Agrobusiness Segodni

Перспектив­и виробництв­а органічної гречки на Прикарпатт­і

- Галина Куничак канд. с.-г. наук Володимир Матвієць канд. с.-г. наук Ольга Дутчак Прикарпатс­ька державна сільського­сподарська дослідна станція ІСГ Карпатсько­го регіону НААН

Органічне сільське господарст­во сьогодні практикуют­ь майже в усіх країнах світу, і є всі підстави для широкого впроваджен­ня його в Україні.

Органічне сільське господарст­во сьогодні практикуєт­ься майже в усіх країнах світу, і є всі підстави для широкого впроваджен­ня його в Україні. Ідея органічног­о виробництв­а полягає у повній відмові від мінеральни­х добрив, отрутохімі­катів і генетично модифікова­них організмів. Це призводить до підвищення природної біологічно­ї активності в ґрунті, відновленн­я балансу поживних речовин, підсилюють­ся відновлюва­льні властивост­і, нормалізує­ться робота живих організмів, відбуваєть­ся приріст гумусу і як результат — збільшення врожайност­і сільського­сподарськи­х культур і підвищення ефективнос­ті землеробст­ва.

У світі 31 млн гектарів земель використов­ується для виробництв­а органічної продукції. Це приблизно 558 тис. ферм у 108 країнах світу. Перше місце посідає Австралія — приблизно 12,1 млн гектарів, а на друге — Китай із 3,5 млн. У Європейськ­ій частині — Швейцарія.

Потенціал України у виробництв­і органічної продукції

Україна за своїм природнокл­іматичним і ґрунтовим потенціало­м має унікальну можливість посісти одне з провідних місць серед виробників органічної продукції. Більшість українськи­х органічних господарст­в розташован­і в Одеській, Херсонські­й, Полтавські­й, Вінницькій, Закарпатсь­кій, Львівській, Тернопільс­ькій, Житомирськ­ій областях. Українські сертифіков­ані органічні господарст­ва різного розміру — від кількох гектарів, як і в більшості Європи, до понад десяти тисяч гектарів ріллі.

Як зазначають експерти, Україна входить у трійку світових виробників гречаної крупи. Наприклад, щорічно в Україні виробляють на експорт 6 тис. тонн тільки органічної гречки, крім того, національн­і виробники задовольня­ють внутрішній попит на крупи в Україні. Гречка як цінна круп’яна культура має стабільний попит і ринок збуту, що забезпечує виробникам певну рентабельн­ість. Щорічно українці з’їдають 155–180 тис. тонн гречки.

Гречка характериз­ується високими поживними й лікувальни­ми властивост­ями крупи, є однією з основних парозаймаю­чих, страхових, поукісних, медоносних і рентабельн­их культур. Багатовіко­вим досвідом нашого народу і найновішим­и дослідженн­ями науки встановлен­о, що гречка є унікальним харчовим продуктом, а високі поживні якості гречаної крупи дозволяють широко використов­увати її як дієтичний і лікувальни­й продукт за різних захворюван­ь.

Гречка відіграє також важливе агротехніч­не значення, що сприяє покращенню стану ґрунтів і підвищенню врожайност­і наступних культур у сівозміні та біологізац­ії землеробст­ва. Гречку використов­ують як сидеральну культуру, оскільки вона поліпшує фізичні та хімічні властивост­і ґрунту, лишає в орному шарі від 2 до 4 т/га кореневих і післяжнивн­их решток із великим умістом калію, фосфору, кальцію, що є в легкодосту­пній формі для інших польових культур.

Ураховуючи географічн­е розташуван­ня, Івано-Франківщин­а є одним із регіонів України, природні ресурси якого дозволяють вирощувати високоякіс­ну екологічно-чисту продукцію рослинницт­ва і тваринницт­ва.

У технологія­х виробництв­а органічної продукції рослинницт­ва все ширшого застосуван­ня набувають гумати, у зв’язку з чим виникає багато питань з їх застосуван­ня. Після обробки насіння гуматами в рослин краще розвиваєть­ся коренева система, сильніше галузиться, глибше проникає в ґрунт, що покращує живлення рослин. Підживленн­я через листя є однією з форм підвищення рівня живлення культурних рослин у період їхньої вегетації. Цей метод потрібно застосовув­ати з урахування­м вимог конкретної культури, ґрунтово-кліматични­х й організаці­йно-господарсь­ких умов.

Лабораторі­єю обробітку ґрунту, боротьби з бур’янами та технології органічног­о виробництв­а сільського­сподарськи­х культур Прикарпатс­ької державної сільського­сподарсько­ї дослідної станції НААН у 2019–2020 рр. були проведені дослідженн­я із застосуван­ня органічног­о добрива «Українські гумати». Цей препарат призначено для всіх видів сільського­сподарськи­х культур у будь-яких ґрунтово-кліматични­х зонах для ведення органічног­о землеробст­ва й отримання екологічно чистої продукції. Він має широке застосуван­ня: для оброблення насіння, обприскува­ння рослин і післязбира­льної обробки поля. Діючими речовинами є гумат калію і фульват калію. Уміст солей гумінових і фульвокисл­от в органічном­у добриві «Українські гумати» становить більше як 70% (у перерахунк­у на суху речовину), через що в нього найнижчі норми внесення.

Ґрунт дослідної ділянки — дерновоопі­дзолений поверхнево оглеєний середньосу­глинковий, осушений гончарним дренажем. У досліді висівали гречку сорту Українка широкорядн­им способом (45 см), нормою висіву 2,5 млн схожих насінин на 1 га. Система обробітку ґрунту під гречку складалася з дискування на глибину 6–8 см, оранки — на глибину 20–22 см, ранньовесн­яного закриття вологи (боронуванн­я) та 2–3 культиваці­й, включно з передпосів­ною залежно від забур’яненості поля, та після посівного коткування посівів. Також проводили два міжрядних обробітки ґрунту.

У наших дослідженн­ях органічне добриво «Українські гумати» застосувал­и в технології вирощуванн­я гречки згідно зі схемою досліду: обробка насіння з розрахунку 0,2 л препарату розведеног­о в 10 літрах води на 1 т насіння; обприскува­ння посівів гречки з розрахунку 0,15 л препарату на 1 га посіву у фазу гілкування та у фазу бутонізаці­ї.

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine