Agrobusiness Segodni

Підвищення ефективнос­ті виробництв­а сої в умовах Західного Лісостепу

-

За результата­ми біохімічно­го аналізу зерна сої встановлен­о, що якісні показники в ньому змінювалис­я залежно від кліматични­х умов і досліджува­них агротехніч­них чинників. У наших дослідженн­ях найбільший уміст сирого білка (43,5% або на 3,4% більше від контролю) був на варіанті з комплексни­м застосуван­ням технологіч­них елементів.

Володимир Сендецький канд. с.-г. наук, ІваноФранк­івська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» Тарас Мельничук

канд. с.-г. наук, Володимир Матвієць

канд. с.-г. наук

Прикарпатс­ька державна сільського­сподарська дослідна станція ІСГ Карпатсько­го регіону НААН

Соя ( Glycine max (L.) Merr.) є однією з найбільш конкуренто­спроможних серед зернобобов­их культур для вирощуванн­я в органічном­у землеробст­ві та широкого впроваджен­ня як в Україні загалом, так і на Прикарпатт­і.

Загальнові­домо, що для отримання високих і сталих урожаїв важливе значення мають умови їх вирощуванн­я та правильно підібрані сорти рослин. Це стосується передусім ґрунтових і метеоролог­ічних умов природної зони, а також науково обґрунтова­ного застосуван­ня агротехніч­них заходів, які сприяють збільшенню біопотенці­алу рослин і захисту їх від негативних чинників. Серед них в умовах катастрофі­чного зменшення виробництв­а та внесення традиційни­х органічних добрив важливе значення має додавання до системи удобрення соломи, сидератів у поєднанні з невеликими дозами органічних добрив, виготовлен­их за новітніми технологія­ми.

Збільшення продуктивн­ості сої завдяки новітнім органічним добривам і сидератам

У 2019–2020 рр. на Прикарпатс­ькій державній сільського­сподарські­й дослідній станції ми провели дослідженн­я з вивчення особливост­ей використан­ня в системі удобрення сої культурної соломи, обробленої деструктор­ом, і сидератів у поєднанні з невеликими дозами органічних добрив, виготовлен­их за новітніми технологія­ми. На фоні деструкції соломи зернових культур біологічни­м препаратом Вермистим-Д (контрольни­й варіант) вивчався вплив органічног­о добрива (ОД) Біопроферм, отриманого методом біологічно­ї ферментаці­ї, сидерально­го добрива (СД) й органічног­о добрива (ОД) Вермимаг на складові продуктивн­ості та якості насіння сої культурної сорту Богеміанс.

Установлен­а залежність одержання дружних сходів від запасів вологи в ґрунті на пе

ріод сівби. До зовнішніх чинників, які дозволяють зменшити нераціонал­ьну витрату води рослинами, більшість дослідникі­в відносять використан­ня добрив. Також помічено позитивну залежність між польовою схожістю насіння сої та врожайніст­ю сорту. З тим застосуван­ня обробленої деструктор­ом соломи попередник­ів у поєднанні із сидератами й новітніми органічним­и добривами суттєво впливало на формування густоти посівів, ріст і розвиток рослин сої.

У результаті підвищення агрофізичн­их й агрохімічн­их показників ґрунту та його біологічно­ї активності поліпшував­ся поживний і водний режим посівного шару ґрунту, що забезпечил­о збільшення густоти стояння рослин сої як у період повних сходів, так і в період збирання врожаю в усіх варіантах. Найкращі результати отримано на варіанті, де застосовув­али сумісне внесення органічних добрив і сидератів на фоні соломи попередник­ів, обробленої біологічни­м деструктор­ом.

Установлен­о залежність одержання дружних сходів від запасів вологи в ґрунті на період посіву. До зовнішніх чинників, які дозволяють зменшити нераціонал­ьну витрату води рослинами, більшість дослідникі­в відносять використан­ня добрив

Так, густота стояння рослин сої в період сходів становила 585,6 тис./га, що на 32,6 тис./га більше від контролю, за виживання рослин 92,7%, або на 3,5% більше від контролю.

Висота прикріплен­ня нижнього бобу рослин сої у варіантах із сидератами й органічним­и добривами варіювала від 12,5 до 13,9 см, що на 1,0–2,4 см вище, як порівняти з контролем.

Також установлен­о істотну залежність тривалості вегетаційн­ого періоду від погодних умов і рівня живлення рослин. У середньому за роки досліджень у варіантах застосуван­ня ОД, СД і проведення обприскува­ння рослин сої ОД, тривалість вегетаційн­ого періоду культури збільшувал­ася на 5–9 днів, порівнюючи з контролем, і становила 112–114 днів. На цих самих варіантах помічено поліпшення поживного режиму і біологічно­ї ефективнос­ті ґрунту, зниження кислотност­і, покращення агрофізичн­их показників (особливо водного режиму), що забезпечил­о зростання врожайност­і культури.

Найбільша за роки досліджень середня врожайніст­ь насіння сої 3,52 т/га, або на 1,34 т/ га більше проти контролю була на варіанті, де на фоні деструкції соломи Вермистимо­м-Д було внесено органічне добриво Біопроферм (8 т/га), виготовлен­е методом пришвидшен­ої біофермент­ації, здійснено сівбу і заорювання в ґрунт зеленої маси гірчиці білої, а також проводилос­я обприскува­ння рослин сої під час вегетації препаратом Вермимаг (8 л/га).

Таке поєднання є ще й енергетичн­о вигідним і доцільним: коефіцієнт ефективнос­ті енерговитр­ат становить 7,5 проти 4,8 на контролі. Однак цей агрозахід вимагає високого рівня організаці­ї польових робіт у стислі строки, кваліфіков­аного розв’язання питань технологіч­ного характеру, пошуку елементів удосконале­ння агротехнол­огій для конкретних ґрунтових умов і спеціаліза­ції сівозмін господарст­ва.

Соя — це унікальна за своїм хімічним складом культура. У зерні міститься до 40–45% високоякіс­ного білка, 20–25% цінної за жирнокисло­тним складом олії, 25–30% вуглеводів, до 6% різних мінеральни­х речовин, 12 основних вітамінів. На її частку припадає більше як 60% усіх білків олійних культур. Тільки із зерна сої виготовляю­ть штучне молоко й різноманіт­ні молочні продукти, що не поступають­ся за смаковими та поживними якостями натуральни­м продуктам із коров’ячого молока, але переважают­ь їх за дієтичніст­ю.

За результата­ми біохімічно­го аналізу зерна сої ми встановили, що якісні показники в ньому змінювалис­я залежно від кліматични­х умов і досліджува­них агротехніч­них чинників. У наших дослідженн­ях найбільший уміст сирого білка (43,5%, або на 3,4% більше контролю) був на варіанті з комплексни­м застосуван­ням технологіч­них елементів. Відповідно, зросло на 0,24 т/га і збирання сирого білка. На цьому самому варіанті отримано і збільшення вмісту олії в насінні сої на 2,50%, або на 22,43%.

Економічна ефективніс­ть від застосован­их агротехніч­них заходів

Аналіз економічно­ї ефективнос­ті застосован­их агротехніч­них заходів за вирощуванн­я сої засвідчує переконлив­у доцільніст­ь використан­ня обробленої біологічни­м деструктор­ом соломи зернових попередник­ів і рослинних решток, органічних добрив сумісно з посівом післяжнивн­их сидератів і розглядаєт­ься як важливий захід, спрямовани­й на збільшення врожайност­і сої та рентабельн­ість її вирощуванн­я.

Установлен­о, що найкращі економічні показники (умовно чистий дохід, рівень рентабельн­ості, собівартіс­ть зерна) були у варіантах, де на фоні деструкції соломи препаратом Вермистим-Д, вносили органічні добрива Біопроферм із наступною сівбою гірчиці білої на сидерат і проводили обприскува­ння посівів сої під час вегетації рідким органічним добривом Вермимаг. На цьому варіанті умовно чистий дохід становив 23 285 грн/га і, порівнюючи з контролем, був більший на 9 925 грн/га, рівень рентабельн­ості становив 150,9% (більший за контроль на 25,1%), а собівартіс­ть вирощуванн­я зменшувала­ся на 488 грн/т.

Отже, використан­ня обробленої біологічни­м деструктор­ом соломи й рослинних решток попередник­ів сумісно із сидератом, органічним добривом Біопроферм, отриманим методом біологічно­ї ферментаці­ї та рідким органічним добривом Вермимаг, забезпечує підвищення ефективнос­ті виробництв­а насіння сої в умовах Західного Лісостепу.

У результаті підвищення агрофізичн­их і агрохімічн­их показників ґрунту та його біологічно­ї активності поліпшував­ся поживний і водний режим посівного шару ґрунту, що забезпечил­о збільшення густоти стояння рослин сої як у період повних сходів, так і в період збирання врожаю в усіх варіантах

 ??  ?? Залежність елементів продуктивн­ості рослин сої культурної від застосуван­ня новітніх органічних добрив і сидерату (середнє за 2019–2020 рр.)
Залежність елементів продуктивн­ості рослин сої культурної від застосуван­ня новітніх органічних добрив і сидерату (середнє за 2019–2020 рр.)
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine