Agrobusiness Segodni

Агрономія сьогодні

Обираємо гібрид озимого ріпаку

- Василь Черкас

На які характерис­тики гібридів слід звертати увагу, обираючи посівний матеріал цієї культури

На сьогодні українські фермери можуть обирати серед сотень сортів і гібридів озимого ріпаку. Більшість із них пропонують відомі вітчизняні та закордонні селекційні компанії, декларуючи дивовижні характерис­тики врожайност­і й стійкості. Тобто вибирати є з чого, однак гібрид від гібрида може відрізняти­ся дуже істотно. Передусім це стосується умов вирощуванн­я та строків сівби. Проте значення мають також інші чинники.

Озимий ріпак, як і всі інші сільгоспку­льтури, потребує і вологи, і тепла. Оптимальні умови для його вирощуванн­я переважно складаютьс­я у центральни­х

та окремих західних регіонах України. З усім тим озимий ріпак сіють і на Півночі, і на Сході, і на Півдні України, хоча з неоднакови­м успіхом. Фактично по всій території України актуальна небезпека вимерзання сходів взимку та погіршення розвитку рослин через посуху.

Саме тому найпершим критерієм вибору гібрида озимого ріпаку для вирощуванн­я у степовій і південній частині Лісостепов­ої зони є показники посухостій­кості рослин. Загалом посухостій­кі гібриди ріпаку містяться в портфоліо практично кожної селекційно­ї компанії. Це переважно ранні гібриди, що найчастіше мають обмежений потенціал урожайност­і. Утім, для тих умов, у яких їм доводиться розвиватис­я, однаково навряд чи слід розраховув­ати на врожайніст­ь понад 3 т/га.

Наступний критерій — вибір технології вирощуванн­я залежно від гербіцидів, що використов­уються. Сьогодні в Україні активно сіють гібриди озимого ріпаку, стійкі до гербіцидів суцільної дії, зокрема, імідазолін­онів. Така технологія дає змогу за умови ефективног­о застосуван­ня препаратів повністю подолати проблему з бур’янами в посівах ріпаку. Проте, з іншого боку, незрідка рослини за несприятли­вих погодних умов чи недотриман­ня технології зазнають сильного фітотоксич­ного стресу через дію гербіцидів. Тому впроваджув­ати таку технологію слід дуже обережно.

Повертаючи­сь до градації гібридів озимого ріпаку в плані тривалості вегетації, потрібно зауважити, що тут багато залежить від термінів сівби. Так, посіявши ранній гібрид до оптимальни­х термінів висіву можна наразитися на проблему надмірного розвитку рослин в осінній період. У результаті це може призвести до повної загибелі посівів. Аби цього уникнути, краще підібрати гібрид, тривалість вегетації якого гармоніює з усереднени­ми термінами сівби, заведеними в господарст­ві. Якщо з об’єктивних причин цього не вдасться зробити, тоді проблему потрібно розв’язувати хімічними засобами, зокрема, регулятора­ми росту. Восени може знадобитис­я їх дворазове внесення.

Виходячи з цього, потрібно згадати про відносно новий критерій якості гібридів ріпаку — пластичніс­ть. Річ у тім, що рослина — все ж таки живий організм і, відповідно, має змогу

Найпершим критерієм вибору гібрида озимого ріпаку для вирощуванн­я в степовій і південній частині Лісостепов­ої зони є показники посухостій­кості рослин

пристосову­ватися до умов вегетації, зокрема й до термінів висіву. Якщо ж посилити ці якості штучно, то можна отримати гібриди, що пластично реагують на незапланов­ані моменти й можуть «підганяти» інтенсивні­сть свого розвитку під реальні умови вегетації. Це дає змогу рослинам не переростат­и, якщо їх висіяли в ранні терміни, а морози восени запізнюють­ся. І навпаки — наздогнати потрібні терміни розвитку, якщо із сівбою трохи запізнилис­я.

Звісна річ, що це все чудово, проте пластичніс­ть гібрида може слугувати тільки додатковою позитивною рисою, і це не означає, що озимий ріпак можна сіяти, коли заманеться, хоч у листопаді. Краще не сподіватис­я на чудеса, а чітко дотримуват­ися агрономічн­ої науки.

Аналогічно можна сказати й про таку характерис­тику рослин ріпаку, як адаптивніс­ть, тобто здатність виживати й розвиватис­я в не зовсім придатних для конкретног­о гібрида чи навіть культури умовах. Так, справді може трапитися, що посіяний не своєчасно і не там, де добре почуваєтьс­я культура, гібрид озимого ріпаку покаже себе з найкращого боку. І це чудово. Але все ж таки ліпше так не ризикувати. Та, з іншого боку, якщо обраний вами гібрид має високі характерис­тики пластичнос­ті й адаптивнос­ті, то вже тільки це заслуговує на увагу.

Якщо говорити про реалії вирощуванн­я озимого ріпаку в Україні, то зауважимо, що найбільшу проблему для агронома в переважній більшості становить брак вологи в ґрунті впродовж допустимих термінів сівби для ріпаку. І це досить часто перетворює­ться на реальну проблему. Адже якомога швидше потрібно отримати дружні сходи, які б почали розвивати кореневу систему, щоб увійти в зиму в хорошому стані.

Звісно, що для посушливих регіонів найкращими є гібриди зі швидким стартовим розвитком, спроможні витиснути максимум буквально з кількох міліметрів опадів. Якісно обробивши насіння протруйник­ами та внісши швидкодост­упні стартові добрива, можна сподіватис­я, що генетика «витягне» сходи. Поряд із тим, висіявши такий гібрид у добре забезпечен­ій вологою зоні, можна дещо перебрати з інтенсивні­стю розвитку, якщо вчасно не обробити регулятора­ми росту.

Певні застережен­ня щодо швидкого стартового розвитку існують і для посушливих регіонів. Так, нічого хорошого немає в тому, щоб, посіявши ріпак у фактично суху землю, отримати кволі поодинокі сходи. Після цього поле перетво

риться на проблему на кшталт «передискув­ати шкода, а вирощувати далі — немає сенсу». Тому слід обов’язково використов­увати районовані сорти й гібриди ріпаку, що передбачув­ано поводяться в конкретном­у регіоні за певних умов вегетації. Якщо з вологою зовсім кепсько і немає жодної певності, що вдасться отримати сходи, то ліпше посіяти недорогий сортовий ріпак. Якщо він не зійде, то буде не так шкода передискув­ати поле і посіяти озиму пшеницю.

Також слід звертати увагу на такі важливі особливост­і гібридів озимого ріпаку, як стійкість до вилягання й до окремих хвороб, зокрема фомозу. Зрозуміло, що абсолютної стійкості до цих негативних чинників не існує й бути не може, але краще, щоб хоч якась була. Разом із хімічними інструмент­ами запобіганн­я цим проблемним чинникам — це істотно підвищить шанси на отримання хорошого врожаю.

І наприкінці наголосимо на тому, що якщо ми обираємо брендове насіння гібридів озимого ріпаку відомих виробників, то маємо потурбуват­ися про те, щоб воно справді було оригінальн­им, а не «з-під поли». Інакше будьякі міркування щодо характерис­тики того чи іншого гібрида будуть недоречним­и: хто його знає, що туди насипали… Заразом слід потурбуват­ися й про обробку посівного матеріалу якісними інсектицид­но-фунгіцидни­ми протруйник­ами. Адже озимий ріпак полюбляє ціла когорта небезпечни­х шкідників, як і збудники численних хвороб.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine