ня, то­ле­ран­тний до хво­роб, ста­біль­на вро­жай­ність — все це в одно­му гі­бри­ді».

Та по­чне­мо з клю­чо­вої вла­сти­во­сті. РЖТ Волльф — це ви­со­ко­вро­жай­ний гі­брид, за­без­пе­чує ду­же ви­со­кий ви­хід олії — до 56%. При цьо­му має ви­со­ку то­ле­ран­тність до фо­мо­пси­су, вер­ти­ци­льо­зу та ір­жі. За роз­мі­ра­ми РЖТ Волльф — ком­па­ктна ро­сли­на, що дає йо­му ви­со­ку стій­кість до ви­ля­га­н­ня. РЖТ Волльф ін­тен­сив­но стар­тує на­ве­сні та при цьо­му має ви­со­ку по­су­хо­стій­кість.

«У ран­ньо­сти­глій гру­пі РЖТ Волльф є одним з кра­щих гі­бри­дів на рин­ку, — на­го­ло­шує Оле­ксандр Ко­бець. — То­рік у Жа­шків­сько­му ра­йо­ні на Чер­ка­щи­ні на пло­щах по­над 1000 га він сфор­му­вав близь­ко 50 ц/га. Цьо­го­рі­чний по­сів на “Би­тві Агро­ти­та­нів” ви­гля­дає від­мін­но: ко­ши­ки пов­ні­стю за­пов­не­ні, на­ле­жний фі­то­са­ні­тар­ний стан ро­слин. Тож є при­чи­ни спо­ді­ва­ти­ся на ви­со­кий уро­жай».

Всу­пе­реч по­го­дним ви­кли­кам

Для ози­мої пше­ни­ці цей рік був осо­бли­во скла­дним: від­су­тність сні­го­во­го по­кри­ву, ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри взим­ку, при­мо­роз­ки, які по­шко­ди­ли то­чку ро­сту, зно­ву по­те­плі­н­ня, зно­ву похо­ло­да­н­ня — і все це на фо­ні силь­но­го де­фі­ци­ту во­ло­ги. Утім, те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, та ге­не­ти­ка Ragt Semences по­с­при­я­ли отри­ман­ню ви­со­кої вро­жай­но­сті в низ­ці го­спо­дарств.

Пор­тфель ози­мої пше­ни­ці «РАЖТ Се­менс Укра­ї­на» — це 8 сор­тів рі­зних груп сти­гло­сті: від уль­тра­ран­ніх до се­ре­дньо­пі­зніх, біль­шість із яких фор­мує зер­но гру­пи А — при­да­тне для ви­ро­бни­цтва бо­ро­шна та хлі­ба.

«Цьо­го ро­ку нас при­єм­но зди­ву­вав се­ре­дньо­сти­глий сорт Лі­нус, — звер­тає ува­гу ме­не­джер по ро­бо­ті з клю­чо­ви­ми клі­єн­та­ми “РАЖТ Се­менс Укра­ї­на” Ми­ко­ла

Хмар­ський. — Вна­слі­док ви­со­кої зи­мо­стій­ко­сті, то­ле­ран­тно­сті до хво­роб та до­брої по­су­хо­стій­ко­сті пра­кти­чно у всіх зо­нах ви­ро­щу­ва­н­ня (Лі­со­степ і По­ліс­ся) він дав ре­кор­дні вро­жаї».

Лі­нус має ви­со­ку стій­кість до ви­ля­га­н­ня, а та­кож від­зна­ча­є­ться ду­же силь­ним іму­ні­те­том до цер­ко­спо­ре­льо­зних ко­ре­не­вих гни­лей. Сорт пла­сти­чний до ґрун­тів та фор­мує зер­но кла­су А.

— Най­кра­щий ре­зуль­тат дав се­ре­дньо­пі­зній сорт РЖТ Ре­форм на то­вар­но­му по­сі­ві у Він­ни­цькій обла­сті. Як для та­ких скла­дних по­го­дних умов він дав над­зви­чай­но ви­со­ку вро­жай­ність — 106 ц/га».

РЖТ Ре­форм це сорт №1 у Ні­меч­чи­ні. Має над­зви­чай­но ви­со­кий по­тен­ці­ал уро­жай­но­сті, до­бру зи­мо­стій­кість та стій­кість до ви­ля­га­н­ня, ви­со­ку то­ле­ран­тність до хво­роб, осо­бли­во до бо­ро­шни­стої ро­си та фу­за­рі­о­зу ко­ло­са.

Мач­болл — но­вий, над­зви­чай­но по­су­хо­стій­кий, ви­со­ко­ін­тен­сив­ний сорт. Ста­біль­ність вро­жаю за­без­пе­че­но гу­сто­ко­ло­со­вим ти­пом фор­му­ва­н­ня вро­жаю та ви­со­ким ко­е­фі­ці­єн­том про­ду­ктив­но­го ку­ще­н­ня. Мач­болл — це сорт, який ство­ри­ли Ні­ме­цькі се­ле­кціо­не­ри для Схі­дної Єв­ро­пи, що успад­ку­вав ні­ме­цьку вро­жай­ність та че­ську зи­мо­стій­кість. Но­вин­ка на рин­ку Укра­ї­ни.

«Ragt Semences має ши­ро­ку лі­ній­ку сор­тів ози­мої пше­ни­ці, але, зви­чай­но, крім ге­не­ти­ки, по­трі­бна те­хно­ло­гія, ада­пто­ва­на до цих сор­тів. Та­кож обов’яз­ко­во слід ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти сор­ти, які по-рі­зно­му ре­а­гу­ють на стро­ки ви­сі­ву та є рі­зни­ми за гру­па­ми сти­гло­сті. Ми не зна­є­мо, що бу­де на­сту­пно­го ро­ку й на­скіль­ки швид­ко на­ста­не по­су­ха. Мо­же, во­ло­ги стане тіль­ки ран­нім сор­там, а, мо­же, ви­ста­чить на хо­ро­ший вро­жай се­ре­дньо­пі­зніх».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.