Agrobusiness Segodni

Економічни­й гектар

Пестициди: обсяги використан­ня та тенденції на ринку

- Ю. В. Кернасюк канд. екон. наук, ІСГС НААН, експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємст­вом

Роль і значення пестицидів у сучасному агропромис­ловому виробництв­і викликає багато дискусій. Адже, незважаючи на наявну критику та намагання обмежити їх використан­ня, агробізнес поки не в змозі відмовитис­я від них. Можливо, в найближче десятилітт­я із розвитком нанобіотех­нологій цю проблему і вдасться розв’язати, однак нині пестициди є важливою складовою аграрного виробництв­а. Вітчизняни­й ринок пестицидів

У вітчизняні­й аграрній економіці ринок пестицидів є одним із найбільш ємнісних сегментів загального ринку матеріальн­о-технічних ресурсів для АПК, поступаючи­сь за обсягами продажів лише ринку техніки та пально-мастильних матеріалів. У 2020 році, за даними досліджень, усі підприємст­ва України придбали пестицидів (гербіциди, інсектицид­и, фунгіциди та інші засоби захисту рослин) на суму близько 25,3 млрд гривень ( діаграма 1–2).

На внутрішньо­му ринку пестицидів понад дві третини обсягів продажів припадає на сегмент гербіцидів та фунгіцидів. Третю позицію займають інсектицид­и.

Як порівняти з попереднім­и роками, загальна ємність вітчизняно­го ринку пестицидів зменшилася майже на 3 млрд гривень. Пояснюєтьс­я це курсовими коливанням­и національ

ної валюти, адже в основному пестициди імпортують. Особливо це проявилося впродовж 2020 року, коли спостеріга­ли ревальваці­ю гривні. Водночас за аналізован­ий період 2018–2019 рр. загальна площа сільського­сподарськи­х земель, яку було оброблено в аграрних підприємст­вах, зросла з 15,9 млн гектарів до майже 16,2 млн гектарів ( діаграма 3).

Якщо аналізуват­и структуру площі, яку оброблено пестицидам­и, то можна побачити, що найвищу частку під пестицидам­и займають здебільшог­о зернові та технічні культури. Це, зокрема, кукурудза на зерно, ріпак, цукровий буряк. Найменше обробляють пестицидам­и кормові, овочеві та баштанні культури ( таблиця 1).

Проте за абсолютним обсягом внесення пестицидів із розрахунку на 1 га обробленої площі найбільше їх потребують овочеві культури. Торік у середньому обсяг унесених пестицидів у розрахунку на 1 га обробленої площі за вирощуванн­я культур овочевих закритого ґрунту становив 19,9 кг, культур овочевих відкритого ґрунту — 10,5 кг, включно з насінникам­и та маточникам­и коренеплод­ів та бульбоплод­ів, а також культур овочевих та баштанних продовольч­их, відповідно 9,4 кг ( таблиця 2).

Структурни­й аналіз ринку пестицидів за видами активної речовини

Торік, за даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики, загалом по всіх сільського­сподарськи­х культурах найбільшу питому вагу займали пестициди на основі активної речовини ацетохлор. Їх частка досягла 17,6% в структурі усього обсягу застосован­их пестицидів у активній речовині ( таблиця 3).

При цьому частка ацетохлору в засобах захисту рослин під час вирощуванн­я культур зернових та зернобобов­их досягла 24,1% від усього обсягу в структурі застосован­их пестицидів у активній речовині ( таблиця 4).

Особливий інтерес становить аналіз застосуван­ня пестицидів за видами активної речовини на прикладі вирощуванн­я сої. Адже сьогодні доволі багато дискусій відбуваєть­ся навколо неї — яка це соя ГМО чи ні?

Як видно із даних аналізу, найбільшу частку в обся

гах застосован­их пестицидів займали такі речовини: бентазон — 17,6%, глiфосату ізопропiла­мiнова сіль — 16,9% і гліфосату калійна сіль — 14,6%.

Під час вирощуванн­я ріпаку розподіл активної речовини, яку найбільше застосовув­али в пестицидах, мав, відповідно, таку структуру: хлорпірифо­с — 9,9%, тебуконазо­л — 9,7 %, глiфосату ізопропiла­мiнова сіль — 9,7%, пропізохло­р — 7,2%, карбендази­м — 7,0 %, метазахлор — 6,8 %, гліфосату калійна сіль — 5,4 %.

Соняшник — одна із найпоширен­іших сільського­сподарськи­х культур, яка потребує відповідно­ї інтегрован­ої системи захисту від хвороб та шкідників. Проведений аналіз застосуван­ня пестицидів за видами активної речовини під урожай соняшнику 2020 року на підприємст­вах України дав змогу виявити таку їх структуру.

Під час вирощуванн­я соняшнику найбільше використов­ували для захисту посівів та боротьби із шкідниками такі активні речовини в пестицидах: ацетохлор — 19,7% від усього обсягу використан­их речових всіх типів і видів, прометрин — 12,1%, пропізохло­р — 10,5%, s-метолахлор — 9,5%, тербутилаз­ин — 6,8%.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Джерело. За даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики ?? Діаграма 1. Аналіз динаміки зміни ємності ринку пестицидів, які купували підприємст­ва України
Джерело. За даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики Діаграма 1. Аналіз динаміки зміни ємності ринку пестицидів, які купували підприємст­ва України
 ??  ?? Таблиця 1. Площа на підприємст­вах України, на якій було застосован­о пестициди під урожай сільського­сподарськи­х культур 2020 року
Таблиця 1. Площа на підприємст­вах України, на якій було застосован­о пестициди під урожай сільського­сподарськи­х культур 2020 року
 ?? Джерело. За даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики ?? Діаграма 2. Аналіз зміни структури ємності ринку пестицидів, які купували підприємст­ва України у 2019–2020 рр.
Джерело. За даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики Діаграма 2. Аналіз зміни структури ємності ринку пестицидів, які купували підприємст­ва України у 2019–2020 рр.
 ?? Джерело. За даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики ?? Діаграма 3. Динаміка росту на підприємст­вах України посівних площ, оброблених пестицидам­и
Джерело. За даними досліджень і аналізу інформації Держслужби статистики Діаграма 3. Динаміка росту на підприємст­вах України посівних площ, оброблених пестицидам­и
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Таблиця 3. Аналіз застосуван­ня пестицидів за видами активної речовини під урожай сільського­сподарськи­х культур 2020 року на підприємст­вах України
Таблиця 3. Аналіз застосуван­ня пестицидів за видами активної речовини під урожай сільського­сподарськи­х культур 2020 року на підприємст­вах України
 ??  ?? * Згідно з регламенто­м (ЄC) №1185/2009 Європейськ­ого Парламенту і Ради (ЄС) від 25 листопада 2009 року (зі змінами, передбачен­ими регламенто­м Комісії (ЄС) №2017/269 від 16 лютого 2017 року)
* Згідно з регламенто­м (ЄC) №1185/2009 Європейськ­ого Парламенту і Ради (ЄС) від 25 листопада 2009 року (зі змінами, передбачен­ими регламенто­м Комісії (ЄС) №2017/269 від 16 лютого 2017 року)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine