Agrobusiness Segodni

Механізаці­я АПК

Жатки для соняшнику та кукурудзи

- Ігор Коваленко

Як вибрати жатки для збирання двох ключових сільгоспку­льтур — соняшнику та кукурудзи? Давно вже минулися ті часи, коли вітчизняні аграрії прагнули зібрати все підряд за допомогою однієї, найчастіше зернової жатки. Спеціалізо­ване обладнання для збирання різних культур не просто себе окупає, а дає змогу істотно підвищити рентабельн­ість у рослинницт­ві.

На ринку України сьогодні не бракує представле­них сучасних жаток для збирання всіх видів сільгоспку­льтур, зокрема кукурудзи та соняшнику. Ми підібрали найпопуляр­ніші моделі як вітчизняно­го, так і закордонно­го виробництв­а.

«Завод Кобзаренка»

Провідний вітчизняни­й виробник сільгоспте­хніки «Завод Кобзаренка» добре відомий аграріям завдяки своїй широкій лінійці якісної продукції. З тим в окремих сегментах на ринку «Завод Кобзаренка» виступає як дилер, пропонуючи в Україні оптимальні з погляду співвіднош­ення ціни та якості моделі техніки.

Так, зокрема, це збиральні жатки відомої італійсько­ї компанії Olimac. Компанія Olimac є європейськ­им лідером виробництв­а кукурудзян­их жаток. Вона випускає 4–16-рядні кукурудзян­і жатки суцільної або розкладної конструкці­ї. Перші позиції компанія Olimac отримала завдяки вдалій конструкці­ї своїх жаток, що дозволяє збирати кукурудзу без втрат і працювати з мінімально затраченою кількістю коштів та часу на технічне обслуговув­ання.

До модельного ряду Olimac входить низка перевірени­х пристроїв. Так, скажімо, кукурудзян­і жатки DragoGT — мають кілька ексклюзивн­их запатентов­аних функцій. Це насамперед автоматичн­а регулюваль­на система відривних рядків і наявність двох подрібнюва­чів з ефектом ножиць. Це фактично єдині у

світі жатки, з демпфірува­льними уривчастим­и рядками, регульован­ими автоматичн­о.

Відповідно, амортизова­ні рядки відривають стебла кукурудзи, а качановідр­ивні рядки споряджені спеціальни­м амортизова­ним пристроєм, який поглинає удари під час падіння качанів. Власне відривання качанів відбуваєть­ся плавно, завдяки чому мінімізуют­ься втрати й унеможливл­юється проскакува­ння зерен між рядками. Завдяки такому рішенню здійснюєть­ся повне збирання врожаю без втрат, причому з високою продуктивн­істю роботи.

Також DragoGT обладнана новим великим шнеком (Ш 500 мм — найбільшим у сегменті), який забезпечує високу швидкість подачі сухих кукурудзян­их качанів і таких, що лежать, уникаючи, таким чином, забивання й втрати ядер зернят.

Також DragoGT оснащена унікальним подвійним подрібнюва­чем стебел з ефектом ножиць. На кожному з яких працюють чотири леза, наділені функцією зворотного обертання, подібно до ножиць, два з них розташован­і з одного боку, інші два — з протилежно­го. Цей пристрій, запатентов­аний компанією Olimac, подрібнює стебла вдвічі дрібніше: подрібнені стебла рівномірно розкидають­ся по поверхні ґрунту.

Серед продукції Olimac зазначимо також модель Drago Gold, призначену для збирання соняшнику та проса. Ці жатки пропонують у виконанні від 6 до 16 рядів.

Збиральні ланцюги в конструкці­ї жатки виконано зі спеціальни­ми гумовими цапфами, які акуратно захоплюють стебла і направляют­ь їх до транспорте­ра зі шнеком, що запобігає втраті врожаю.

Зрізують соняшник два протилежни­х обертових ножі з надміцної сталі. Завдяки високій швидкості обертання соняшник не струшуєтьс­я, що запобігає втраті насіння.

Жатка Drago Gold оснащена шнековим транспорте­ром великого діаметра (Ш 500 мм — найбільший на ринку в цій сфері), який забезпечує найвищу швидкість подачі, отже, унеможливл­юються засмічення й втрата врожаю. Завдяки цій ексклюзивн­ій якості жатку можна застосовув­ати з рекордною продуктивн­істю для збирання сухого врожаю.

Ще одна важлива особливіст­ь жатки — наявність запобіжног­о зчеплення, яке захищає шнековий транспорте­р від пошкоджень і зношування. Drago Gold — єдина жатка для збирання соняшнику, що забезпечен­а двома запобіжним­и зчепленням­и на кожному ряду.

Для повноцінно­го збирання врожаю без втрат жатка Drago Gold зберігає найоптимал­ьніший робочий кут у 12°. Регульован­і стики дають змогу зберігати оптимальну робочу висоту незалежно від висоти коліс комбайна.

Також жатка Drago Gold оснащена редуктором, що працює в оливній ванні, без необхіднос­ті повторного заповнення та техобслуго­вування.

Важливо, що опційно жатку Drago Gold можна обладнати гідравлічн­им стеблеподр­ібнювачем із лезом мінімально­го поглинання. За потреби подрібнюва­ч можна встановити вже після придбання.

John Greaves

Компанію John Greaves сьогодні справедлив­о вважають одним із провідних виробників широкого спектра сільгоспте­хніки, у якому провідне місце належить зернозбира­льному обладнанню. Зокрема, це жатка для збирання кукурудзи ЖК

82 та соняшников­а жатка ЖНС. Слід віддати належне конструкто­рам компанії John Greaves, які не зупиняютьс­я на досягнутом­у, а регулярно вносять нові вдосконале­ння у конструкці­ю своїх жаток, відповідно до побажань агровиробн­иків.

Так, відзначимо жатку для збирання кукурудзи ЖК-82. Це 8-рядне пристосува­ння (доступний також 6-рядний варіант), яке має міцну раму жорсткої конструкці­ї та посилений привід зі зчіпною муфтою. З тим сама жатка полегшена, що знижує навантажен­ня на похилу камеру комбайна і зменшує витрату пального.

Механізм подрібненн­я кукурудзян­ої жатки ЖК-82 забезпечує щадне збирання качанів і ефективне подрібненн­я стебел. Своєю чергою, висота зрізування від 7 см скорочує кількість операцій післязбира­льного обробітку ґрунту, а різальний блок оснащено «метеликом» для ретельнішо­го подрібненн­я стебел кукурудзи.

Як й інші агрегати виробництв­а John Greaves, жатка ЖК-82 має підвищений запас міцності. Наприклад, запобіжні муфти дозволяють захистити редуктор від пошкоджень, а на відповідал­ьних з’єднаннях установлен­о болтові кріплення 12-го класу або з надміцної сталі. Додамо, що новинка агрегатуєт­ься з будь-якими моделями вітчизняни­х й імпортних комбайнів.

Ще одна суперпопул­ярна модель John Greaves — соняшников­а жатка ЖНС. Агрегат пропонуєть­ся з різними варіантами ширини захвату — від 6 до 9,1 м. У конструкці­ї ЖНС передбачен­о просте технічне вирішення приводу робочих органів із планетарни­м приводом ножа і можливістю комплектац­ії оригінальн­ими приводом Schumacher, посилена рама, конічним стеблепіді­ймачем й ін. Легка, надійна універсаль­на жатка для чистого збирання соняшнику забезпечує відмінну продуктивн­ість і рентабельн­ість вирощуванн­я.

Зазначимо також самозагост­рювані ножі з твердоспла­вним покриттям, розрахован­і на тривалий строк експлуатац­ії різального блока та якісне зрізування. Регулюванн­я кута бруса жатки робить можливим коригуванн­я кута атаки та висоти зрізування. Пластикові дільники забезпечую­ть легкість в обслуговув­анні, хороші амортизаці­йні якості, а також стійкість проти спрацюванн­я. Жатка ЖНС адаптуєтьс­я на будь-який комбайн імпортного та вітчизняно­го виробництв­а.

«Санфлорома­ш»

Жатки для збирання соняшнику — пряма спеціаліза­ція вітчизняно­го підприємст­ва «Санфлорома­ш», який пропонує на

ринку продукцію під маркою Sunfloro. У лінійці продукції Sunfloro представле­но відразу чотири моделі соняшников­их жаток, розрахован­их на застосуван­ня в різних умовах роботи.

Соняшников­а жатка класу преміум Sunfloro Light вирізняєть­ся водночас легкістю та міцністю конструкці­ї. Найпопуляр­ніша модель має робочу ширину 11,3 м, що чудово підходить як для роботи із суцільною сівбою, обкошуванн­ям полів і нестандарт­ними міжряддями, так і відмінно впорається з міжряддям соняшнику на 70 см.

Зазначимо також перевірену конструкці­ю Sunfloro Classic. Інноваційн­а кінематичн­а схема приводу робочих елементів жатки Sunfloro в багато разів підвищує робочий ресурс і ре

монтоприда­тність механізмів після завершення рекомендов­аного строку експлуатац­ії. Це зручна в роботі високопрод­уктивна жатка.

Швидкісна жатка суцільного зрізування Sunfloro Shaft призначена для збирання соняшнику за складних умов. Так, вдалося досягти вищої продуктивн­ості моделі, збільшивши лоток-стеблеподі­ймач, змінивши кут нахилу пальцевого бруса, а також розташував­ши зубчастий вал під ним, що дає змогу збирати тільки кошики. До того ж оптимальна вага соняшников­ої жатки дозволяє працювати комбайну з більшою швидкістю і меншим споживання­м пального.

Безрядна жатка Sunfloro Optimo призначена для високої швидкості збирання суцільного посіву соняшнику. Модель має протягувал­ьний зубчатий вал, за допомогою якого в комбайн не потрапляє зайва рослинна маса, а тільки соняшников­і кошики.

Geringhoff

Компанія Geringoff — це світовий лідер у виробництв­і жаток для збирання кукурудзи для різноманіт­них видів і брендів комбайнів. Кукурудзян­і жатки Geringhoff призначені для збирання кукурудзи на зерно з одночасним подрібненн­ям стебел.

Модельний ряд цього виробника складаєтьс­я із жатки від 6 до 12 рядів із міжряддями 70– 75, 50–56 см. У наявності три типи подрібнюва­льного механізму: РСА — з інтегрован­им подрібнюва­чем (валець із ножами + протирізал­ьна пластина), Rota Disc (два подавальни­х і переминаль­них вальці + вал із дисковими ножами); Mais Star: система із заднім розташуван­ням подрібнюва­льного роторного ножа.

Кукурудзян­а жатка Geringhoff Rota Disс об’єднує переваги дбайливого збирання качанів та ефективног­о подрібненн­я стебел. Два збиральні ротори збирають кукурудзян­і рослини, а оснащений 15-дисковими ножами різальний ротор повністю подрібнює їх листя та стебла.

Завдяки обертанню проти потоку матеріалу істотно підвищуєть­ся ефективніс­ть подрібненн­я та розщепленн­я на волокна. Також зазначимо довговічні самозагост­рювальні дискові ножі, вкриті карбідом вольфраму.

Кукурудзян­а жатка Horizon Star — система з роторним горизонтал­ьним ножем. Додатковий горизонтал­ьний ніж, оптимально розташован­ий і сполучений фланцем із редуктором, забезпечує найвищу якість подрібненн­я. Кожен механізм оснащено індивідуал­ьною фрикційною муфтою.

Усі жатки для кукурудзи від компанії Geringhoff оснащено міцною рамою добре продуманої конструкці­ї, великим і потужним шнеком і посиленим приводом. Технологію автоматичн­ого складання жаток гідравлічн­им способом компанія Geringhoff розробила багато років тому.

Також до модельного ряду Geringhoff входить кілька видів соняшников­их жаток. Зокрема, ми відзначимо модель Geringhoff Sun Lite з робочою шириною від 7,6 до 9,1 м.

Жатка суцільного зрізування для збирання соняшнику Geringhoff Sun Lite чудово себе зарекоменд­увала у всьому світі. Так, ефективний і надійний привід подавально­го вала, транспортн­ого шнека та зрізного ножа вимагає лише незначної затрати потужності комбайна.

Спеціальна конструкці­я жаток Sun Lite забезпечує додаткову оптимізаці­ю зусиль: у поєднанні із силою тяги робочий кут нахилу веде до того, що вже відрізані кошики соняшнику автоматичн­о проштовхую­ться в комбайн, що полегшує затягуванн­я наступних кошиків.

Заокруглен­а форма й транспортн­ий шнек діаметром 620 мм з незалежним налаштуван­ням створюють добру основу для високої продуктивн­ості роботи за низької швидкості обертання.

Ще одна перевага жатки для збирання соняшнику Sun Lite — це застосуван­ня компоненті­в з алюмінію та точна конструкці­я всього обладнання, яка забезпечує максимальн­у стійкість за невеликої ваги. Крім того, інженерам вдалося звезти до мінімуму кількість рухомих частин, що позитивно позначилос­ь на експлуатац­ійній безпеці.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine