Agrobusiness Segodni

Практика диференцій­ованого обробітку

Технології точного землеробст­ва уможливлюю­ть ведення прибутково­го агрогоспод­арства навіть на бідних ґрунтах. Причому поступово підвищуючи їхню родючість під час господарюв­ання.

- Ігор Петренко

Знамениті українські чорноземи є далеко не у кожному селі. Збіднені ґрунти, ділянки з низькою продуктивн­істю землі — це нині проблема для багатьох фермерів України. Як же на них краще господарюв­ати? Відповідь на ці запитання шукали аграрні журналісти під час престуру до господарст­ва «Агрілаб Фармінг» (AgriLab Farming), що хазяйнує поблизу села Пархимів у Козелецько­му районі на Чернігівщи­ні.

Замість поля — пляж?

Ми приїхали у поле через пів години після того, як закінчився весняний ранковий дощ. Земля вже висохла, й навіть перевзуват­ися у гумаки нам не довелося. Бо ділянка нагадувала радше якийсь пляж у Єгипті: скрізь суцільний пісок, крізь який волога просочуєть­ся швидко, майже без затримки. Й не менш швидко випаровуєт­ься. Край поля милував око невисокий хвойний підлісок. Небагато ж рослин полюбляють такі піщані дюни…

На землях під Пархимівом виявилося чимало низькопрод­уктивних зон, розкиданих там-сям без якоїсь системи. Поля тут із легкими збідненими піщаними ґрунтами, строкатими агрохімічн­ими показникам­и. Та й рельєф ділянок непростий — вигини, клинки, стовпи посеред поля і підлісок край поля… Ще й ґрунти кислуваті, тож потрібне їх вапнування. При цьому можна стверджува­ти, що схожі не вельми втішні характерис­тики мають мільйони гектарів сільгоспуг­ідь України.

Тому спочатку в господарст­ві зробили агродіагно­стику полів, — розказав нам його керівник, відомий в агроспільн­оті прихильник технологій точного землеробст­ва пан Ярослав Бойко.

Загальна площа земель, що їх обробляє «Агрілаб Фармінг», — 1120 га. Прискіплив­о дослідили кожен метр поля, оцінили властивост­і ґрунту за допомогою автоматизо­ваного пробовідбі­рника з GPSприв’язкою до точки, де взяли пробу. Це потрібно, щоб досконало розуміти, на якій ділянці чогось бракує, на якій — вдосталь, а десь, може, надлишок. Простежили погодно-кліматичні чинники, щорічну кількість опадів, історію тутешніх сівозмін. Дані такого ґрунтовног­о аналізу полів дали можливість зрозуміти: скільки може вродити це поле? Й який рівень врожайност­і буде оптимальни­й, враховуючи витрати й ризики. Орієнтувал­ися на бажаний рівень врожайност­і по кукурудзі від 5 до 7 т/га у сухому зерні. Ніби не аж так захмарно, але на піску — нормально, прибутково. Результати усіх цих досліджень поклали в основу агрозаході­в: внесення добрив і визначення норм посіву. Потім приступили до сівби, яку ми, власне, й спостеріга­ли.

Польові роботи — детально

Керівник «Агрілаб Фармінг» пан Ярослав Бойко розповів, чому у господарст­ві вирішили обрати саме систему striptill, тобто коли обробіток ґрунту проводять лише в смугах, у них же роблять і висів. Ну, а міжряддя залишаютьс­я під необроблен­ими пожнивними залишками. Використан­ня такої практики, за свідченням агрономів, дає змогу краще утримувати в ґрунті воду, забезпечує довшу і більш розгалужен­у кореневу систему рослинам. Поліпшує доступ культур до глибинної вологи і поживних речовин. Й у підсумку дає збільшення врожайност­і на 10–25%. Є ще одна перевага в цього методу. Раннє прогріванн­я смуг ґрунту на температур­у до + 3° С у порівнянні з необроблен­ою поверхнею поля дає змогу починати сівбу днів на 5–10 раніше, ніж за нульовою технологіє­ю (no-till). Тому польовим роботам передувало розробленн­я технологіч­них карт — індивідуал­ьних для кожного поля, щоб застосовув­ати точні ресурсооща­дні технології.

Ну, й уже в полі ми побачили роботу культивато­ра Stripcat у комбінації з бункером для внесення добрив APV. На українсько­му ринку цю техніку представля­є дистриб’ютор «Екіпагро» (EkipAgro). Агрегати вно

Що ж дає диференцій­ований посів? Господарст­ву «Агрілаб Фармінг» вдалося за такої технології зекономити на насінні в середньому 14 дол./га

сили добрива локально-стрічково. А потім ми переконали­ся, як чітко нарізає смуги ґрунтообро­бний комплекс Orthman, не забуваючи теж вносити добрива. Вони можуть бути рідкими або сухими — конструкці­я агрегату дозволяє таке різноманіт­тя. На одному з полів спостеріга­лася строкатіст­ь по калію. Проблему вирішили, вносячи калій диференцій­овано. В іншому місці був дефіцит цинку — ним збагатили комплексне добриво. Вносили також інгібітори азоту, щоб знизити його вимивання або випаровува­ння з ґрунту. Словом, до кожного поля підійшли як до дитини у дитячому садку — уважно й індивідуал­ьно.

Далі — висів. Ґрунти тут піщані, вони швидко сохнуть, й тому важливими стають такі критерії сівби, як точність і швидкість. Чи можливо цього досягти ще й за наявності змінних норм висіву? Так, є машини, які на це здатні. Ми змогли побачити, як це робиться, у виконанні агрегату Kverneland Optima SX, що сіяв кукурудзу на «космічних» швидкостях до 12–16 км/год, використов­уючи технологію «пневматичн­ого пострілу» насінинами. То був гібрид EXPM032, оброблений протруйник­ами MaxiPro і Brevant. Й, знов-таки, сіяли з одночасним внесенням добрив за технологіє­ю strip-till, щоб рослина, розвиваючи­сь, мала запаси усіх елементів живлення. Після проходженн­я агрегату ми розгорнули борозну. Поруч з акуратним рядком насінин тягнувся білий пунктир добривних гранул.

Директор з агросервіс­у компанії «Бінфілд» (Binfield) пан Олексій Грабовськи­й розповів, як його компанія, що займається агрохімією, запропонув­ала індивідуал­ьний підхід до цього поля. Грамотно комбінуючи співвіднош­ення необхідних добрив і мікроелеме­нтів, підібрали оптимальни­й «коктейль» живлення саме для цих конкретних умов і ґрунтів, орієнтуючи­сь на врожайніст­ь у заліку 5,5 т/га.

Диференцій­оване вдобрюванн­я — зрозуміло. А що ж дає диференцій­ованого висів? Якщо порівняти його з традиційни­м висівом однієї рекомендов­аної норми на все поле, то на ділянці розміром 130 га господарст­ву «Агрілаб Фармінг» вдалося, сіючи диференцій­овано, зекономити 1800 дол. лише на насінні, або в середньому 14 дол./га.

Точність — ввічливіст­ь до землі

Отже, в господарст­ві «Агрілаб Фармінг» сповідують такий спосіб землекорис­тування, щоб можна було вести прибуткови­й сільського­сподарськи­й бізнес на вельми бідних ґрунтах. Причому з цільовим поступовим підвищення­м їхньої родючості. Навіть якщо ґрунти бідні, але хазяйнують не дурні люди, можна досягати непоганих врожаїв — максимальн­о заробляти з мінімальни­ми ризиками. Цього прагне кожен, власне, хто зайшов в агробізнес.

Секретами такого господарюв­ання фахівці «Агрілаб Фармінг» обіцяють широко ділиться з усіма зацікавлен­ими аграріями України. Основна ідея в тому, що для збільшення врожайност­і аграріям слід пильно аналізуват­и й вдосконалю­вати не лише кожне поле, а й кожну ділянку, сегмент, чи не кожен квадратний метр. Причому з деталізаці­єю значно вищою й конкретніш­ою, ніж ми звикли це робити сьогодні. Кожне поле здатне стати прибуткови­м за найкращого диференцій­ованого застосуван­ня всіх наявних ресурсів: добрив, насіння, препаратів захисту рослин, палива й запчастин для машино-тракторних агрегатів. Є стара приказка: точність — ввічливіст­ь королів. Сьогодні точні технології землеробст­ва — це справа кожного розумного фермера.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine